1 VSPH 1939/2017-A
č. j. MSPH 93 INS 18916 / 2017 1 VSPH 1939 / 2017-A 14

USNESENÍ

.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. ]iřího Goldsteina a ze soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDr. ]iřího Karety ve věci dlužnice: L & T, 3. r. o., v likvidaci, lCO 27576044, sídlem Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze

č. j. MSPH 951NS 18916/2017-A 8 ze dne 17. října 2017 takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 93 INS 18916/2017 A 8 ze dne 17. října 2017 se mění pouze tak, že výše zálohy činí 25.000 Kč.

Odůvodnění:

1. Městský soud vPraze usnesením č. j MSPH 93 lNS 18916/2017mAw8 ze dne 17. 10. 2017 uložil L & T, 5. r. o., v likvidaci (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o zjištění úpadku, aby do tři dnů od pravní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000 Kč.

2. V odůvodnění usnesení soud poté, co poukázal na ust. Š 108 insolvenčního zákona a osvětlil účel a smysl institutu zálohy na náklady insolvenčního řízení, zdůraznil, že zaplacená záloha umožní bezprostředně po rozhodnutí o úpadku aktivní činnost insolvenčního správce. Z připojených příloh vyplývá, že dlužník vlastní automobil v hodnotě 300.000 Kč, který je předmětem zajištění pro pohledávky České pojišťovny a Auto jarov, s. r. o. když výši těchto pohledávek dlužník neuvedl. Za této situace není zřejmé, zda se správci podaří zjistit a zpeněžit dostatečný majetek, který by mohl být zdrojem úhrady nákladů insolvenčního řízení

; v celém rozsahu. Proto výši zalohy určil na 40.000 Kč.

3. Proti tomuto usnesení podaal dlužnice prostřednictvím likvidátora ]UDr. Pavla Cížkovského (dále jen likvidátor) včasné odvolání a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že výše zálohy činí 8000 Kč. Argumentoval zejména tím, že z příloh k insolvenčnímu návrhu je zřejmé, že dlužnice má majetek, který může posloužit k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to nejen majetek movitý, ale hotovost (vyplácený přeplatek na pojistném ve výši 8.191 Kč). insolvenční návrh za dlužnici podal likvidátor ustanovený soudem, přičemž insolvence je jediným způsobem řešení úpadkové situace dlužnice. Likvidátor ustanovený z řad insolvenčních správců nemůže nést odpovědnost za hospodářský stav společnosti, jak se vyvinul před tím, než společnost byla soudem zrušena a nelze po něm požadovat, aby náklady likvidace hradil ze svého. Soud jako orgán, který likvidátora povolal,

. proto hradí jeho hotové výdaje. Proto likvidátor požádal stát o zálohu na své výdaje

Shodu s prvopisem potvrzuje ] ana Vlasáková.

10.

_ v 44.10 10310/2017

Podle 5 108 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím oinsolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-lí to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky

. Se soudem prvého stupně je přitom třeba souhlasit vtom, že účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků, umožnit insolvenčnímu správci Výkon jeho funkce a rovněž poskytnout zámku úhrady jeho odměny a hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. automobil Volswagen Passat CC 3CC, který je vdržení autoopravny Auto Jarov, s. r. o. a pohledávku z titulu pojistného plnění vůči Ceské pojišťovně, a.s., z titulu úhrady opravy vozidla v opravně Auto jarov, s.r.o. ve výši 8.194 Kč. Dlužník má mzdový závazek vůči bývalému zaměstnána ve vysi 456.000 Kč a dále vůči dalším třem věřitelům v celkové vyší

pomacuvam

1 VSPH 1939/2111; dlužníci uložená povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Bude li likvidátor schopen takový majetek identifikovat a zaplatit z něj zálohu na náklady insolvenčního řízení, pak lze požadovat, aby insolvenční řízení proběhlo alespoň v režimu nepatrného konkursu. Ukáže li se však, že likvidátor nebude schopen zálohu zaplatit, pak tento test zřetelně podpoří závěr, že by další pokračování insolvenčního řízení bylo zjevným zneužitím postupů podle insolvenčního zákona k dokončení likvidace dlužnice. Za takové situace soud řízení zastaví a likvidátor mimo rámec insolvenčního řízení dokončí likvidaci.

11. Odvolací námitka, že likvidátor podal insolvenční návrh z důvodu úpadku dlužnice neobstojí již proto, a opakovaně to budiž zdůrazněno, že smyslem a účelem insolvenčního řízení není likvidace a výmaz nefunkční a případně nemajetné společnosti (bez ohledu na příčiny tohoto stavu) z obchodního rejstříku, nýbrž řešení jejího úpadku některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužničiným úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (Š 1 insolvenčního zákona).

12. Nadto je odvolací soud přesvědčen, že likvidátor může za dané situace postupovat dle 882 odst. 1 věty první ZVR jež určuje, že podal li za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem (jako tomu bylo v tomto případě) nebo jiným orgánem veřejné moci a je li součástí takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby, a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu.

13. Ostatně k obdobným závěrům dospěla i judikatura Vrchního soudu v Olomouci prezentovaná např. usnesením sen. zn. 1 V SOL 166 / 2014wA 14 ze dne 27. 2. 2014, podle něhož Smyslem a účelem insolvenčního řízení není likvidace a výmaz nefunkční a případně nemajetné

. společnosti (bez ohledu na příčiny tohoto stavu), nýbrž řešení jejího úpadku některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů ($ 1 insolvenčního zákona). Proto ani případná otázka, jakým způsobem bude řešena situace zadluženého a nemajetného dlužníka z pohledu práva obchodní společnosti je pro rozhodování v insolvenčním řízení nevýznamná. Dále je třeba uvést, že jestliže by se v dalším řízení, po rozhodnutí o úpadku ukázalo, že nebude možno dohledat a zpeněžit majetek dlužníka v potřebném rozsahu (alespoň na úhradu nákladů insolvenčního řízení), pak by při nezaplacení zálohy (kterou je možno požadovat pouze do rozhodnutí o úpadku) veškeré náklady tohoto insolvenčního řízení nesl stát a nadto by věřitelé dlužníka

' nebyli uspokojení ani poměrně, čímž by celé insolvenční řízení ztratilo svůj smysl.

14. Protože prostředky nutné ke krytí nákladů insolvenčního řízení nelze v daném případě zajistit jinak, dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně nepochybil, když po dlužníci zaplacení zálohy požadoval. S přihlédnutím kuvažovanému způsobu řešení jejího úpadku konkursem a k předpokládanému rozsahu insolvenčního řízení (dlužnice je nemajetná a má toliko 3 věřitele) a s přihlédnutím k tvrzení dlužníice, že k zajištění pohledávek věřitelů slouží pouze část jejího nemovitého majetku je však odvolací soud toho názoru, že ke krytí výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce bude postačovat složení zálohy ve výši 25.000 Kč. je třeba vyjít z toho, že ze zálohy bude nutno hradit i odměnu správce, jež se v případě, že nebude dosaženo výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele nebo alespoň výtěžku určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, určí úvahou soudu dle ust. $ 5

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana Vlasáková. vyhlášky č. 313/2007 Sb. Přitom je zřejmé, že vyjma nároku na jeho odměnu si činnost správce vyžádá též vynaložení určitých hotových výdajů spojených např. se soupisem a správou majetkové podstaty nebo s přešetřením majetkových poměrů dlužníka, příp. jeho neúčinných právních úkonů.

15. Na základě těchto zjištění a veden nazory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. $ 220 odst. 1 ve spojení s ust. Š 167 odst. 2 OSŘ a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 16. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu/.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. f/ 4,

/