1 VSPH 1979/2017-B-38


MSPH 78 INS 4841/2017 č .j. 1 VSPH 1979/2017-B-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedv JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců ]U Dr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derký ve věci dlužníků manželů Petra anonymizovano , anonymizovano a Jany anonymizovano , anonymizovano , oba bvtem Sichrovskěho 506, Praha 6, zast. advokátkou Mgr. Janou Průchovou, sídlem náměstí 1. P. Pavlova 1785/3, Praha 2, o odvolání dlužníků proti usnesení Městskěho soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 4841 /2017 B-16 ze dne 18. července 2017 takto:

Odvolání se o dmít á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPl I 78 INS 4841/2017 1546 ze dne 18.7.2017 schválil oddlužení Petra anonymizovano a Jany-' anonymizovano (dále dlužníci) zpeněžením majetkově podstatý (bod 1. výroku), konstatoval, že insolvenčním správcem je společnost lnsolvencv Project v.o.s, (bod II. výroku), určil, že budou zpeněžený nemovitosti: pozemek parc. č. st. 223, jehož součástí je stavba Soběšín, č. e. 31, rod. rekr. a zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 139/2 ostatní plocha, vše zapsáno na LV 458 pro kat. území Sobčšín, obec Soběšín, vedeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, dále stavba pro bydlení č. p. 506 na pozemku parc.č. 153, zapsaná na LV ??6 pro kat. území Nebušice, obec Praha, vedeným Katastrálním úřadem pro hl.. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pozemek parc. č. 153, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV 1268 pro kat. území Nebušice, obec Praha, vedeným Katastrálním úřadem pro hl. rn. Prahu, katastrální pracoviště Praha (bod Ill. výtoku), uložil insolvenčnímu správci povinnosti uvedenč v bodě IV. výroku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 78 INS 4841 /2017-A-9 ze dne 1.4.2014 zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddluženírn. Z důvodu rozdílných tvrzení insolvenčního správce a dlužníků o hodnotě nemovitého majetku soud uložil insolvenčnímu správci vypracovat znaleckě posudkv k ocenění jednotlivých nemovitostí. Na schůzi věřitelů konaně 18.7.201? se nedostavil žádný nezajištěný věřitel a žádný zvěřitelů nehlasoval, a to ani IIllITlD schůzi věřitelů, proto ani jeden ze způsobů oddlužení nezískal prostou většinu hlasů nezajištěných věřitelů.

pokraeovani 2 Nlbr'l l ns IN :: 4841x zur;Insolvenční soud neshledal důvody pro neschválení oddlužení podle ustanovení Š 405 insolvenčního zákona, proto v souladu s ust. Š 402 odst. 5 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Přitom vycházel z doporučení insolvenčního správce a hodnoty nemovitostí stanovené znaleckými posudky. Do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky sedmnáct věřitelů v celkové výši 2.532.314,09 Kč, z toho zajištěné pohledávky činí 1.439. 829,03 Kč a nezajištěné pohledávky činí 1.092.485,06 Kč. Zpeněžením majetkové podstaty lze očekávat výtěžek cca 3.500.000, Kč a tedy uspokojení nezajištěných pohledávek vplném rozsahu. Při řešení úpadku splátkovým kalendářem poskytuje příjem dlužníků _. mzda Petra anonymizovano ve výši 12.398,-Kč a mzda jany anonymizovano ve výši 9.448, Kč spolu s dojednaným darem záruku uspokojení věřitelů pouze ve výši 36 %. Oddlužení zpeněžením majetkově podstaty se tak jeví pro věřitele výrazně výhodněji.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali včas a požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že schváH jejich oddlužení plněním splátkového kalendáře, případně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Argumentovali zejména tím, že jsou oprávněni podat odvolání proti tomuto usnesení z důvodu, že jejich odvolání vyhovuje podmínkám subjektivní přípustnosti odvolání, nebot v odvolacím řízení lze odčinit újmu, která by jim vznikla odepřením řádného opravného prostředku a v této souvislosti odkázali na usnesení Vrchního soudu v Praze Sp. zn. 3 VSPI l 540/2014 ze dne 19.1.2015. Napadené usnesení postrádá jakékoliv skutkové a právní závěry a není tak zřejmé proč soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkově podstaty, přestože navrhovali schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Důsledkem tohoto postupu bude prodej domu, vněmž dlužníci žijí. V průběhu řízení dlužníci nebyli poučení o možnosti navýšení splátek, aby tak zabránili zpeněžení majetkové podstaty. Napadené usnesení je vůči dlužníkům zcela asociální.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda jsou dlužníci oprávněni podat proti uvedenému usnesení, kterým soud prvního stupně schválil jejich oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. Š 406 odst. 4 insolvenčního zákona může odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle 5 403 odst. 1 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl.

Při posouzení přípustnosti odvolání vyšel odvolací soud z usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 35/2013 ze dne 22.5.2013, podle něhož podáním návrhu na povolení oddlužení dává dlužník najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (Š 402 odst. 3 insolvenčního zákona), a nepřijmou li rozhodnutí, pak insolvenční soud (Š 402 odst. 5 a Š 406 odst. 1 insolvenčního zákona). To, že dlužníci upřednostňují oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkově podstaty, které zvolili věřitelé (resp. insolvenční soud), jim právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá. Odvolací soud tedy konstatuje, že závěry plynoucí z dlužníky citovaného usnesení sp. zn. 3 VSPH 540/2014 ze dne 19.1.2015 tak nejsou pro daný případ použitelné, neboť se v otázce přípustnosti odvolání dlužníků proti usnesení, jímž bylo

1 VSPl l 1979/2017 schváleno jejich oddlužení zpeněžením majetkově podstaty, zcela uplatní shora citované závěry Nejvyššího soudu Ceské republiky. Nezbývá proto než uzavřít, že proti napadeněmu usnesení není odvolání dlužníků přípustné, o čemž byli správně poučeni soudem prvního stupně.

Odvolací soud proto podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu jejich odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení a a a a' dovolání přípustné.

V Praze dne 7. prosince 2017

JUDr. Jiří G o ld s t ein, v.r. předseda senátuI'- *+-

Za správnost vyhotovení: M/ T. Ka/iřrrasféaad z