1 VSPH 1991/2013-A-11
KSUL 79 INS 29285/2013 1 VSPH 1991/2013-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Chomutov, Zahradní 5178, zahájeném k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 2013, č.j. KSUL 79 INS 29285/2013-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 2013, č.j. KSUL 79 INS 29285/2013-A-6, se mění jen tak, že dlužníkovi se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem uložil dlužníkovi Pavlu Novákovi (dále jen dlužník), aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na uvedený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000 Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Citoval § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se závěrem, že úpadek dlužníka bude řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, v němž bude třeba zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu správce za období před jeho schválením. Proto soud I. stupně uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu v předepsané výši.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, případně změnil tak, že výše zálohy bude činit jen 2.000 Kč. Soudem I. stupně vyměřenou zálohu považoval za neúměrně vysokou a mimo jeho aktuální možnosti a schopnosti. Měl za to, že částka 3.000 Kč podstatně převyšuje obvyklou výši nároků správce za období od zjištění úpadku do schválení oddlužení, které dle jeho mínění činí jen 1.945 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000 Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník nemá manželku a nepečuje o žádné děti a má vůči 8 nezajištěným věřitelům splatné závazky v celkové výši 973.368,71 Kč. Majetek dlužníka tvoří jen věci osobní povahy a ošacení v hodnotě ve výši 4 tisíce Kč a čistá mzda ve výši 16.345 Kč měsíčně, u níž dlužník předpokládá, že postačí na uspokojení 30% hodnoty nezajištěných pohledávek.

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 o.s.ř.). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Odvolací soud proto ve shodě se soudem I. stupně dospěl k závěru, že je tu odůvodněný předpoklad, že úpadek dlužníka bude možno s ohledem na očekávané mzdové příjmy dlužníka řešit oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Se zřetelem na rozsah insolvenčního řízení pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši

2.000 Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny již z měsíčních splátek.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 20. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová