1 VSPH 2003/2013-B-135
MSPH 93 INS 24377/2011 1 VSPH 2003/2013-B-135

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: PIALIO, s.r.o., IČO: 60469897, sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava, zast. JUDr. Richardem Třeštíkem, advokátem se sídlem Masarykova 43, Ústí nad Labem, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 24377/2011-B-125, ze dne 17. října 2013,

tak to:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 24377/2011-B-125, ze dne 17. října 2013, se potvrzuje.

Odův odně ní:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 24377/2011-B-125, ze dne 17. října 2013, zamítl návrh dlužníka PIALIO, s.r.o. (dále jen dlužník) na zproštění insolvenčního správce Mgr. Karla Knypla (dále jen správce) z funkce.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně uvedl, že se dlužník podáním doručeným dne 21.8.2013 domáhal zproštění správce z jeho funkce pro porušení jeho povinností. Dlužník správci zejména vytýkal, že: -při provádění soupisu majetkové podstaty postupoval liknavě a neodborně a závažným způsobem zkrátil uspokojení všech ostatních věřitelů, neboť nesepsal do majetkové podstaty pohledávky v celkové výši cca 44.000.000,-Kč, jež jsou ve vlastnictví dlužníka a o nichž se správce mohl dozvědět z obsahu insolvenčního spisu, -dále správce pochybil při sepsání akcií, když je nedostatečně identifikoval a nesprávně ocenil, -dále neopodstatněně zahrnul do soupisu majetkové podstaty pohledávky za společností Spirit Invest, a.s., IČO: 25661311, ZIRKEL, a.s., IČO: 27374491 a Jiřím Markem a Ing. Zuzanou Sittovou (bývalých jednatelů dlužníka), každou ve výši 66.263.600,-Kč, -pochybil při popírání pohledávek věřitelů Spirit Invest, a.s. a ZIRKEL, a.s., když vyzval věřitele k jejich doplnění, a následně je při zvláštním přezkumném jednání popřel, -a provádí správu majetkové podstaty nedbale, porušuje lhůty k podání zpráv soudu, nepředložil soudu včas kompletní seznam přihlášených pohledávek a navíc při zpracování seznamu přihlášených pohledávek nepostupoval svědomitě a s odbornou péčí.

Návrh dlužníka podpořili svými podněty ke zproštění insolvenčního správce funkce též věřitelé: Pendeen Management, s.r.o., IČO: 24286125 (23.8.2013) jako právní nástupce společností Spirit Invest, a.s. a ZIRKEL, a.s. (26.8.2013), ve kterých vytýkají správci rovněž pochybení při soupisu a správě majetkové podstaty dlužníka, výkonu práv a povinností spojených s akciemi a přezkumu pohledávek dlužníka.

Ke shora uvedenému návrhu dlužníka a podnětům věřitelů se vyjádřil podáním ze dne 23.9.2013 správce, jenž s tvrzeními obsaženými v podáních nesouhlasil, svou činnost hodnotil jako řádnou, prováděnou v souladu se zákonem, pokyny věřitelského výboru a soudu. Správce upozornil, že podání navrhující zproštění z jeho funkce ze strany dlužníka a dalších věřitelů byla připravena pod vlivem osob, které v minulosti ovládaly dlužníkův podnik (a fakticky jej nadále ovládají-společnosti Velvana, a.s., IČO: 25079450 a ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s., IČO: 26689642), jejichž akcie správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka. Vyslovil domněnku, že podněty věřitelů jsou účelové a snaží se obejít incidenční spory vedené ohledně popřených pohledávek věřitele Pendeen Management, s.r.o.

Dále tvrdil, že dlužník správci neposkytuje potřebnou součinnost, neboť dosud nepředal správci účetnictví a další potřebnou dokumentaci týkající se jeho podnikání včetně seznamů majetku a závazků, a správa majetkové podstaty dlužníka je v důsledku toho velmi problematická. Správce uvedl, že do majetkové podstaty dlužníka sepsal ty pohledávky, o nichž se dozvěděl jednak z přihlášek pohledávek, z údajů poskytnutých členy věřitelského výboru a dále z informací poskytnutých dlužníky označenými v návrhu insolvenčního dlužníka, z jejichž sdělení nevyplynulo, že byly pohledávky uhrazeny nebo zanikly jiným způsobem. Podklady o jiných pohledávkách dlužník správci nepředal. Ohledně specifikace a ocenění koncernových pohledávek správce považoval jejich identifikaci za dostatečnou, jejich ocenění provedl na základě podkladů, které měl k dispozici a z nichž vyšší hodnota nevyplývá. Akcie Velvana, a.s. a ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s. správce sepsal do majetkové podstaty v souladu s pokyny věřitelského výboru a jejich ocenění bude provedeno znalecky.

Soud I. stupně tyto výtky dlužníka neshledal důvodnými. Vycházel přitom ze zjištění, že dopisem ze dne 15.3.2012 správce vyzval dlužníka k předání účetnictví, dokladů, seznamu majetku a závazků. Dlužník však neposkytl žádné z požadovaných dokumentů a nepředal správci ničehož ani z účetnictví dlužníka. Dne 20.4.2013 správce předal soudu seznam přihlášených pohledávek věřitelů s tím, že věřitelé č. 106 a 110-112 byli vyzváni k odstranění vad přihlášek pohledávek nebo k jejich doplnění. Dále dne 24.4.2012 správce předal soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka a dne 24.4.2012 správce předal soudu soupis majetkové podstaty dlužníka. Dne 27.4.2012 správce soudu sdělil, že věřitelé č. 95, č. 112, č.110 a č. 111, mezi nimi Pendeen Management, s.r.o. jako právní nástupce společností Spirit Invest, a.s. a ZIRKEL, a.s. jsou osobami, které jsou personálně propojeny s dlužníkem a jeho statutárními orgány, což dokládal výpisy z obchodních rejstříků těchto věřitelů (členem představenstva ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s. je od 10.5.2010 do 3.8.2012 Jiří Marek, u Velvana, a.s. je členem představenstva od 10.5.2010 a členkou dozorčí rady Velvana, a.s. je od 26.5.2010 Ing. Zuzana Sittová, bývalí jednatelé dlužníka, jejichž funkce zanikla ke dni 15. listopadu 2011). Dne 3.5.2012 soud prohlásil na majetek dlužníka konkurs, neboť schůze věřitelů přijala usnesení, podle kterého má být úpadek dlužníka řešen konkursem. Dále dne 6.6.2012 správce zaslal soudu zprávu o své činnosti, podle které účetní podklady ani seznamy majetku a závazků nebyly správci předány, ale podařilo se mu ve skladu dlužníka dohledat alespoň neúplné prvotní doklady. Dále soudu mj. sdělil, že zahrnul do majetkové podstaty dlužníka akcie společností Velvana, a.s. a ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s., po předchozím jednání věřitelského výboru a zároveň je vyzval k podání vylučovacích žalob. Doplnění majetkové podstaty o výše uvedené akcie je součástí této zprávy. Správce oznámil soudu přípisem ze dne 30.4.2013 zpeněžení všech položek majetkové podstaty dlužníka s výjimkou shora uvedených akcií, jež jsou předmětem incidenčních sporů o jejich vyloučení. V souvislosti se soupisem akcií do majetkové podstaty správce jako osoba vykonávající práva a povinnosti jediného akcionáře jmenoval v působnosti valných hromad společností nové členy dozorčích rad. Dále dne 9.9.2013 správce zaslal soudu doplnění majetkové podstaty dlužníka o pohledávky za Pendeen Management, s.r.o. a ZIRKEL, a.s. a bývalými jednateli dlužníka-Jiřím Markem a Ing. Zuzanou Sittovou z titulu převodu obchodních podílů a způsobených škod v celkové výši 465.054,40 Kč na základě usnesení věřitelského výboru ze dne 8.8.2013.

Po zhodnocení takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud I. stupně k závěru, že nebyla zjištěna porušování povinností ze strany správce. Zdůraznil, že dlužník nesplnil povinnost poskytnout správci potřebnou součinnost. Zejména při zpracování seznamu pohledávek přihlášených věřitelů a při soupisu majetkové podstaty správci nepředal žádné účetní podklady a na opakované výzvy správce dlužník nijak nereagoval. Vzhledem k tomu, že dlužník neposkytnul správci potřebnou součinnost, nebyl správce schopen seznam přihlášených pohledávek předložit včas a zahrnout do soupisu majetkové podstaty pohledávky, o nichž se bez účetnictví dlužníkova podniku mohl jen těžko dozvědět. Z tohoto důvodu soud námitky dlužníka a dalších osob ohledně opožděných podání a nedbalého zjišťovaní a soupisu majetkové podstaty správcem nepovažuje za důvodné. Soud I. stupně dále vyslovil názor, že správce při soupisu a správě majetkové podstaty dlužníka postupoval zcela v souladu s § 217 insolvenčního zákona (dále jen IZ), když doplnil soupis o akcie společností Velvana, a.s. a ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s. a o pohledávky za osobami personálně propojenými s dlužníkem, neboť jeho úkony byly odsouhlaseny věřitelským výborem. Proto soud I. stupně návrh dlužníka na zproštění správce funkce zamítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a správce funkce zprostil. Zejména namítal, že se soud I. stupně věcně nevypořádal v odůvodnění napadeného usnesení s pochybeními insolvenčního správce, na která dlužník poukazoval. Zejména se jedná o opomenutí sepsání významné části majetku do majetkové podstaty dlužníka, jako pohledávek dlužníka za společností Marks and Spencer Czech Republic, a.s. a společností MSF Slovakia, s.r.o., ke kterým byly správci předány potřebné podklady, a dalších pohledávek, jejichž existence dle dlužníka vyplývá ze spisu. Dále namítal, že insolvenční správce překročil svá zákonná oprávnění vydáním rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti Velvana, a.s., pokud jím odvolal dosavadní členy dozorčí rady, neboť takovým opatřením nemohl odvrátit bezprostředně hrozící újmu akciím uvedené společnosti ve vlastnictví dlužníka, a chová se v rozporu se zájmy věřitelů, pokud novým členům dozorčí rady přiznal odměnu ve výši desítek tisíc Kč měsíčně. Dále zdůraznil své předchozí výhrady k činnosti správce při vyhotovení seznamu přihlášených pohledávek a při popírání některých přihlášek věřitelů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. O odvolání z funkce i o zproštění funkce může insolvenční soud rozhodnout na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

V projednávané věci vycházel odvolací soud ze správně zjištěného skutkového stavu soudem I. stupně, z něhož vyplývá, že se jedná o insolvenční řízení relativně složité s větším počtem věřitelů a neúplnými údaji o majetku a závazcích dlužníka. Odvolací soud dále akcentuje zjištění soudu I. stupně, že dlužník nepředal insolvenčnímu správci řádně vedené účetní doklady ani seznam majetku a závazků a že společnost je personálně i kapitálově provázána s dalšími podnikatelskými subjekty. Dále odvolací soud konstatuje, že ze spisu nevyplývá žádná skutečnost, která by nasvědčovala závěru, že správce neplní povinnosti uložené soudem (vyjma nepodání pravidelné zprávy k 31.12.2012) nebo věřitelským výborem, a že průběžně doplňuje i po rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na jeho zproštění funkce soupis majetkové podstaty (B-96, B-111), provádí zpeněžování majetkové podstaty dlužníka, provádí úkony za účelem uvědomění o řízení zahraničního dlužníka, jakož i úkony směřující k doplnění seznamu pohledávek věřitelů.

Soud I. stupně se v odůvodnění napadeného usnesení vypořádal s námitkou dlužníka směřující k liknavosti správce při sepisování majetku v majetkové podstatě dlužníka. Pro úplnost odvolací soud dodává, že konkrétní pohledávka za společností Marks and Spencer Czech Republic, a.s., která dle odvolání dlužníka rovněž náležela do soupisu majetkové podstaty ve výši 365.851,50 Kč, nebyla do soupisu majetkové podstaty zahrnuta z důvodu jejího zániku. To vyplývá ze zprávy insolvenčního správce ze dne 23.9.2013. V tomto rozsahu se proto odvolací soud s důvody rozhodnutí soudu I. stupně ztotožňuje a zcela na ně odkazuje.

Stejně tak považuje odvolací soud za správné zhodnocení míry porušování povinností insolvenčním správcem ve vztahu k včasnému vyhotovení seznamu pohledávek přihlášených věřitelů a jeho průběžnému doplňování soudem I. stupně, které přiměřeně reflektuje nedostatek informací insolvenčního správce v důsledku porušení povinnosti součinnosti dlužníkem a krátkým časovým lhůtám k přezkumu pohledávek a zveřejnění seznamu pohledávek v insolvenčním řízení.

Pokud je vytýkáno podaným odvoláním též zahrnutí pohledávek za společností Spirit Invest, a.s., IČO: 25661311, ZIRKEL, a.s., IČO: 27374491, Jiřím Markem a Ing. Zuzanou Sittovou (bývalých jednatelů dlužníka) do majetkové podstaty dlužníka, pak toto rozhodnutí správce vyplývá ze závěrů schůze věřitelského výboru ze dne 8.8.2013. Riziko procesního neúspěchu při řešení z toho vyplývajících incidenčních sporů či prodloužení insolvenčního řízení tak bylo zváženo k tomu povolaným orgánem věřitelů a takový úkon nelze za současného stavu řízení považovat za pochybení správce.

Výtku směřující vůči právnímu jednání insolvenčního správce, jenž v působnosti valné hromady společností Velvana, a.s. a ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s. (jejichž akcie jsou zahrnuty do soupisu majetkové podstaty dlužníka), vydal dne 17.9.2013 rozhodnutí, odvolal a nově jmenoval členy dozorčích rad těchto společností, posoudil dle názoru odvolacího soudu soud I. stupně v souladu s dosavadní praxí Nejvyššího soudu, když aplikoval názor Nejvyššího soudu vyslovený v usnesení sp. zn. 29 Odo 2086/2000, podle kterého nebrání výkonu vlastnického práva k majetku insolvenčním správcem ani skutečnost, že o věci je vedeno řízení o vylučovací žalobě a v souladu se závěrem usnesení Nejvyššího soudu ve věci 29 Cdo 2157/2007, podle kterého byla přípustnost výkonu práv insolvenčním správcem v průběhu řízení o vyloučení věci vztažena i na práva spojená s akciemi zahrnutými do (konkursní) podstaty. K tomu odvolací soud poznamenává, že argumentace dlužníka v podaném odvolání vztahující se k nepřípustnosti takových úkonů insolvenčního správce dle § 225 odst. 4 IZ není případná, neboť výkon akcionářských práv při odvolání nebo volbě členů orgánů společnosti nelze považovat za jiné nakládání s majetkem sepsaným v majetkové podstatě, vůči kterému je cit. ustanovení insolvenčního zákona namířeno. Soud I. stupně tak jen setrval na svém právním názoru vyjádřeném již v usnesení č.j. MSPH 93 INS 24377/2011-B-79, jímž zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud správci zakázal vydávat rozhodnutí jediného akcionáře společností Velvana, a.s. a ČESKÁ CHEMICKÁ, a.s., z něhož insolvenční správce vycházel.

Důvody pro zproštění insolvenčního správce musí vyplývat z jeho konkrétních pochybení při jeho dosavadním postupu a odpovídat obsahu insolvenčního spisu. Jinými slovy nelze přisvědčit výhradám dlužníka s postupem insolvenčního správce, pokud tyto výhrady nejsou podloženy zjištěními z insolvenčního spisu a vyplývají jen z obecné nespokojenosti s úkony insolvenčního správce nebo z výkladu právních dopadů těchto úkonů na majetkovou podstatu dlužníka nebo na postavení věřitelů, pokud tyto dopady nelze zatím s ohledem na obsah spisu nebo postup insolvenčního řízení zatím spolehlivě posoudit.

Pokud jde o podstatu návrhu dlužníka na zproštění správce funkce, pak spočívá na tvrzených skutečnostech, které nenasvědčují pochybení insolvenčního správce při jeho postupu nebo vedou k závěru o jednotlivém méně závažném (posuzováno v souvislosti s jeho ostatní činností a četností úkonu vůči soudu) pochybení nepodání zprávy insolvenčnímu soudu. Odvolací soud je proto přesvědčen o tom, že z obsahu spisu nelze dovozovat, že by správce neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Zásadně totiž platí, že odlišný názor dlužníka na postup správce v insolvenčním řízení nemůže být sám o sobě relevantním důvodem pro zproštění správce funkce. Správce postupuje v projednávané věci v součinnosti s věřitelským výborem a plní pokyny dohlížejícího insolvenčního soudu. V této fázi řízení proto odvolací soud nepovažuje tvrzení o jeho závažných pochybeních za důvodné.

Odvolací soud proto ze shora uvedených důvodů postupoval podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Dlužno dodat, že výhrady proti výsledku zpeněžení majetkové podstaty nebo vůči výši odměny určené podle zvláštního předpisu může dlužník uplatnit formou námitek proti konečné zprávě a nesouhlas s uspokojením pohledávek nezajištěních věřitelů pak odvoláním proti rozvrhovému usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 31. prosince 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová