1 VSPH 1993/2017
č. j. MSPH 76 INS 2994/2017 1 VSPH 1993 /2017 B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací, rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a ]UDr. ]iřího Karety v insolvenční věci dlužnice: Prague Consulting Group, s. r. 0., IČO 27879259, Filmařská 1154/21, 150 00 Praha 5,

0 odvoláni věřitele: Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Lužická 1703/30, 120 00 Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2017, č. j MSPH 76 INS 2994/2017 323, takto: Usneseni Městského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2017, č. j. MSPH 76 INS 2994/2017-B-23 se v bodu II. výroku měni tak, že se neodmítá úkon Antonína anonymizovano ze dne 7. srpna 2017, kterým popřel pohledávky věřitelke č. 1 FACE CCECH, s. r. o.

Odůvodnění:

Městský soud vPraze napadeným usnesením ze dne 10. srpna 2017, č. j. MSPH 76 INS 2994/2017-B 23 odmítl popěrné úkony, a to věřitele č. 1 FACE CCECI I, s. r. 0., ze dne 6. 8. 2017, kterým popřel pohledávky některých věřitelů (bod I. výroku), a věřitele č. 11 Antonína anonymizovano (dále též odvolatel) ze dne 7. 8. 2017, kterým popřel pohledávku věřitele č. 1 (bod II. výroku).

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že na základě insolvenčního návrhu věřitele FACE CCECH, s. r. 0., bylo u Městského soudu v Praze zahájeno s účinky ode dne 14. 2. 2017 insolvenční řízení proti dlužníkovi. Usnesením č. j. MSPH 76 INS 2994/2017wA 20 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, současně soud ustanovil insolvenčním správcem Ing. Tomáše Zůzu.

Shora uvedení věřitelé včas popřeli co do pravosti, výše pohledávky jiných věřitelů, ale nepožádali, jak má soud rozhodnout.

Insolvenční soud odkázal na Š 200 odst. 1 až 3 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon- - -dále též IZ), jakož i na Š 2221 vyhl. č. 311/2007 Sb a S 79 odst. 1 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o. s .ř.) a vysvětlil, že v daném případě popěrné úkony věřitelů č. 1 a č. 11, ač byly učiněny v zákonem stanovené lhůtě a na předepsaném formuláři, nesplňují však zákonem stanovené náležitosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 VSPl l 1993/2017

Popěrné úkony věřitelů nemají náležitosti žaloby, neboť zcela absentuje požadavek, jak má soud rozhodnout, žalobní žádost, čeho se popírající věřitelé domáhají.

Protože insolvenční zákon vylučuje možnost dodatečného odstranění vad podání postupem dle 5 43 o. s. ř., soud popěrné úkony uvedenýc věřitelů odmítl.

Proti shora uvedené rozhodnutí brojil toliko odvolatel, jenž napadl odvoláním bod II. výroku usnesení a požadoval jeho změnu tak, že se odvolatelův popěrný úkon neodmítá. Argumentoval tím, že že ve formuláři svého popěrného úkonu ze dne 7. 8. 2017 je pod bodem 10 pro vymezení důvodu, pro které pohledávku věřitele č. 1 popřel, uveden čl. VI. označený jako NÁVRH POPÍRAJÍCÍHO VĚŘITELE". v tomto článku VI. je uveden konkrétní návrh odvolatele (žalobní petit), jak by měl insolvenční soud rozhodnout. Dále zmínil, že dle konstantní judikáty (např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 4 VSPI I 1548/ 2015-13 30 ze dne 23. listopadu 2015) samotná absence žalobního petitu v popěrném návrhu popírajícího věřitele není důvodem pro odmítnutí popěrného úkonu, plyne li z obsahu popěrného úkonu dostatečné vylíčení skutkových okolností takovým způsobem, které nebrání v projednání a rozhodnutí věci insolvenčním soudem.

Vrchní soud v Praze dle 5 212 a Š 212a o. s. ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle $ 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 200 IZ věřitel je oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (odst. 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje li podání všechny náležitosti a je li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; a, je li způsobem řešení úpadku oddlužení, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek; v případě řešení úpadku oddlužením lhůta neskončí dříve než 7 dní ode dne zveřejnění přihlášky pohledávky vinsolvenčním rejstříku. V případě postupu podle věty první se 5 43 občanského soudního řádu nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení jeho originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce nebo nejpozději v rozhodnutí podle Š 410 (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 3 se doručuje zvlášť věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí je pouze věřitel, který popřel pohledávku (odst. 4). Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání a, je li způsobem řešení úpadku oddlužení, po schválení zprávy o přezkumu, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana Vlasáková. pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 6).

Podle $ 79 odst. 1 o. s. ř. musí žaloba kromě obecných náležitostí (Š 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla účastníků (obchodní flrmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popř. jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečnosti, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se žalobce domáhá.

10. jestliže věřitel učiní podání na předepsaném formuláři pro popření pohledávky přihlášeným

11.

12. věřitelem a řádně jej vyplní, není z obsahového hlediska pochyb o tom, čeho se jím domáhá. Z toho, že popírající věřitel nevtělí do formuláře pro popření pohledávky návrh na znění výroku rozhodnutí insolvenčního soudu, což ostatně vzhledem k uspořádání formuláře ani učinit nemůže, nelze dovozovat, že by takové podání postrádalo některou ze zákonem požadovaných náležitostí. Platí, že žalobce (věřitel) není povinen formulovat návrh na znění výroku, neboť o formulaci výroku rozhodnutí rozhoduje pouze soud, jenž ani případným návrhem na znění výroku není vázán. Rozhodující je hledisko obsahové. To znamená, že soud musí dbát o to, aby formulace výroku jeho rozhodnutí odpovídala (z obsahového hlediska) tomu, čeho se navrhovatel návrhem skutečně domáhal (k tomu viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované včasopise Soudní judikatura pod č. 152/2003). K těmto závěrům se následně Nejvyšší soud přihlásil jako použitelným pro potřeby insolvenčního řízení např. v usnesení ze dne 27. 9. 2017, sen. zn. 29 NSČR 96/2015. Nicméně pro posouzení důvodnosti odvolání je především podstatné to, co plyne z obsahu spisu, totiž že odvolatel, jak plyne z dále uvedeného, procesně řádným způsobem svůj požadavek na soudní rozhodnutí formuloval.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že věřitel č. 1 FACE CCECH, s. r. o., přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Prague Consulting Group, s. r. o. dvě zajištěné pohledávky, a to ve výši 7.127.134,61 Kč a 100.000 Kč. Odvolatel vpopěrném úkonu zveřejněném vinsolvenčním rejstříku dne 7. 8. 2017 (č. d. B ll) mimo jiné uvedl, že požaduje vydání takovéhoto rozhodnutí: Určuje se, že dílčí pohledávka č. 1 věřitele FACE CCECH, s. r. 0., IČO 02706687, se sídlem Šmeralova 390/15, Bubeneč 170 00 Praha 7 uplatněná do insolvenčního řízení na majetek dlužníka vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 2994/2017 není po právu co do výše 7.127.134,61 Kč a není zajištěna majetkem dlužníka. Dále požadoval vydání rozhodnutí tohoto znění: Určuje se, že dílčí pohledávka č. 2 věřitele FACE CCECH, s. r. 0., IČO 02706687, se sídlem Šmeralova 3590/15, Bubeneč 17000 Praha 7 uplatněná do insolvenčního řízení na majetek dlužníka vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 2994/2017 není po právu co do výše 100.000 Kč a není zajištěna majetkem dlužníka.

Na rozdíl od soudu I. stupně je s ohledem na obsah předchozího odstavce odvolací soud toho názoru, že nebylo důvodu odmítnout popěrný úkon odvolatele proto, že by neobsahoval návrh na rozhodnutí soudu (petit) Podle obsahu podání věřitele zmíněného výše je nepochybně popření obou pohledávek věřitele č. 1 v celém rozsahu. Odvolatel řádně ve svém podání označil insolvenční soud, spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním údajem označil řádně sebe jako popírajícího věřitele, věřitele

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana \=71asáková.

13. popíraných pohledávek i popírané pohledávky, přičemž je zároveň zřejmé, co konkrétně po soudu požadoval (určení, že věřitel žádnou 2 přihlášených pohledávek vůči dlužníku nemá).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora, shledal odvolací soud odvolání věřitele č. 1 důvodným, postupoval proto podle 5 220 odst. 2 ve spojení s Š 167 odst. 2 o. s. ř. a napadené usnesení změnil tak, že se popěrný úkon věřitele č. 11 neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a S 240 odst. 1 o. s ...ř)

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(Š 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresáta zvláštním způsobem (S 74 odst. 2 IZ).

Praha 5. března 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu/ %?

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.//

.! f