1 VSPH 1971/2015-A-15
KSPL 53 INS 21226/2015 1 VSPH 1971/2015-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka Petra Vejvančického, bytem, Ruská 155/3 Mariánské Lázně, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 21226/2015-A-8 ze dne 11. září 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 21226/2015-A-8 ze dne 11. září 2015 se m ě n í tak, že se Petrovi Vejvančickému se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 53 INS 21226/2015-A-8 ze dne 11. 9. 2015 uložil Petrovi Vejvančickému (dále jen dlužník), který se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 20. 8. 2015 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník má splatné závazky vůči nezajištěným věřitelům v celkové výši 879.798,-Kč, jeho příjem činí cca 11.800,-Kč měsíčně. Dlužník je při měsíční splátce pro oddlužení ve výši 3.788,-Kč schopen za 5 let uhradit pouze 161.940,-Kč, avšak 30 % celkové výše pohledávek nezajištěných věřitelů činí 263.940,-Kč. Proto soud prvního stupně uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Argumentoval zejména tím, že soud prvního stupně nezohlednil skutečnost, že mu s účinností od května 2015 byla zvýšena mzda na 13.224,-Kč a v průběhu měsíce září na 14.000,-Kč, proto je schopen za pět let uhradit částku 359.280,-Kč, což představuje více jak 40 % nezjištěných pohledávek.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle ust. § 108 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník má nezajištěné závazky v celkové výši 879.798,-Kč. Podle dohody o změně poskytování mzdy ze dne 1. 1. 2016 uzavřené s akciovou společností Léčebné Lázně Mariánské Lázně činí mzda dlužníka 13.000,-Kč, podle přiložených výplatních pásek činil příjem dlužníka cca 15.100,-Kč. Dlužník nemá žádnou vyživovací povinnost.

Z uvedených zjištění odvolací soud dovodil, že by měsíční splátka v daném případě při splnění podmínek vymezených v ust. § 279 odst. 1 občanského soudního řádu mohla činit až 5.881-Kč a dlužník by za pět let měl být schopen splatit 352.860,-Kč, zatímco 30 % jeho nezajištěných závazků činí 263.940,-Kč. V rozdílu splacené částky a částky 352.860,-Kč, tj. 88.920,-Kč, je současně i zdroj pro přednostní úhradu odměny a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že je zde odůvodněný předpoklad, že dlužník bude schopen uspokojit pohledávky svých (nezajištěných) věřitelů minimálně v 30 % rozsahu a že jeho úpadek bude řešen oddlužením. S ohledem na výše citovanou právní úpravu shledal odvolací soud, že nejsou dány podmínky k tomu, aby po dlužníkovi bylo požadováno zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil napadené rozhodnutí a rozhodl o tom, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík