1 VSPH 1970/2015-B-577
MSPH 79 INS 6021/2011 1 VSPH 1970/2015-B-577

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem ve věci dlužníka ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. se sídlem Charles de Gaulle 2, L-1653, Lucemburské velkovévodství, adresa pro doručení: Vrána & Pelikán, advokátní kancelář s. r. o., IČO 71463259, se sídlem Žacléřská 1040/1, Praha 9, o odvolání dosavadního insolvenčního správce dlužníka Mgr. Ing. Ivo Haly se sídlem Italská 24, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 6021/2011-B-568 ze dne 17. září 2015

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 6021/2011-B-568 ze dne 17. září 2015 v insolvenčním řízení týkajícím se ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. (dále jen dlužník) odvolal Mgr. Ing. Ivo Halu (dále též jen dosavadní správce) z funkce insolvenčního správce dlužníka a novým insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Jaroslava Svobodu (dále též jen nový správce). Dále uložil povinnosti jak dosavadnímu správci, tak novému za účelem předání funkce.

Podáním došlým soudu prvního stupně dne 5.10.2015 se dosavadní správce proti uvedenému usnesení odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se dosavadní správce z funkce insolvenčního správce dlužníka neodvolává a nový správce se insolvenčním správcem neustanovuje. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 8.12.2015, doručeným soudu prvního stupně dne 9.12.2015, vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová