1 VSPH 1959/2013-B-71
KSPH 41 INS 2997/2010 1 VSPH 1959/2013-B-71

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Loučeň, Vlkavská 269/27, o odvolání CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., v.o.s., CITY TOWER, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2013, č.j. KSPH 41 INS 2997/2010-B-60

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 27.9.2013, č.j. KSPH 41 INS 2997/2010-B-60, vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Jana anonymizovano (dále jen dlužník), určil odměnu insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. (dále jen správce) ve výši 35.167,50 Kč včetně DPH, přiznal správci náhradu hotových výdajů ve výši 7.033,50 Kč včetně DPH, zprostil správce funkce a dlužníkovi vrátil přeplatek ze srážek ze mzdy deponovaný na účtu správce.

Proti tomuto usnesení se odvolatel (bývalý insolvenční správce; B-62) včas odvolal. Své odvolání však vzal posléze zpět podáním ze dne 1.10.2013 (B-63).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová