1 VSPH 2012/2015-P67-7
KSPH 66 INS 12691/2015 1 VSPH 2012/2015-P67-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka RÜCKL CRYSTAL, a.s., IČO 25691384, sídlem Lánská 141, Nižbor, o odvolání věřitele Global Blue Czech Republic, s.r.o., IČO 26159341, sídlem Vodičkova 38, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Ing. Richardem Myslilem, sídlem Národní 32, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 12691/2015-P-67-2 ze dne 10. srpna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 12691/2015-P-67-2

ze dne 10. srpna 2015, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 66 INS 12691/201-P-67-2 ze dne 10. srpna 2015 v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Global Blue Czech Republic, s.r.o., (dále jen odvolatel), přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného ohledně RÜCKL CRYSTAL, a.s. (dále jen dlužník) a v bodě II. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSPH 66 INS 12691/2015-A-15 ze dne 2. 6. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka, soud zároveň vyzval věřitele, aby pohledávky přihlásili ve lhůtě dvou měsíců od zjištění úpadku dlužníka. Dne 5. 8. 2015 byla soudu prvního stupně doručena přihláška pohledávky odvolatele ve výši 47.736,22 Kč. Lhůta stanovená zákonem pro podávání přihlášek však uplynula dnem 3. 8. 2015. Přihláška pohledávky byla do podatelny Městského soudu v Praze doručena osobně dne 24. 7. 2015. Krajskému soudu v Praze, který je insolvenčním soudem dlužníka, byla přihláška doručena do podatelny soudním kurýrem až dne 5. 8. 2015. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky odvolatele byla doručena insolvenčnímu soudu až po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 185 insolvenčního zákona a přihlášku odvolatele odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby napadené usnesení bylo zrušeno a jeho přihlášená pohledávky byla řádně přezkoumána.

Argumentoval zejména tím, že důvodem odmítnutí přihlášky bylo její doručení nesprávnému soudu, a to Městskému soudu v Praze namísto správného Krajského soudu v Praze a doručení Městským soudem Krajskému soudu po uplynutí lhůty. Podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má být nesprávně doručená přihláška postoupena Městským soudem v Praze Krajskému soudu v Praze neprodleně. Přihláška byla doručena osobně do podatelny Městského soudu v Praze 23. 7. 2015. Městský soud v Praze pak doručil přihlášku kurýrem Krajskému soudu v Praze až 5. 8. 2015. Odvolatel nepovažuje provedení tohoto doručení za doručení neprodlené , jak stanoví § 173 odst. 4 insolvenčního zákona, k doručení došlo až třináctý den. Městský soud v Praze měl přihlášku zkontrolovat již v podatelně při osobním přijetí nebo následně pracovníkem pracovníka podatelny Městského soudu v Praze, protože v hlavičce přihlášky pohledávky byl správně uveden Krajský soud v Praze. Odvolatel uznává, že doručil přihlášku pohledávky omylem jinému soudu, nicméně se domnívá, že doba od 23. 7. 2015 do 5. 8. 2015 nemůže být považována za neprodlené postoupení. Odvolatel se domnívá, že toto doručení, které nebylo provedeno neprodleně, nemůže být dáváno k jeho tíži.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Praze, jako soud insolvenční, rozhodl o úpadku dlužníka usnesením č.j. KSPH 66 INS 12691/2015-A-15 ze dne 2. 6. 2015, jež bylo téhož dne v 8:48 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, stanovil věřitelům lhůtu dvou měsíců k podání přihlášek, jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do daného insolvenčního řízení. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 3. 8. 2014. Z obsahu spisu dále vyplývá, že věřitel přihlášku své pohledávky za dlužníkem adresoval Krajskému soudu v Praze, jako soud insolvenčnímu, ale doručil ji osobně dne 24. 7. 2015 Městskému soudu v Praze, ten ji doručil soudu prvního stupně poslem dne 5. 8. 2015.

Podle právních závěrů vyjádřených v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 3/2012 ze dne 29. 2. 2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012, přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. Obdobný závěr vyplývá rovněž z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 5/2013 ze dne 31. 1. 2013, podle něhož Insolvenčním soudem ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) insolvenčního zákona je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka. Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudu je ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4, věty druhé, insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného než insolvenčního soudu. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze odeslal uvedenou přihlášku odvolatele Krajskému soudu v Praze poslem dne 5. 8. 2015, tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek, jež uplynula dne 3. 8. 2015, je zjevné, že přihláška pohledávky nebyla u insolvenčního soudu podána včas.

Podal-li odvolatel svoji přihlášku nepříslušnému Městskému soudu v Praze je zřejmé, že se při tomto úkonu dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Městskému soudu v Praze, jenž vadně podanou přihlášku dle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona Z insolvenčnímu soudu postoupil dne 5. 8. 2015, ale zavinil ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatel sám.

Závěr soudu prvního stupně o opožděném podání přihlášky odvolatelem je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 insolvenčního zákona přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolil procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Vzhledem k tomu, že ohledně přihlášky věřitele nastal podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a tudíž byly dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 insolvenčního zákona, odvolací soud napadené usnesení dle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 26. května 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. Za správnost vyhotovení: předseda senátu Bc. Jiří Slavík