1 VSPH 2005/2017-A-22
č. j. KSLB 57 INS 13624/2017 1 VSPH 2005 / 2017-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl V senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. jiřího Karety a JUDr. Jiřího Goldsteina V insolvenčním řízení dlužníků - manželů: Otakar anonymizovano , anonymizovano a Marija Neubauetová, narozena 13. 11. 1944, obou bytem Míru 630, 464 01 Frýdlant v Čechách, 0 odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu V Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. KSLB 57 INS 13624/2017 A 13 ze dne 25. září 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky V Liberci č. j. KSLB 57 INS 13624/2017-A 13 ze dne 25. září 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci napadeným usnesením č. j KSLB 57 INS 13624/2017wA 13 ze dne 25. 9. 2017zamítl návrh dlužníků na povolení oddlužení (bod I. výroku)a insolvenční řízení zastavil.

2. V odůvodnění rozhodnutí soud zejména uvedl, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, který byl insolvenčnímu soudu doručen dne 27. 6. 2017 se dlužníci domáhali, aby soud zjistil jejich úpadek a povolil řešení úpadku oddlužením. K návrhu však nepřiložilí listiny dokládající jejich schopnost za pět let trvání oddlužení uspokojit alespoň 30 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů a odměnu insolvenčního správce. V návrhu také uvedli nesprávnou Výši pohledávky věřitele OHŘE MEDIA, s. r. 0., na což svým podáním doručeným dne 7. 7. 2017 upozornil samotný věřitel. Dlužníci byli opakovaně k doložení schopnosti zapravit pohledávky přihlášených nezajištěných věřitelů spolu s odměnou insolvenčního správce vyzýváni usnesením, jakož i k tomu, aby se vyjádřili ke sdělení věřitele OHŘE MEDIA, s. r. o. Dlužníci uspokojivě vysvětlení nepodali, s tím, že se nemohou nijak vyjádřit, neboť si již nepamatují, o jaký druh závazku se jednalo, následně žádali insolvenční soud o prošetření této Věci. Soud měl za prokázané, že jim skutečná výše pohledávky musela být známa, když věřitel OHŘE MEDIA, s. r. o. přihlásil svou pohledávku do předchozího insolvenčního řízení dlužníků pod sp. zn. KSLB 86 INS 22433/2013, kde byla přezkoumána a uznána dlužníky i insolvenčním správcem, a to ve výši 827.771,26 Kč. Ve svém návrhu přitom uvedli částky 45.064 Kč a 41.186 Kč.

3. Celková výše závazků, se kterými by se věřitelé pravděpodobně přihlásili do insolvenčního řízení dlužníků, tak činí až 1.872.789,45 Kč, tedy s doloženou možnou srážkou, kterou by bylo možné z příjmů dlužníků srazit (cca 5.391,33 Kč), by byli schopní uhradit závazky V rozsahu cca 14,18 %. To je hluboko pod hranicí 30 % uspokojení; k této hranici by bylo potřeba zvýšit srážku o cca 5.000 Kč.

4. Soud odkázal na S 393, $ 395, $ 396 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též "IZ"), a vysvětlil, že

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 VDILI. auuul LUJJ ze strany dlužníků nebylo ani na základě opakovaných výzev soudu doloženo, že jsou schopni uspokojit alespoň 30 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů. Vzhledem k tomu, že žádný z věřitelů nevyslovil souhlas s plněním nižším, než 30 %, nezbylo soudu, než návrh na povolení oddlužení zamítnout podle ustanovení Š 396 odst. 1 písm. b) IZ.

5. Protože majetek dlužníků je dle seznamu majetku přiloženého k insolvenčnímu návrhu pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a dlužníci nepožádali, aby byl způsobem řešení jejich úpadku konkurs, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení.

6. Usnesení za dne 25. 9. 2017 napadli dlužníci odvoláním (č. d. A 14), jež následně kvýzvě soudu doplnili podáním došlým soudu 14. 11. 2017 (č. d. A418). Vysvětlovali, že v insolvenčním návrhu s žádostí o povolení oddlužení uváděli dva závazky vůči společnosti s ručením omezeným Ohře Media v celkové výši cca 86.250 Kč. V průběhu insolvenčního řízení je však soud informoval o tom, že pohledávka tohoto věřitele dosahuje výše přes 800.000 Kč. Dlužníkům byl v roce 2015 rozprodán veškerý majetek a měli za to, že většina jejich závazků byla uhrazena právě z prodeje majetku. Následně však zjistili, že uvedený věřitel požaduje prostředky a úroky, na které dle názoru dlužníků nemá nárok. Žádali proto insolvenční soud, aby toto prověřil, což ten však neučinil, nýbrž ihned požadoval navýšení příjmů. Takové navýšení příjmů by ale nemuselo být aktuální, pokud by se například ukázalo, že pohledávka OHŘE MEDIA, s. r. o. je opravdu v rozporu s dobrým mravem. Dlužníci přitom závazek vůči tomuto věřiteli nepopirají co do důvodu, ale co do výše. Vytýkali soudu, že toto popření nevzal vpotaz a nezohlednil, že uvedená pohledávka nemusí být uznána v plné výši.

7. Požadovali, aby odvolací soud, aby nařídil insolvenčnímu soudu prošetřit pohledávku Výše uvedeného věřitele. Poukázali zároveň na to, že jejich úpadek byl vminulosti již řešen konkursem, ve kterém jsme přišli o veškerý majetek. Za nevýhodných podmínek prodána nemovitost, ve které žili. Dlužníci nejsou právně zdatní a netušili, že za užívání nemovitostí se jim zpětně vyčíslí dluh a ještě budou odsouzeni za trestný čin nedovolené užívání nemovitosti. Dlužníci přitom nemovitost dávno neužívali, leč věřitel je nařknul a nechal odsoudit za nedovolené užívání nemovitosti, bohužel se jim nepodařilo dokázat, že tomu tak nebylo. Věřitel uplatňuje nesmyslnou odměnu za užívání nemovitosti, která je v rozporu s dobrým mravem a v ceně několikanásobně převyšující ceny nájmů v dané lokalitě.

8. Dlužníkům je přes 70 let a mají snahu uhradit co nejvyšší možnou část našich závazků nezajištěným věřitelům, ale uvedená pohledávka se uplatňuje neprávem a je tím uvádí do tíživé životní situace a je pro ně doslova životně likvidující.

9. Vrchní soud v Praze dle Š 212 a Š 212a o. s. ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle 5 214 odst. 2 písm. d) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

10. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24. 3. 2014 v insolvenčním řízení dlužnice vedeném pod sp. zn. VKSLB 86 INS 22433/ 2013 odvolací soud zjistil, že byla zjištěna pohledávka věřitele OHRE MEDIA, s. r. o. ve výši 827.771,26 Kč, neboť tuto pohledávku nepopřel ani insolvenční správce, ani dlužnice. Z rozvrhového usnesení č. j KSLB 86 INS 22433 / 2013-B-31 ze dne 5. 1. 2017 se podává, že na takto zjištěnou pohledávku uvedeného věřitele by mělo být zaplaceno 40.139,81 Kč. Usnesení č. j. KSLB 86 INS 22433/2013 B 35 ze dne

10. 5. 2017 byl konkurs na majetek dlužnice po splnění rozvrhového usnesení zrušen.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

11.

1 VSPH 200572017

Pro řešení otázky, zda důvody obsažené v Š 395 IZ mají být uplatněny při posouzení přípustnosti oddlužení (pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení), nebo (až) při posouzení jeho věcné opodstatněnosti (pro neschválení oddlužení), je podstatná kvalita posouzení zákonných kriterií v jednotlivých fázích oddlužení, tedy to, zda je V možnostech insolvenčního soudu příslušné skutečnosti prověřit (jejich existenci zjistit nebo vyloučit) v jednotlivých fázích oddlužení.

12. Jde li Úako v tomto případě) o insolvenční návrh dlužníků, odpovídá jejich povinnosti spojit případný návrh na povolení oddlužení s insolvenčním návrhem povinnost insolvenčního soudu spojit s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (Š 148 odst. 3 IZ). Vzhledem k tomu, že z ustanovení Š 134 IZ se ve spojení s ustanovením Š 132 odst. 1 IZ podává, že o insolvenčním návrhu dlužníka má být rozhodnuto (nebylo li vyhlášeno moratorium) nejpozději do 15 dnů od jeho podání, je odtud zjevné, že insolvenční zákon vyvíjí značný tlak na rychlé rozhodování o insolvenčních návrzích dlužníků a s nimi spojených návrzích na povolení oddlužení. V takto vymezeném časovém rámci a ve spojení s obsahem ustanovení Š 132 odst. 1 IZ (jež určuje, že u insolvenčního návrhu dlužníka postačí, jsou li rozhodné skutečnosti osvědčeny údaji insolvenčního návrhu a jeho přílohami) se insolvenčnímu soudu pro účely rozhodování o přípustnosti oddlužení (o tom, zda oddlužení povolí nebo zda návrh na povolení oddlužení zamítne) nenabízí jiná cesta, než čerpat údaje o skutečnostech ve smyslu Š 395 IZ 2 tvrzení dlužníka zahrnutých v návrhu na povolení oddlužení a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti.

