1 VSPH 1972/2014-B-18
KSHK 41 INS 8955/2014 1 VSPH 1972/2014-B-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Děčín IV-Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., IČO 24203319, sídlem Hradec Králové, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. září 2014, č.j. KSHK 41 INS 8955/2014-B-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. září 2014, č.j. KSHK 41 INS 8955/2014-B-8, se v bodě I. výroku p o t v r z u j e ; odvolání proti bodu II. výroku se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení dlužníka Františka anonymizovano (dále jen dlužník) odvolal Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel) z funkce insolvenčního správce (bod I. výroku), novou správkyní ustanovil Mgr. Ing. Petru Hýskovou (bod II. výroku), odvolateli uložil povinnost předat funkci nové správkyni (bod III. výroku), podat zprávu o své činnosti a vyúčtovat své nároky (bod IV. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.6.2014 (A-8) rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a správcem ustanovil odvolatele, jenž mu oznámil, že za něho bude funkci správce vykonávat ohlášená společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková. Soud I. stupně odvolal odvolatele z funkce správce na základě podání Mgr. Ing. Petry Hýskové ze dne 7.8.2014, v němž mu sdělila, že u ní došlo k obnovení práva vykonávat činnost insolvenčního správce, že společnost odvolatele byla zrušena ke dni 31.12.2013 z důvodu její výpovědi a že ke stejnému datu došlo u odvolatele k zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce, což vyplývá též ze seznamu insolvenčních správců. Ke svému podání připojila Mgr. Ing. Petra Hýsková sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 15.7.2014, z něhož vyplývá, že ke dni 31.12.2013 došlo u odvolatele k zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením a k témuž dni došlo u Mgr. Ing. Petry Hýskové k zániku pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením. V podání Mgr. Ing. Petra Hýsková dále uvedla, že v rámci řízení průběžně komunikuje s dlužníky, s plátci příjmů i s ostatními účastníky řízení a ve většině případů je zajištěn bezproblémový průběh řízení, a navrhla, aby v zájmu minimalizace nadbytečné administrativy a v rámci zajištění plynulého přechodu byla ustanovena do funkce insolvenční správkyně na místo odvolatele.

Soud I. stupně citoval § 24 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen ZIS), dle nichž věc posuzoval. Vyšel ze zjištění, že dle obchodního rejstříku tvoří společníky odvolatele (tj. jeho statutární orgán) Dr. oec. Michal Edl, MBA a Mgr. Ing. Petra Hýsková a že dle seznamu insolvenčních byla z nich zapsána jako ohlášená společnice pouze Mgr. Ing. Petra Hýsková. Ze seznamu insolvenčních správců zjistil, že odvolateli ke dni 31.12.2013 zaniklo povolení vykonávat funkci insolvenčního správce, že odvolatel nemá jiného ohlášeného společníka a že dne 9.1.2012 vzniklo Mgr. Ing. Petře Hýskové právo vykonávat funkci insolvenční správkyně a dne 31.12.2013 bylo toto oprávnění obnoveno, když zanikla její funkce ohlášené společnice u odvolatele.

Soud I. stupně konstatoval, že Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 21.6.2013, č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38 dospěl k závěru, že veřejná obchodní společnost může vykonávat činnosti (funkci) insolvenčního správce výhradně prostřednictvím svého ohlášeného společníka a že jen takovou osobu může soudu podle § 24 odst. 2 IZ oznámit jako společníka, který bude jejím jménem vykonávat funkci insolvenčního správce. Shledal, že odvolatel po zániku funkce ohlášené společnice Mgr. Ing. Petry Hýskové neoznačil jiného svého ohlášeného společníka, který by vykonával činnost insolvenčního správce, a že není možné, aby tuto funkci fakticky vykonával odvolatel. Soud I. stupně zaujal názor, že na věc nedopadají závěry usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16.4.2009, č.j. KSBR 26 INS 292/2009, 2 VSOL 107/2009-B, dle něhož pouhé vyškrtnutí (fyzické osoby) ze seznamu insolvenčních správců, není důvodem pro odvolání správce z funkce, neboť žádné zákonné ustanovení takovému insolvenčnímu správci nebrání, aby v této funkci řízení dokončil. Proto soud I. stupně postupoval podle § 31 odst. 3 IZ, odvolatele odvolal z funkce insolvenčního správce a novou správkyní ustanovil osobu určenou opatřením předsedy insolvenčního soudu.

Podáním ze dne 11.9.2014 (B-9) se odvolatel jednající Mgr. Ing. Petrou Hýskovou vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel jednající Dr. oec. Michalem Edlem, MBA podáním ze dne 13.9.2014 (B-10) odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se z funkce správce neodvolává a Mgr. Ing. Petra Hýsková se novou správkyní neustanovuje. Apeloval na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání Mgr. Ing. Petry Hýskové ze dne 11.9.2014, jímž se za odvolatele vzdala práva odvolání, neboť jmenovaná není od 1.1.2014 ohlášenou společnicí, a že po vstupu společnosti do likvidace může za odvolatele jednat jen likvidátor. Přitom poukazoval na přípis Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-3/2012-LO-INSO/99 ze dne 15.7.2014 a sdělení Mgr. Ing. Petry Hýskové ze dne 7.8.2014 (B-5). Vysvětloval, že ke dni 1.1.2014 vstoupil do likvidace a že rozhodnutím statutárního orgánu ze dne 7.8.2014 byl jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA jmenován likvidátorem, o čemž rejstříkový soud doposavad nerozhodl (rejstříkové řízení probíhá u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 17480/KSHK, Fj 46149/2014). Vyjádřil názor, že Mgr. Ing. Petra Hýsková již nemůže za odvolatele činit žádné úkony a i kdyby mohla, byly by v rozporu s jeho zájmy. Měl za to, že absence ohlášeného společníka nebrání tomu, aby mohl vykonávat činnost insolvenčního správce, a že § 31 odst. 3 IZ dává soudu možnost a nikoliv povinnost ho odvolat z funkce správce. Nedostatek ohlášeného společníka není dle odvolatele kvalifikovaným důvodem pro odvolání z funkce správce, kterou řádně vykonává. Tvrdil, že Mgr. Ing. Petra Hýsková nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce správce, neboť po celou dobu činila úkony jako jeho domnělá společnice, kterou již nebyla, čímž řízení zatížila vadami, které ohrozily jeho průběh. Dodal, že insolvenční řízení je v pokročilém stádiu a změna v osobě správce je v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda usnesení soudu I. stupně mohl odvolatel napadnout odvoláním poté, co se tohoto svého práva předtím vzdal, a dospěl k závěru, že může, neboť vzdání se práva odvolání učinila za odvolatele Mgr. Ing. Petra Hýsková dne 11.9.2014 (B-9) v době, kdy již nebyla společnicí odvolatele, neboť podáním ze dne 24.6.2013 vypověděla podle § 88 odst. 1 písm. a) obch. zák. společenskou smlouvu ke dni 31.12.2013, čímž došlo ke zrušení společnosti odvolatele a k zániku její účasti ve společnosti. Protože jmenovaná již nebyla oprávněna za odvolatele jednat, nemohla se za odvolatele ani platně vzdát práva odvolání proti napadenému usnesení.

Vrchní soud v Praze proto k odvolání odvolatele přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 31 odst. 3 IZ insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Podle § 12 odst. 1 ZIS právo vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci zaniká a) smrtí insolvenčního správce, b) byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, d) dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, e) podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena, f) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti.

Z citovaných ustanovení jsou zřejmé důvody, pro než lze odvolat z funkce insolvenčního správce.

V dané věci odvolal soud I. stupně odvolatele z funkce insolvenčního správce na základě zjištění, že odvolatel nemá žádného ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by mohl funkci správce vykonávat, a že odvolateli ke dni 31.12.2013 zaniklo povolení vykonávat funkci insolvenčního správce, z čehož dovodil, že odvolatel nemůže funkci správce vykonávat.

Odvolací soud se se shora uvedenými zjištěními a závěry soudu I. stupně zcela ztotožňuje, neboť mají v obsahu insolvenčního spisu potřebnou oporu, a pro stručnost odkazuje odvolatele na odůvodnění napadeného usnesení, když ani ve stadiu odvolacího řízení nevyšlo najevo nic, co by bylo sto je zpochybnit.

Ba právě naopak, odvolatel v podaném odvolání (B-10) doloženým příslušnými listinami (výpovědí společnice Mgr. Ing. Petry Hýskové ze dne 24.6.2013, přípisem Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. MSP-3/2012-LO-INSO/99 ze dne 15.7.2014 a rozhodnutím společníka Dr. oec. Michala Edla, MBA ze dne 7.6.2014 o jmenování likvidátora společnosti odvolatele) v souladu s podáním Mgr. Ing. Petry Hýskové ze dne 7.8.2014 (B-5), se stavem zápisu v seznamu insolvenčních správců a se zjištěními soudu I. stupně shodně tvrdí, že ke dni 31.12.2013 byla jeho společnost zrušena (vstoupila do likvidace a jejím likvidátorem se stal Dr. oec. Michal Edl, MBA) a že odvolatel nemá žádného (jiného) ohlášeného společníka.

Dle názoru odvolacího soudu již sama absence ohlášeného společníka u odvolatele-veřejné obchodní společnosti, je dostatečným důvodem pro odvolání odvolatele z funkce insolvenčního správce. Vrchní soud v Praze proto odkazuje odvolatele pro stručnost na své usnesení ze dne 21.6.2013, č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, z něhož soud I. stupně správně vycházel, jež je veřejnosti přístupné na webových stránkách a v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci veřejná obchodní společnost již byla zrušena, není zapsána v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byla oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce, nemůže funkci insolvenčního správce vykonávat prostřednictvím neohlášeného společníka Dr. oec. Michala Edla, MBA, nadto za situace, kdy do obchodního rejstříku bude následně zapsána likvidace společnosti odvolatele a kdy její likvidátor Dr. oec. Michal Edl, MBA bude moci činit jen úkony směřující k likvidaci společnosti (§ 72 obch. zák.). Jinak řečeno, funkci insolvenčního správce nemůže v žádném případě vykonávat zrušená veřejná obchodní společnost, jež nemá žádného ohlášeného společníka (§ 5 odst. 1 písm. d/ ZIS).

K důvodům nalezeným soudem I. stupně pro odvolání odvolatele z funkce insolvenčního správce podle § 12 odst. 1 písm. f) ZIS (zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti), tak odvolací soud připíná další důvod uvedený v § 12 odst. 1 písm. d) ZIS (zrušení veřejné obchodní společnosti).

Za shora popsaného stavu jsou bezpředmětné odvolací výhrady spočívající v tom, že odvolatel je schopen funkci insolvenčního správce řádně vykonávat nebo že insolvenční řízení je v pokročilém stádiu a změna v osobě správce by byla v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti.

Pokud jde napadený bod II. výroku usnesení, shledal odvolací soud, že odvolatel není účastníkem řízení ani jiným subjektem, jenž by byl oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí o ustanovení nové správkyně, jež byla určena opatřením předsedy Krajského soudu v Hradci Králové (B-7).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil a podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl odvolání směřující proti bodu II. výroku, neboť v tomto rozsahu bylo podáno někým, kdo k němu není oprávněn.

Toliko pro úplnost odvolací soud dodává, že z obsahu spisu nevyplývají žádné konkrétní skutečnosti, pro něž by bylo lze mít za to, že Mgr. Ing. Petra Hýsková nesplňuje podmínky pro své ustanovení do funkce nebo že není nepodjatá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 6. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková