1 VSPH 1977/2017
č. j. KSCB 44 INS 12414/2017 1 VSPH 1977/2017 B 9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu ]UDr. jiřím Goldsteinem v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , b tem Sídliště Míru 280, Volary, o odvolání insolvenčního správce: Insolvency Project, v o.s.,

ICO 28860993, sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové, proti usneseni Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j KSCB 44 INS 12414/201T B-5 ze dne 3. listopadu 2017 takto: Odvolání se odmítá. Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č. j KSCB 44 INS 12414/2017-13 5 ze dne 3. ll. 201? schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), uložil dlužníkovi, abý InsolvenCý Project v. o. s. (dále insolvenční správce) za výkon jeho činnosti uhradil odměnu ve Výši 750 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč s připočtením DPI l, aby po dobu následujících pěti let od první splátky, nebo do úplného zaplacení všech pohledávek, platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při ezekuci uspokojený přednostní pohledávky, po odečtení stálých plateb připadajících na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, včetně DPH, je li správce jejím plátcem, a to vnásledujícím poměru věřitelům, které soud dále uvedl, a to ze mzdý Výplácené dlužníkovi zaměstnavatelem STAVEBNINY KERAMIKA s. r o, a z inv alidního důchodu vypláceného dlužníkovi Českou správou sociálního zabezpečení (bodý II a III výroku), přikázal plátci mzdý dlužníka: STAVEBNINY KERAMIKA s r o. i každému budoucímu plátci příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí nebo ezekucí, abý po doručení tohoto rozhodnutí prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojený přednostní pohledávký a nevyplácel sražené částký dlužníku, ale ustanovenému insolvenčnímu správci, přikázal plátci invalidního důchodu dlužníka České správě sociálního zabezpečení, abý zasílal invalidní důchod dlužníka, namísto jeho výplatý dlužníkovi, insolvenčnímu správci, který z tohoto příjmu dlužníka ihned po připsání. na jeho ůčet provede stanovené srážký a neprodleně potě vyplatí jeho nezabavitelnou část dlužníkovi (bodý IV. a V . výroku), dále bodech výroku VI. až IX. výroku uložil povinnosti insolvenčnímu správci.

Soud v odůvodnění usnesení zejména uvedl, že č j KSCB 44 INS l24l4/2017-A 6 zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řesení úpadku oddluženírn. Na přezkumném jednání konaném dne 23. 8 2017 bjlý zjištěný pohledávkj v celkové výši 478 889, 10 Kč Žádná z přihlášených pohledávek nebyla přihlášena jako zajištěná. Dlužník má příjem ze mzdy vyplácené zaměstnavatelem STAVEBNINY- KERAMIKA, s. r. o., v současné době však pobírá nemocenské dávky ve Výši cca 11.546 Kč měsíčně a dále invalidní důchod ve výši 6.166 Kč, je ženatý a má jedno dítě ve společné domácnosti. Lze proto, že při plnění splátkového kalendáře budou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojený v rozsahu větším než 30 % zjištěných pohledávek, proto soud schválil oddlužení

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

pumami fam" & Lasco 44 min 12414/2111? 1 VSPH 1977 / 2017 dlužníka plněním splátkového kalendáře V bodech Ik! a V vyroku soud přikázal plátcům příjmů dlužníka, abý po doručení rozhodnutí o schválení oddluženíz nich prováděli stanov ené srážký a tj; to nevypláceli dlužníku, ale insolvenčnímu správci. Srážky pro oddlužení se kalkulují v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal správce a požadoval, abý odvolací soud napadené usnesení změnil v bodech IV a V výroku a určil každému z plátců příjmů dlužníka rozsah prováděných srážek Argumentoval dm, že nesouhlasí s postupem soudu, kterým uvedeným v bodech IV a V výroku, kdýž přikázal plátci příjmu dlužníka, abý prováděl z příjmu dlužníka stanovené srážký v rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojený přednostní pohledávky, a neVýplácel sražené částký dlužníku, ale sražené částky z dlužníkova příjmu zasílal insolvenčnímu správci, a druhému plátci příjmů České republice České správě sociálního zabezpečení, abý nevýplácel dlužníkovi příjem, na který má nárok, ale celý příjem dlužníka Výplatil insolvenčnímu správci, a ten potom má z částky, která mu bude zaslána, provést zákonnou srážku, tedý výpočíst srážký ve stejnem rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojený přednostní pohledávký a výpočíst částku odpovídající základní nezabavitelné částce, která nesmí být dlužníkovi sražena z měsíčního příjmu, a tuto zbj lou část neprodleně zaslat dlužníkovi lento postup nemá oporu v insolvenčním zákoně ani v ust. Š 398 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení 5 g 282 o stř., kdý má přikázat plátci mzdy (čij iného příjmu uvedeného v Š 299 o. sř), abý prováděl ze nizdý (jiného příj jmu) povinného stanovené srážkj. Je proto na insolvenčním soudu, abý určil, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdý (jiného příjmu) srážet a tuto povinnost nelze přenášet na správce Insolvenční soud v rozporu se zákonem přenesl povinnost plynoucí z ustanovení Š 398 odst 3 insolvenčního zákona ve spojení s ust. Š 298 o. s. ř určit při souběhu příjmů od několika plátců každému z nich jednotlivě určit, jakou část nezabavitelné částký nemají srážet, kterou zákon ukládá soudu, který schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, na insolvenčního správce. Při souběhu postižitelných příjmů dlužníka od všech plátců se tyto příjmý (jak pro účely výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdý či jiných příjmů a shodné i pro plnění splátkového kalendáře) při provádění zákonných srážek sčítají. Tím pádem základní částka, která nesmí být sražena, může být dlužníku ponechána jen jednou, i kdýž pobírá mzdu (jiný postižitelný příjem) od více plátců; všechný mzdý (příjmý) dlužníka musí tvořit jeden celek.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpokladý pro projednání podaného odvolání a došel k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. Š 398 odst. ?) insolvenčního zákona při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při ezekuei uspokojený přednostní pohledávky.

Podle ust. Š 406 odst. 3 insolvenčního zákona v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud mimo jiné přikáže plátci mzdý dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy dlužníka (povinného), abý po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážký a nevýplácet sražené částký dlužníku. Podle odst. 4 tohoto ustanovení může podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle ust. ij 403 odst. 2 insolvenční soud neVýhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková,

10.

11.

1 Vbl'I i IFPI/AUI! soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle ust. Š 297 odst. 1 o. s. ř. pobírá li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy.

Podle ust. Š 298 o. s. ř. nařizuje li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Když příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelně částky má každý plátce mzdy srážet (odst. 1). Provádí li srážky několik plátců mzdy zároveň zašlou srážky vždy soudu. Soud prověří, zda celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného. Nepřevyšuje li ji, vyplatí celou sráženou částku oprávněnému. Převyšuje li ji, vyplatí ze sražené částky oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce, a zbytek vrátí povinnému (odst. 2).

Z citovaného ust. Š 406 odst. 4 insolvenčního zákona plyne, že zákon správci, který nesouhlasí s dm, v jakém rozsahu bylo plátcům mzdy a jiného přijmu uloženo vyplácet mzdu a jiný příjem správci a s tím, jak má správce s těmito částkami nakládat (tak jak je uvedeno v bodě IV. výroku napadeného usneseni) subjektivní legitimaci k podání odvolání proti napadenému usnesení nepřiznává. Odvolací soud proto postupoval podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu a odvolání insolvenčního správce jako subjektivně nepřípustné odmítl, a to předsedou senátu odvolacího soudu podle ust. Š 218c o. s. ř.

Pro úplnost odvolací soud konstatuje, že způsob jakým soud prvního stupně určil provádění srážek z příjmů dlužníka v bodech IV . a V. výroku napadeného usnesení, neodpovídá zákonnému postupu a nemá oporu v příslušných ustanoveních občanského soudního řádu a ani v insolvenčním zákoně. To zvláště za situace, kdy insolvenční zákon v ust. Š 398 odst. 3 na ustanovení občanského soudního řádu týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce odkazuje Postup zvolený soudem prvního stupně by přicházel v úvahu pouze v tom případě, kdyby se na něm dlužník s plátci mzdy a s insolvenčním správcem výslovně dohodl a plátci mzdy by insolvenčnímu správci zasílali celou mzdu na základě jeho pokynu. Při oddlužení splátkovým kalendářem v případě souběhu více postižitehiých příjmů dlužníka je povinností insolvenčního soudu, aby v souladu s ust. Š 298 odst. 1 a Š 302 o. s. ř. určil, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy (příjmu) srážet. Zásadně nelze uložit plátcům jeho mzdy, aby zasílali čistou mzdu insolvenčnímu správci, který by později nezabavitelnou část mzdy vyplatil dlužníkovi (například usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn_ KSle 37 INS 36426/2013, l VSPH 616/2015).

Proto je nutné, aby soud prvního stupně vydal usnesení, jímž doplní napadené usnesení a přesné určí jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy (příjmu) srážet.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.Praha 22. ledna 2018 á . Hil ňáké- na ., v_i \It-Ě' u 35 a $;

Elgin-" či.-*, 11s "'JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. %W