1 VSPH 2001/2013-B-15
KSHK 41 INS 10657/2013 1 VSPH 2001/2013-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, o odvolání Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipí 2, 547 01 Náchod, do usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. září 2013, č.j. KSHK 41 INS 10657/2013-B-6/celk.4

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. září 2013, č.j. KSHK 41 INS 10657/2013-B-6/celk.4, Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v bodě I. výroku o schválení řešení úpadku dlužnice Martiny anonymizovano (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře, dále zejména v bodě II. výroku jí uložil povinnost hradit měsíční splátky splátkového kalendáře, v bodu III. výroku stanovil počátek plnění splátkového kalendáře ze mzdy dlužnice u jejího zaměstnavatele RUBENA, a.s., v bodu IV. výroku uložil uvedenému plátci mzdy dlužnice provádět srážky ze mzdy dlužnice a poukazovat je na účet insolvenční správkyně, v bodu V. výroku uložil dlužnici plnit na splátkový kalendář platby získané plněním ze smlouvy o důchodu uzavřené s Karlem Dostálem (dále jen odvolatel) dne 4.4.2013 ve výši 1.200,-Kč měsíčně a v dalších bodech výroku určil další povinnosti dlužnice, insolvenční správkyně a věřitelů při plnění splátkového kalendáře.

Proti uvedenému usnesení podal odvolatel včasné odvolání, ve kterém toliko popřel, že by dlužnici přislíbil poskytovat pro účely plnění splátkového kalendáře měsíční důchod dle smlouvy ze dne 4.4.2013 ve výši 1.200,-Kč. V odvolání však neuvedl, v jakém rozsahu usnesení (které obsahuje 10 bodů výroku) napadá, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu I. stupně (odvolací důvod), ani čeho hodlá svým podáním dosáhnout, čeho se jím domáhá neboť není účastníkem insolvenčního řízení, ani mu uvedeným usnesením není ukládána soudem žádná povinnost.

Vrchní soud v Praze proto v souladu s § 93 odst. 1 insolvenčního zákona vyzval odvolatele k doplnění jeho odvolání tak, aby uvedl rozsah, v němž rozhodnutí soudu

I. stupně napadá a v čem spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí (odvolací důvody). O následcích nesplnění výzvy soudu ve stanovené lhůtě byl odvolatel ve výzvě odvolacího soudu poučen.

Z odvolání v rozporu s § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) není zřejmé, v jakém rozsahu odvolatel usnesení napadá, tj. proti kterému (či kterým) z rozhodnutí uvedených pod jednotlivými body výroku tohoto usnesení svoje odvolání směřuje, a v čem konkrétně spatřuje nesprávnost rozhodnutí, které odvoláním napadá, nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod).

Odvolatel však na výzvu odvolacího soudu, která mu byla doručena do vlastních rukou dne 23.12.2013 ve stanovené lhůtě nereagoval, a tedy vytčené vady svého odvolání, jež brání v odvolacím řízení pokračovat, neodstranil.

Kromě toho odvolatel podal odvolání do rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře, ačkoli se v jeho případě nejedná o osobu, jíž zákon v § 406 odst. 4 insolvenčního zákona dává subjektivní oprávnění k podání odvolání.

Odvolací soud proto postupoval dle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona a jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí odmítl s tím, že důvody pro odmítnutí odvolání by byly v případě odvolatele dány též podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková