1 VSPH 1985/2015-B-19
KSCB 28 INS 24827/2012 1 VSPH 1985/2015-B-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužnice: Renata Zahradníková, nar. 1. 3. 1963, bytem Borovany, PSČ 373 12, Polní 500, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 28 INS 24827/2012-B-15 ze dne 14. září 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze 14. 9. 2015 v bodu I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužnice Renaty Zahradníkové. V bodu II. výroku soud prohlásil konkurs na majetek dlužnice. V bodu III. výroku soud rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný. V bodu IV. výroku soud vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a v bodu V. výroku soud uložil insolvenčnímu správci předložit soudu do 14 dnů zprávu o hospodářské situaci dlužnice. Usnesení obsahující poučení o odvolání bylo dlužnici marně doručováno na její adresu a dne 7. 9. 2015 bylo uloženo na poště a adresátovi byla v domovní schránce zanechána písemná Výzva a poučení , ve které byla dlužnice informována, že je zásilka od uvedeného dne uložena na poště a nevyzvedne-li si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se desátý den této lhůty za den doručení; po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do domovní schránky. Zásilka byla vhozena dlužnici do její schránky dne 30. 9. 2015 a odvolání datované dnem 6. 10. 2015 odeslala dlužnice soudu téhož dne.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval včasností odvolání a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno opožděně. V souladu s § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) se v insolvenčním řízení přiměřeně použijí ustanovení o. s. ř.

Podle § 71 odst. 1 insolvenčního zákona Soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že se zveřejněním soudního rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiné písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním rejstříku (tj. doručení vyhláškou) spojuje insolvenční zákon pravidelně účinek doručení takové písemnosti. Podle § 75 odst. 1 insolvenčního zákona O zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Podle odst. 2 věty první Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že nad rámec pravidelného doručení písemnosti vyhláškou (tj. jen jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku) se zvláštním způsobem doručuje jen tam, kde to stanoví insolvenční zákon.

Podle § 74 odst. 2 insolvenčního zákona Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z § 74 odst. 2 ve vazbě na § 75 odst. 1 insolvenčního zákona plyne, že začátek běhu lhůty k podání odvolání počíná dlužnici běžet od doručení napadeného usnesení. S ohledem na § 7 insolvenčního zákona se uplatní ustanovení o. s. ř. o náhradním doručení zásilky, nepřevzal-li adresát osobně zásilku.

Podle § 49 odst. 4 první a druhé věty o. s. ř. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky.

Z uvedeného ustanovení plyne, že dlužnici bylo usnesení doručeno uplynutím 10denní lhůty po uložení na poště (tzv. náhradním způsobem) dne 17. 9. 2015. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání, stanovená v § 204 odst. 1 o. s. ř., začala běžet dne 18. 9. 2015 (viz § 57 odst. 1 o. s. ř.) a skončila v pátek 2. 10. 2015 (na tuto skutečnost nemá vliv okolnost, že zásilka byla v souladu s § 49 odst. 4 druhé věty o. s. ř. vhozena do schránky dlužnice dne 30. 9. 2015). Dlužnice odeslala své odvolání dne 6. 10. 2015, tedy pozdě. Opožděné odvolání dlužnice proti usnesení bylo proto bez nařízení jednání (§ 214 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.) odmítnuto podle § 218a o. s. ř., a to předsedou senátu odvolacího soudu dle § 218c o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. ledna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková