1 VSPH 2003/2014-B-22
MSPH 78 INS 17718/2013 1 VSPH 2003/2014-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka K.TEX, s.r.o., IČO 63077574, sídlem Praha 3, Libická 8, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Karla Kutálka, sídlem Praha 1, Opletalova 919/5, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2014, č.j. MSPH 78 INS 17718/2013-B-16

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2014, č.j. MSPH 78 INS 17718/2013-B-16, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenční věci dlužníka K.TEX, s.r.o. (dále jen dlužník) uložil insolvenčnímu správci Mgr. Karlu Kutálkovi (dále též správce) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč splatnou do 3 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že správce opakovaně neplní povinnost dle § 36 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ), kterou mu uložil usneseními ze dne 12.3.2014, 22.4.2014 a 28.5.2014. Proto postupoval podle § 53 o.s.ř. a správci uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal (B-17) a s tvrzením, že je odůvodní dodatečně ve lhůtě 15 dnů a že podá zprávu o své činnosti a stavu insolvenčního řízení.

Na výzvu soudu I. stupně ze dne 2.9.2014 (B-18), aby své blanketní odvolání doplnil o odvolací důvod, správce nereagoval.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud ze spisu ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, že správce opakovaně neplnil povinnost stanovenou mu § 36 odst. 2 IZ, totiž předkládat nejméně jednou za 3 měsíce věřitelskému orgánu a soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Odvolací soud zjistil, že v době od 1.11.2013 (od zjištění úpadku dlužníka a ustanovení správce do funkce) do října 2014 (do doby rozhodování odvolacího soudu) měl správce podat nejméně 3 pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení, aniž by ho k tomu bylo potřeba pobízet výzvami (B-13, B-14 a B-15), jak v rámci své dohlédací činnosti (§ 11 IZ) správně činil soud I. stupně. Správce předložil jen 1 takovou zprávu, a to podáním ze dne 21.1.2014 (B-12).

Z uvedeného je zřejmé, že správce po celou dobu insolvenčního řízení opakovně neplní své základní povinnosti. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že nelze nadále akceptovat stav, kdy namísto pravidelných čtvrtletních zpráv předložil správce zprávu jen jednou ročně.

Protože pořádková pokuta doposavad nesplnila svůj donucovací účel, když správce ani za odvolacího řízení nenapravil, co dříve zanedbal, odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 30. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková