1 VSPH 1970/2013-A-24
MSPH 95 INS 24252/2013 1 VSPH 1970/2013-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice: Irena anonymizovano , anonymizovano , bytem Kučerova 799, Praha 9, zast. Mgr. Eduardem Benešem, advokátem se sídlem Na Rozcestí 1434, Praha 9, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. října 2013, č.j. MSPH 95 INS 24252/2013-A-13,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením uložil Městský soud v Praze dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do 5 dnů od právní moci usnesení.

Toto usnesení napadla v zákonem stanovené lhůtě dlužnice odvoláním ze dne 30.10.2013, které po výzvě soudu I. stupně doplnila svým podáním ze dne 8.11.2013. Následně svým podáním došlým soudu dne 19.11.2013 vzala své odvolání v celém rozsahu zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu; dále jen o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužnice vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud jej podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 2. prosince 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová