1 VSPH 2000/2014-B-13
KSHK 42 INS 6472/2010 1 VSPH 2000/2014-B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Mileny anonymizovano , anonymizovano , bytem Broumov, Generála Svobody 21, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. července 2014, č.j. KSHK 42 INS 6472/2010-B-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. července 2014, č.j. KSHK 42 INS 6472/2010-B-5, se v bodech I., II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil oddlužení dlužnice Mileny anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 19.10.2010 (B-17) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, že mu dne 28.12.2011 sdělil insolvenční správce (dále též správce) že zaměstnavatel ukončil pracovní poměr s dlužníkem Oldřichem Hrnčířem ke dni 30.9.2011 a s dlužnicí ke dni 31.10.2011, a že dne 15.10.2012 bylo s oběma dlužníky projednáno neplnění oddlužení. Podáním ze dne 14.12.2012 se na soud I. stupně obrátil na věřitel ČEZ Prodej, s.r.o. s informací, že má za oběma dlužníky pohledávku za odebraný plyn ve výši 3.206,-Kč splatnou dne 24.5.2012 a na upomínkách ve výši 285,-Kč. Přípisem ze dne 6.11.2013 upozornil soud I. stupně oba dlužníky, že na účet majetkové podstaty nepřicházejí dostatečné finanční prostředky, což trvá už od září 2011. Na jednání nařízené na den 24.7.2014 ohledně neplnění jejich oddlužení se oba dlužníci nedostavili. Ze zprávy správce ze dne 16.7.2014 soud I. stupně zjistil, že od listopadu 2010 do 30.6.2014 bylo zaplaceno 90.180,-Kč, tj. 15,88 % přihlášených pohledávek, a že na odměně správce je dluh ve výši 22.464,-Kč. Proto soud I. stupně postupoval podle § 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení dlužníkova úpadku konkursem, jenž bude veden jako nepatrný (§ 314 odst. 1 IZ).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala z důvodu, že jí nebyla doručena zásilka na jednání konané dne 24.7.2014, že je ochotna plnit splátkový kalendář dle možností a že má v péči nezletilého syna.

Na výzvu soudu I. stupně, jež jí byla doručena dne 29.8.2014, aby své odvolání doplnila o odvolací důvod a odvolací návrh (B-7), dlužnice nereagovala.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přesto přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy to, že dlužnice neplní splátkový kalendář a narůstá schodek v jeho plnění.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 13.10.2014 (B-10), jež jí byla doručena dne 16.10.2014 vhozením do domovní schránky, aby dlužnice prokázala listinami (např. smlouvou o důchodu nebo darovací smlouvou s úředně ověřenými podpisy účastníků, event. pracovní smlouvou s platebním výměrem), že si opatřila takové dodatečné měsíční příjmy, z nichž lze pravidelně plnit splátkový kalendář, a aby prokázala listinami (doklady o zaplacení), že uhradila dluh na dlužných splátkách vzniklý jí za trvání oddlužení, dlužnice nereagovala.

Ze zprávy správce ze dne 15.10.2014 (B-11) vyplývá, že splátky dlužnice v roce 2010 činily 38.797,-Kč, v roce 2011 činily 61.583,-Kč, v roce 2012 činily jen 2.000,-Kč, v roce 2013 činily 9.268,-Kč a v roce 2014 činí jen 2.430,-Kč, že od roku 2010 do 15.10.2014 zaplatila dlužnice nezajištěným věřitelům jen 90.180,-Kč, což je jen 15,88 % hodnoty jejich pohledávek, že nezajištěným věřitelům nebylo od roku 2012 ničeho placeno a že schodek na odměně správce činí 25.731,-Kč. Aby splátkový kalendář mohl být splněn, je třeba, aby dlužnice uhradila ještě 80.203,67 Kč v příštích 12 měsíčních splátkách ve výši 7.773,-Kč a doplatila dluh na odměně správce ve výši 25.731,-Kč.

Pokud jde o odvolací argumentaci, že dlužnici nebyla doručena obsílka na jednání nařízené na den 24.7.2014, zjistil odvolací soud ze spisu sp. zn. KSHK 6465/2010 (šlo o dříve spojené insolvenční řízení dlužnice a jejího manžela, jež bylo posléze rozděleno), že obsílka byla zaslána dlužnici na adresu do Broumova, Kladská 30 a soudu I. stupně se vrátila jako nedoručená a že se nařízené jednání nekonalo (B-63 spisu sp. zn. KSHK 6465/2010). Toto pochybení soudu I. stupně však bylo lze napravit v odvolacím řízení nařízením odvolacího jednání. To se však nekonalo za situace, kdy dlužnice nereagovala na výzvu odvolacího soudu ze dne 13.10.2014 (B-10), jež jí byla řádně doručena dne 16.10.2014 vhozením do domovní schránky, aby se vyjádřila k tomu, zda souhlasí s rozhodnutím odvolacího soudu bez nařízení odvolacího jednání, přičemž tato výzva byla opatřena doložkou, že pokud se dlužnice ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude odvolací soud předpokládat, že s rozhodnutím o odvolání bez nařízení jednání souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Odvolací soud proto ve shodě se soudem I. stupně shledal, že dlužnice po dobu posledních 3 let neplní splátkový kalendář, přičemž tento stav zůstal nezměněn i za odvolacího řízení, když dlužnice ničím neosvědčila obnovení své schopnosti plnit splátkový kalendář (pouhá ochota ho plnit nepostačuje).

Protože správnost zjištění soudu I. stupně postavených na zprávách správce o stavu insolvenčního řízení a na obsahu insolvenčního spisu nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu I. stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení podle § 418 písm. b) IZ (z důvodu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit) a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, nelze vytknout žádné pochybení. Odvolací soud proto usnesení v napadeném rozsahu podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková