1 VSPH 20/2013-A-12
KSUL 77 INS 27908/2012 1 VSPH 20/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Richarda anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Mikulášovice 703, 407 79 Mikulášovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 77 INS 27908/2012-A-6, ze dne 3. prosince 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 77 INS 27908/2012-A-6, ze dne 3. prosince 2012, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl insolvenční návrh podaný Richardem anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem podaným dne 12.11.2012 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Protože k návrhu nebyly připojeny zákonem požadované přílohy obsahující potřebné údaje, vyzval soud dlužníka usnesením ze dne 14.11.2012, č.j. KSUL 77 INS 27908/2012-A-5, aby insolvenční návrh doplnil o seznam svého majetku. Protože dlužník v soudem stanovené pětidenní lhůtě k doplnění příloh insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení, která uplynula dne 21.11.2012, insolvenční návrh ani návrh na povolení oddlužení nedoplnil, soud I. stupně jeho návrh dle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Ke svému odvolání připojil seznam svého majetku ze dne 21.12.2012 opatřený prohlášením o jeho správnosti a úplnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři. Dále odvolací soud zjistil, že návrh dlužníka podaný dne 12.11.2012 splňuje náležitosti dle § 103 IZ a je k němu připojen řádný seznam závazků dlužníka, který je dle § 104 odst. 1 IZ jeho povinnou přílohou. Oproti tomu další z povinných příloh, seznam majetku dlužníka, není předložena způsobem, který zákon vyžaduje, zejména není opatřena originálem podpisu dlužníka pod prohlášením o jeho úplnosti a správnosti a nejsou v ní popsány pohledávky dlužníka a jeho případní dlužníci. Ani přes výzvu soudu (A-5) dlužník ve stanovené lhůtě svůj seznam nedoplnil.

Odvolací soud se proto ztotožňuje se závěrem soudu I. stupně, že insolvenční návrh dlužníka neobsahoval řádné přílohy vyžadované v § 104 odst. IZ a dlužník jej ani po výzvě soudu nedoplnil.

Z těchto důvodů dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že insolvenční návrh dlužníka vykazuje nedostatky, pro něž nelze v řízení pokračovat, a soud prvního stupně o odmítnutí návrhu rozhodl dle § 128 odst. 2 IZ důvodně.

K pozdějšímu doplnění příloh insolvenčního návrhu již odvolací soud nemohl dle § 146 odst. 2 IZ přihlížet. Dlužník však může nyní, když má soustředěny všechny potřebné podklady pro podání insolvenčního návrhu, tento návrh podat opakovaně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. února 2013

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva