1 VSPH 1973/2014-B-20
KSHK 42 INS 2246/2014 1 VSPH 1973/2014-B-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina a ve věci dlužnice Kláry anonymizovano , anonymizovano , bytem Trutnov, Lampertice 211, o odvolání Františka Fencla, bytem Trutnov, Horská 47, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. srpna 2014, č.j. KSHK 42 INS 2246/2014-B-13,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 13.8.2014, č.j. KSHK 42 INS 2246/2014-B-13 v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužnice Kláry anonymizovano (dále jen dlužnice) plněním splátkového kalendáře, jehož obsah uvedl v bodech II. a III. výroku, plátci mzdy dlužnice uložil povinnosti uvedené v bodě IV. výroku a v bodě V. výroku uložil dárci Františku Fenclovi (dále jen odvolatel), aby dlužnici poskytoval dar ve výši 4.650,-Kč měsíčně k rukám insolvenčního správce Ing. Tomáše Linhy (bod V. výroku). V navazujících výrocích určil výši odměny správce (bod VI. výroku) a uložil povinnosti správci (body VII., VIII., IX., X. výroku), dlužnici (bod XI. výroku) a věřitelům (bod XII. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 2.4.2014 (A-8) rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením a že o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodl za situace, kdy na schůzi věřitelů konané dne 5.6.2014 hlasoval pro tento způsob řešení úpadku dlužnice jediný přítomný věřitel, neboť plnění odvolatele dle darovací smlouvy umožní 30 % uspokojení nezajištěných pohledávek. Proto soud I. stupně rozhodl o schválení oddlužení dlužnice právě v této formě.

Proti tomuto usnesení se odvolal odvolatel, neboť s ním nesouhlasil. Tvrdil, že dlužnice využila jeho zdravotních problémů a nechala ho podepsat papír ručení na byt , že se vše stalo pod nátlakem, že to byl podvod a že mu slíbili, že se nikdo nedotkne jeho důchodu. Prohlásil, že ze svého důchodu nebude dlužnici poskytovat žádný dar.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Odvolací soud proto odvolání odvolatele shledal nepřípustným dle § 406 odst. 4 IZ, neboť bylo podáno osobou, která k němu není oprávněna, a podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu jej odmítl, aniž se věcně zabýval obsahem podaného odvolání.

Toliko pro úplnost odvolací soud dodává, že odvolatele nelze nutit k tomu, aby dlužnici poskytoval dar na její oddlužení, k němuž se zavázal. Pokud si dlužnice zavčasu neobstará jiný zdroj příjmů pro oddlužení, může být schválené oddlužení zrušeno (§ 418 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová