1 VSPH 1955/2015-B-65
KSPA 44 INS 5532/2013 1 VSPH 1955/2015-B-65

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Bohumil Korčák, nar. 9. listopadu 1950, bytem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 1491, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 44 INS 5532/2013-B-42 ze dne 20. srpna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 44 INS 5532/2013-B-42 ze dne 20. srpna 2015 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, nadepsaným usnesením v bodě I. výroku udělil insolvenčnímu správci Mgr. Janě Luštíkové souhlas k vydání výtěžku zpeněžení nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 145 pro obec Rybník a katastrální území Rybník u České Třebové, a to: -pozemkové parcely č. 1393/5 (trvalý travní porost) o výměře 283 m, -pozemkové parcely č. 1393/6 (trvalý travní porost) o výměře 279 m, -pozemkové parcely č. 1393/7 (trvalý travní porost) o výměře 223 m dále jen , (nemovitosti ), zajištěnému věřiteli Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČO 45317054, ve výši 64.998,09 Kč, v bodě II. výroku uložil insolvenčnímu správci provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek, zapsat do upraveného seznamu přihlášek vydanou částku a podat soudu zprávu o provedení vydání výtěžku a v bodě III. výroku udělil insolvenčnímu správci souhlas s výplatou odměny ve výši 7.943,32 Kč.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 13.2.2014 (A-23) zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs. Podáním doručeným soudu dne 4.8.2015 požádal správce o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do majetkové podstaty zajištěnému věřiteli Komerční banka, a.s.

Shora uvedené nemovitosti byly zpeněženy za 78.500,-Kč, náklady se správou činily 1.633,59 Kč a se zpeněžením 3.925,-Kč.

Věřitel Komerční banka, a.s. do řízení přihlásil pohledávku ve výši 848.903,25 Kč zajištěnou majetkem dlužníka. Po odečtení odměny správce plus DPH měla být zajištěnému věřiteli vyplacena částka 64.998,09 Kč.

Na základě shora uvedených skutečností soud postupem podle § 298 odst. 2 IZ žádosti vyhověl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že správce nerespektoval rozhodnutí soudu o prohlášení majetku , které dosud nebylo provedeno, nebyl proveden odhad, ke zpeněžení došlo nikoli za nejvyšší cenu, ale za cenu nejnižší, byla ignorována možnost licitace vedoucí k navýšení ceny a že ceny byly stanoveny úmyslně co nejníže. Ze shora uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a nařídil přešetření dosavadního působení insolvenčního správce a odhadce ceny parcel.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 298 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z obsahu spisu plyne, že podáním ze dne 21.7.2015 doručeným dne 4.8.2015 do datové schránky soudu I. stupně insolvenční správce požádal o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ve výši 64.998,09 Kč. Tento návrh byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 6.8.2015 (B-36). Soud I. stupně v souladu s § 298 odst. 3 insolvenčního zákona nepoučil věřitele ani dlužníka o možnosti podání námitek ve lhůtě sedmi dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku (s vysvětlením, že k později podaným námitkám se nepřihlíží). Napadeným usnesením rozhodl o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Soud I. stupně sice nařídil na 10.11.2014 jednání, to se však týkalo jen projednání práv zajištěných věřitelů, jak plyne i z předvolání k jednání (B-20), kde schválil pokyn zajištěného věřitele Komerční banka, a.s. ke zpeněžení zajištěných nemovitostí v souladu s § 230 odst. 4 a § 293 insolvenčního zákona.

Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami.

V tomto případě však bylo odvolacím soudem zjištěno, že dlužníkovi a ostatním věřitelům (účastníkům řízení) nebylo poskytnuto insolvenčním soudem poučení o tom, že proti návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení mohou podat námitky ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku a že se k později podaným námitkám nepřihlíží (takové poučení neobsahoval ani návrh Správkyně).

Judikatura Vrchního soudu v Praze prezentovaná např. usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2015, sp. zn. 4 VSPH 54/2015 nebo ze dne 20.10.2015, sp. zn. 2 VSPH 2248/2014, přitom dovozuje, že ačkoli § 298 odst. 3 IZ (na rozdíl od § 304 odst. 2 IZ) takovou poučovací povinnost výslovně neobsahuje, je insolvenční soud povinen ostatní věřitele a dlužníka poučit o tom, že proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli mohou podat námitky do 7 dnů ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jinými slovy, s pouhým zveřejněním návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení v insolvenčním rejstříku bez poučení o tom, že proti němu lze podat námitky do 7 dnů ode dne jeho zveřejnění a že se k opožděným námitkám nepřihlíží, nemůže ostatním věřitelům a dlužníkovi začít běžet (ani uplynout) lhůta pro podání námitek.

Převedeno na danou věc to znamená, že soud I. stupně tím, že dlužníkovi a ostatním věřitelům neposkytl výše uvedené poučení, zatížil (námitkové) řízení, jež vydání napadeného usnesení předcházelo, vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. písm. a) o.s.ř. zrušil (byť z jiných než odvolacích důvodů) a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud I. stupně dodatečně uvědomí účastníky řízení o možnosti podat námitky proti zveřejněnému návrhu správkyně na vydání výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 3 IZ a k projednání došlých námitek, jakož i výhrad dlužníka obsažených v jeho odvolání, jež lze podle obsahu považovat za podané námitky (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) nařídí jednání a o návrhu správkyně znovu rozhodne.

Právní názor odvolacího soudu je pro soud I. stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

V Praze dne 2. února 2016

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková