1 VSPH 201/2015-A-53
KSHK 42 INS 4363/2014 1 VSPH 201/2015-A-53

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužnice Marcely Drahokoupilové, bytem Šolcova 1902, Turnov, o odvolání advokátky JUDr. Ivany Velíškové, sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-43 ze dne 6. ledna 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-43 ze dne 6.1.2015 zprostil advokáta JUDr. Jiřího Stránského funkce zástupce Marcely Drahokoupilové (dále dlužnice; bod I. výroku) a ustanovil dlužnici zástupcem pro insolvenční řízení advokátku JUDr. Ivanu Velíškovou (dále odvolatelka; bod II. výroku).

Proti bodu II. výroku se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě II. výroku zrušil a dlužnici ustanovil jiného zástupce. Argumentovala především tím, že již s ohledem na svůj věk činnost advokáta zcela ukončila.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda v daném případě není odvolání již bezpředmětné.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-45 ze dne 23.1.2015 odvolatelku zprostil funkce zástupce dlužnice a zástupcem dlužnice ustanovil advokáta Mgr. Františka Jaroše, sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov.

Za tohoto stavu věci, kdy odvolatelka byla funkce zástupkyně dlužnice zproštěna, stalo se její odvolání bezpředmětným, neboť došlo v podstatě k odklizení napadeného usnesení. Proto odvolací soud postupoval podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. srpna 2015 JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková