1 VSPH 201/2018-B
č. j. KSPL 27 INS 9964/2010 1 VSPH 201/2018-B 76

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. ]iřího Karetý a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. _[iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: ELKO anonymizovano , a. 3., IČO (31672505, sídlom 'lřáborská 602, 332 03 St: áhlavý 602, o odvolání bývalého předsedý představenstva: Pavel anonymizovano , anonymizovano , býtem Guldenerova 518/7, 326 00 Plzeň, doručovací adresa: Střáhlavý 602, 332 03 Stíáhlavý proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.prosínee 2017, čj KSPL 27 INS 9964/2010 13 69 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12.12.2011 č.j. KSPL 27 INS 9964/2010 B 69 v insolvenčním řízení vedeném na majetek ELIŠO anonymizovano , a. s. (dále jen dlužniee) rozhodl o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetkové podstat;I na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a insolvenčnímu správci Mgr. Františku Burešovi (dále jen správce) uložil povinností spojené s provedením rozvrhu.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 27. 10. 2017 (č. d. 1367), jež nabýlo dne 22. 11. 201? právní moci, schválil konečnou zprávu o zpeněžení majetku 2 majetkově podstaty-' a snrůčtování odměny a hotových výdajů správce. Podáním doručeným soudu dne 4, 12. 201? předložil správce návrh na rozvrh, jenž soud shledal věcně správným a vydal podle něj rozvrhové usnesení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu vPlzni se odvolal bývalý předseda představenstva dlužnice Pavel anonymizovano (dále jen odvolatcl) a požadoval, abý je odvolací soud spolu se všemi předcházejícími rozhodnutími výdanýim v insolvenčním řízení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání soudu výrýkal, že v průběhu řízení nebral v potaz obsah jejího sdělení a námitek a nevýloučil správce z výkonu funkce, přestože -aniž bý si u něj vyžádal účetní dokladý a soupis rozpracovanosti a dodaných dílů na stavbu MVE Bukovec -Mlýn, s. r. o. uznal pohledávký přihlášené do insolvenčního řízení věřitelkou MVE Bukovec Mlýn, s. r. o. a do konkursní podstaty nezahrnul věci (technologické zařízení), které dlužniee této věřitelce dodala a ta je (jedná se mimo jiné o 2 kusy generátorů) spolu sjinou dodanou technologií provozuje a používá kvýrobní činnosti. Odvolatel vyjádřil přesvědčení, že správce porušuje zásadu rovnosti účastníků v řízení a záruky správného a spravedlivého postupu v insolvenčním řízení, když jeho připomínky,? považuje za nadbýtečně a nebere je v úvahu a naopak favorizuje shora jmenovanou věřitelku. V závěru odvolání namítl, že pokud by nebýl předsedou představenstva, nemohl bý podat insolvenční návrh, jímž bylo insolvenční řízení zahájeno.

Shodu s prvopiscm potvrzuje íl'ercza Kulštrunková. z. Borj.. z; mis vasa/zum

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel osobou oprávněnou podat proti shora uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. Š 201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Podle ust. $ 14 odst. 1 insolvenčního zákona jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku; nejde-li o přihlášené věřitele, jsou podle ust. 0 15 téhož zákona jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.

Podle ust. Š 306 insolvenčního zákona po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávv předloží insolvenční správce insolvenčnírnu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odst. 1)_ Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny (odst. 2).

Podle ust. Š 307 odst. 1 téhož zákona doručí insolvenční soud rozvrhové usnesení insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, jejichž pohledávek se toto usnesení týká; tyto osoby mohou proti rozvrhovému usnesení podat odvolání.

Zvýpisu z oddílu B, vložky 709 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni odvolací soud zjistil, že odvolatel byl od 28. 7. 1995 zapsán v obchodním rejstříku jako předseda představenstva dlužnice, leč ke dni 29.12.2010 byl proveden výmaz tohoto ůdaje. Odvolatel tedy byl oprávněn jednat za dlužnici dne 1. 9. 2010, kdy za ni podal insolvenční návrh, leč od 30. 12. 2010 již za ní není Oprávněn jednat. Protože není ani věřitelem, jehož pohledávky se rozvrhové usnesení týká, není osobou oprávněnou podat proti napadenému usnesení odvolání.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu odvolání odvolatele odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 7. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisern potvrzuje Tereza Kulštrunková. Ž/ÉM