1 VSPH 2016/2017-B-98
č. j. KSCB 27 INS 3832/2015 1 VSPH 2016 /2017-B-98

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy ]UDr. ]iřího Goldstein a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety insolvenční věci dlužnice: Václava Trpáková, IČO 67157424 bytem Dolní Hořice 25, 391 55 Dolní Hořice

0 Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. září 2017, č. j. KSCB 27 INS 3832/2015 13 57 takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. září 2017, č. j. KSCB 27 INS 3832 / 2015 B 57 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vČeSkých Budějovicích usnesením ze dne 21. 9. 2017, č. j.KSCB 27 INS 3832/2015 13 57 zamítl návrh Václavy Trpákové (dále jen dlužnice) na zproštění HAVLENA, v. o. S. (dále též správce) funkce insolvenčního správce.

Soud v odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 8. 6. 2015, č. j KSCB 27 INS 3832/2015 A-9 zjistil úpadek dlužnice, insolvenčním správcem ustanovil společnost HAVLENA, v. 0. S., dále popsal průběh insolvenčního řízení S tím, že správce soud informoval o problematické spolupráci S dlužnicí. Dne 18. 4. 2017 správce předložil pravidelnou zprávu o průběhu řízení, ze které vyplynulo, že eviduje zájemce S nabídkou o byt dlužnice za cenu 650.000 Kč. Dlužnice v reakci na uvedenou zprávu podáním dne 19. 4. 2017 (č. d. 8 23 spisu) navrhla, aby soud správce zprostil jeho funkce. Ve vyjádření ze dne 18. 5. 2017 (č. d. 13 34) uvedl, že prodej nemovitosti dlužnice realizuje podle pokynu zajištěného věřitele, když realizaci prodeje prostřednictvím realitní kanceláře zvolil právě kvůli transparentnosti vzhledem k tomu, že spolupráce S dlužnicí je problematická, když v počátku odmítala předat insolvenčnímu správci klíče od nemovitosti, prodej je realizován za cenu odpovídající ceně stanovené znaleckým posudkem a tvrzení dlužnice, že má více zájemců apod. jsou vždy pouze obecná. Dále doložil pokyn zajištěného věřitele ohledně zpeněžování nemovitosti a znalecký posudek ze dne 15. 9. 2016. Na jednání konaném dne 23. 6. 2017 nařízeném za účelem projednání návrhu na zproštění správce jeho funkce, správce opět poukázal na nekomunikaci dlužnice, oznámil, že opět nemá zajištěn přístup do bytu kvůli výměně zámku. K prodeji bytu sdělil, že znalecký posudek byl vypracován na cenu 600.000 Kč a byt prodal za celkem 720.000 Kč. Dlužnice na jednání uvedla, že byl byt prodán pod cenou a netransparentně. Nově vzniklé dluhy nepopírá, ovšem odpovědným je za ně právě správce, který nerealizoval prodej dostatečně rychle, tak aby nově vzniklé dluhy mohla z přebytku po ukončení oddlužení uhradit.

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.3. Na základě těchto zjištění soud dospěl k závěru, že neshledal průtahy v činnosti správce, který sepsal, řádně vyhotovil soupis majetkové podstaty, účastnil se soudních jednání, v součinnosti se zajištěným věřitelem realizoval zpeněžení majetkové podstaty a soud byl o jeho činnosti informován (viz zprávy a odpovědi na přípisy soudu č. l. B 7; 12. 8. 2016, B 9; 7. 10. 2016, B 11; 9. 2. 2017, 3 20; 5. 4. 2017, 13 22; 17. 4. 2017, B 25; 13 34; 18. 5. 2017, 13 44; 31. 8. 2017). Komunikace S dlužníci probíhala velmi komplikovaně, a ta nejeví Skutečnou snahu o spolupráci se správcem. Proto soud prvního stupně měl za to, že správce řádně realizoval prodej nemovitostí zapsaných do soupisu majetkové podstaty, případné průtahy nejsou způsobeny jeho tvrzenou nečinnosti. Je nepochybné, že od počátku (tedy od ledna 2016, kdy bylo vydáno rozhodnutí schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) správce činí podle pokynů zajištěného věřitele kroky ke zpeněžení majetkové podstaty, a to S úsilím, které lze po něm v daném případě spravedlivě požadovat. Proto návrh dlužnice na jeho zproštění v souladu S ust. $ 32 insolvenčního zákona zamítl.

4. Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. V odvolání uvedla, že s rozhodnutím nesouhlasí. Správce nepravdivě uváděl, že z důvodu údajného nepředání klíčů nemohl být vypracován znalecký posudek. Klíče mu byly údajně předány až v listopadu 2016 a až po předání klíčů mohl být zadán znalecký posudek, přitom ten byl již vypracován v září 2016. Rovněž není pravda, že by S ním dlužnice nekomunikovala, z předložené dokumentace vyplývá, že dlužnice řádně se správcem komunikovala. Ohledně prodeje bytu přes realitní kancelář dlužnice soudu doložila prokazatelné důkazy, že ho bylo možné neoficiální cestou prodat za daleko vyšší cenu. Správce uváděl, že inzerce probíhala na 53 realitních serverech, přičemž na žádném realitním serveru nabídnut nebyl. V usnesení soud konstatoval, že správce nebyl nikým kontaktován (žádným zájemcem) za cenu vyšší než 720 000 Kč, přitom dlužnice doložila písemnou komunikaci s makléři, že správce byl kontaktován makléři z několika realitních kanceláří. Makléřům však bylo sděleno, že být již byl prodán, i když kupní smlouva byla podepsána až 31. 5. 2017. Správce mohl odstoupit od Smlouvy a realizovat prodej nejvyšší nabídce. Vzhledem k tomu, že tak neučinil, porušil ust. $ 5 insolvenčního zákona. Z postupu plyne, že správce nevyvinul veškeré úsilí. Z důvodu nesouhlasu vypracovaným znaleckým posudkem si dlužnice nechala vypracovat znalecký posudek od realitní kanceláře v květnu 2017, a ta odhadla cenu bytu na 920.000 Kč.

5. Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. $ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 0. S. ř. a neshledal odvolání dlužnice důvodným.

6. Podle ust. Š 32 odst. 1 věty první insolvenčního zákona insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce S odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit.

7. Podle ust. $ 36 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a S odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při Výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

8.

10.

11.

12.Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z ust. 5 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu S ust. Š 225 odst. 4, Š 226 odst. 5, 5286 odst. 2, $ 289 odst. 1 nebo Š 293 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti S výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikované. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také Skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku 2 majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné- omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit. správci pořádkovou pokutu.

Z odvolání vyplývá, že dlužnice má za to, že správce je nutné zprostit. jeho funkce především z důvodu, že nepostupoval řádně při zpeněžení jejího bytu a z tohoto důvodu byl do majetkové podstaty získán nepřiměřeně nízký výtěžek zpeněžení.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že Finanční úřad pro Jihočeský kraj do insolvenčního řízení přihlásil dvacet čtyři pohledávek v celkové výši 29 300, Kč, z toho pohledávky ve výši 26.359 Kč byly přihlášený jak zajištěné, a to Mo jiné i zástavním právem zřízeným na bytu č. 2792/ 2 budova Tábor čp. 2792, na parcele 5913/20, LV 12566, parcela 5930 zast. plocha podíl 429 / 20552 společné části domu podíl 429 / 20552 (dále předmětný byt). Na přezkumném jednání konaném dne 17. 8. 2015 Správce pohledávku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj nepopřel. Podle znaleckého posudku zpracovaného znalcem Ing. Pavlem Korbelem ze dne 17. 9. 2016 (č. d. 1325) obvyklá cena předmětného bytu činila 600.000 Kč. Finanční úřad pro Jihočeský kraj jako zajištěný věřitel podle ust. Š 293 insolvenčního zákona, udělil správci pokyn, aby předmětný byt zpeněžil prodejem mimo dražbu za nejvyšší nabídku, nejméně za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Podle návrhu na vydání výtěžku (č. d. 3 44) byl předmětný byt prodán za 720.000 Kč. Usnesením ze dne 21. 11. 2017, č. j KSCB 27 INS 3832/2015 B-81 soud schválil vydání výtěžku zajištěnému věřiteli.

Postup správce při zpeněžování hodnot určených k zajištění pohledávky, v tomto případě předmětný byt, upravuje ust. Š 293 insolvenčního zákona. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nemovitý majetek, který Sloužil k zajištění pohledávky je insolvenční správce v daném případě primárně vázán pokynem zajištěného věřitele. Jak vyplývá zvýše uvedených zjištění, správce postupoval při zpeněžení předmětného bytu podle pokynů zajištěného věřitele a byt zpeněžil za částku vyšší, než činila jeho obvyklá cena podle znaleckého posudku. Odvolací soud proto konstatuje, že při zpeněžování předmětného bytu správce plnil řádně svoje povinnosti, postupoval při výkonu funkce S odbornou péčí a neporušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem.

Shodné jako soud prvního stupně je i odvolací soud S ohledem na uvedené okolnosti posuzovaného případu přesvědčen o tom, že důvody ke zproštění funkce správce vdaném případě nebyly dány. Odvolací soud předně konstatuje, že z výše uvedených zjištění vyplývá, že insolvenční správce plní všechny povinnosti uložené insolvenční zákonem, řádně přezkoumal

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

13. přihlášené pohledávky, pořídil soupisu majetkové podstaty, kterou řádně zpeněžuje, a pravidelně předkládá zprávy o průběhu insolvenčního řízení.

Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně tedy neshledal důvody podle ust. 0 32 odst. 1 insolvenčního zákona pro zproštění insolvenčního správce jeho funkce. Proto v souladu

S ust. Š 219 0. S. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo máwli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. Š 237, Š239 a Š240 odst. 1 0. S. ř..) Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(ust. $ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. S 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Praha 22. února 2017

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu/í/

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

,!