13. Jestliže podle dlužníkových tvrzení zahrnutých v návrhu na povolení oddlužení sepsaném

14. na předepsaném formuláři a v povinných přílohách návrhu na povolení oddlužení, dlužník nabízí svým nezajištěným věřitelům (kteří nesouhlasili s nižším plněním) méně než 30 0/0 jejich pohledávek, pak je to ve smyslu Š 395 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona důvodem pro zamítnutí (nepřipuštění) návrhu na povolení oddlužení. Důvodný předpoklad insolvenčního soudu podle posledně označeného ustanovení vychází z údajů tvrzených a doložených samotným dlužníkem. Není li dlužník schopen ani tvrdit skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že nezajištěné věřitele, kteří nesouhlasili s nižším plněním, uspokojí alespoň v rozsahu 30 % jejich pohledávek, je důvod návrh na povolení oddlužení zamítnout. (k dané problematice viz usnesení Nejvyššího soudu z 29. 9. 2010, sp. zn. 29 NSČR 6/2008, jež bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 61/2011)

V souzené věci postavil soud I. stupně svůj závěr () nedostatečnosti ekonomické nabídky dlužníků na tom, že, oproti představě dlužníků, zvažoval nároky věřitele OHŘE MEDIA, s. r. o. nikoli v jimi uváděné výši, nýbrž v částce, která vyplynula z předchozího insolvenčního řízení. Odvolací soud pokládá tento přístup soudu I. stupně vzásadě za správný, tedy má za to, že při úvaze o platební schopnosti věřitele je namístě zvažovat, že tento věřitel bude nárokovat zapravení pohledávky zjištěné v již skončeném insolvenčním řízení dlužnice, ponížené o to, co mu bylo vyplaceno dle rozvrhového usnesení. Konkrétně se zde jedná o částku 787.631,45 Kč (827.771,26 40.139,81).

15. jestliže totiž na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkursu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel (Š 312 odst. 4 IZ), pak při vědomí toho, že manželé podavše společný návrh mají po dobu insolvenční řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (Š 394a odst. 3 IZ), lze jako relevantní výhrady proti takovéto pohledávce při jejím předběžném posouzení v zásadě zohlednit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla, nebo je promlčená (Š 410 odst. 6 IZ).

16. Jinak řečeno, nepopřela li dlužnice v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSLB 86 INS 22433 / 2013 při přezkumném jednání pohledávku věřitele OHRE MEDIA, s. r. 0., pak by mohl po soudu oprávněně žádat (ve smyslu závěrů plynoucích 2 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2012, sen. zn. 29 NSCR 22/ 2012) posouzení této pohledávky toliko dlužník Otakar anonymizovano , leč jen v insolvenčním řízení zahájeném na jeho návrh, tedy tam, kde v pozici dlužníka co účastníka řízení je pouze on.

17. Podali li insolvenční návrh (spolu s návrhem na povolení oddlužení) oba manželé anonymizovano , pak platí, že v takovém řízení mají být zapravovány všechny jejich závazky (pana anonymizovano , paní anonymizovano i jejich společné), nebot, vpřípadě úspěšného završení oddlužení budou také od všech těchto závazků (resp. jejich neuhrazených zůstatků) oba osvobozeni (Š 418 IZ). Zahájením insolvenčního řízení společně manželi insolvenčním návrhem spolu s návrhem na povolení oddlužení dle Š 394a IZ se, ale věřitelé nemohou v režimu uznávání svých pohledávek dostat do horší pozice, než kterou by měli, pokud by se oddlužení domáhal každý z manželů samostatně, či jen jeden z nich. Vsouzené Věci by dlužnice, pokud by jen ona podala insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, byla omezena vmožnosti popírat zmíněnou pohledávku společnosti s ručením omezeným OHŘE MEDIA (co důsledek toho, že ji při přezkumném jednání nikdo nepopřel) toliko argumenty uvedenými v šestém odstavci Š 410 IZ, přičemž skutečnost, že se oddlužení nyní domáhá spolu s manželem, toto zákonné omezení neruší ani nerozmělňuje.

18. Veden závěry vyslovenými shora dovozuje odvolací soud, že byly dány důvody pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Protože dlužníci v odvolání nikterak nezpochybňovali závěry soudu I. stupně 0 absenci podmínek pro další pokračování řízení, odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné dle Š 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval vprvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Praha 23. ledna 2018

JUDr. František Kučera V. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. / .

/