1 VSPH 2013/2015-B-220
KSPH 38 INS 4558/2009 1 VSPH 2013/2015-B-220

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenčním řízení dlužníka TOS, a.s., IČO 27189201, sídlem Staňkovského 189, Čelákovice, zast. advokátem JUDr. Tomášem Leuchterem, sídlem Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, o odvolání věřitele Čelákovická strojírenská, s.r.o. IČO 28215583, sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 4558/2009-B-205 ze dne 8. června 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 4558/2009-B-205 ze dne 8.6.2015 rozhodl o odměně věřitelského výboru.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se včas odvolal věřitel Čelákovická strojírenská, s.r.o. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 9.10.2015, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná