1 VSPH 1935/2014-B-20
KSUL 81 INS 8294/2014 1 VSPH 1935/2014-B-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci manželů-dlužníků Norberta anonymizovano , anonymizovano , a Aleny Hrbatschové anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Markvartice 383, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. července 2014, č.j. KSUL 81 INS 8294/2014-B-6,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v bodě I. výroku schválil oddlužení manželů-dlužníků Norberta anonymizovano a Aleny Hrbatschové anonymizovano (dále jen dlužníci ) plněním splátkového kalendáře, jehož obsah vymezil v bodě II. výroku, a v navazujících bodech III. až XVIII. výroku uložil v souvislosti se schváleným splátkovým kalendářem povinnosti jednotlivým subjektům insolvenčního řízení a třetím osobám.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 15.5.2014 (A-14, B-1) rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Protože se na schůzi věřitelů svolanou na den 9.7.2014 nedostavil žádný z přihlášených věřitelů, rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníků soud I. stupně. Vyšel z doporučení insolvenčního správce a ze své kalkulace, dle níž lze nemovitosti dlužníků zpeněžit za cca 300.000,-Kč (a nikoliv za 500.000,-Kč, jak očekávali dlužnici), což umožní uspokojení nezajištěných věřitelů při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty jen do výše 46,77 % jejich hodnoty, avšak příjmy dlužníků umožní uspokojení nezajištěných věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře až do výše 56,43 % jejich hodnoty. Proto soud I. stupně rozhodl o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť to je pro věřitele výhodnější, a nikoliv zpeněžením majetkové podstaty, jak požadovali dlužníci.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali, neboť s ním nesouhlasili a trvali na oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, neboť na svoji bytovou jednotku mají kupce a vše by se vzápětí vyřešilo. Žádali též výměnu insolvenční správkyně JUDr. Dagmary Mixové (dále jen správkyně ), neboť soudu podala nepravdivé informace a nemají k ní důvěru jako k člověku a hodlají na ni podat trestní oznámení z důvodu úmyslného neoprávněného chtíče obohacení se .

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Koncepce oddlužení je vybudována na tom, že podáním návrhu na povolení oddlužení dává dlužník najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2013, sp.zn. 29 NSČR 35/2013). Insolvenční zákon tak nedává dlužníku možnost odvolání proti rozhodnutím, kterým soud schválil jeho oddlužení, ani proti stanovení způsobu oddlužení (v daném případě zpeněžením majetkové podstaty), kromě případů, kdy dlužník nesouhlasí se zamítnutím jím podaného návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek splátkového kalendáře. O tento případ se však v projednávaném případě zjevně nejedná.

Odvolací soud proto odvolání dlužníků shledal nepřípustným dle § 406 odst. 4 IZ, neboť bylo podáno osobou, která k němu není oprávněna, a podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu jej odmítl, aniž se věcně zabýval obsahem podaného odvolání.

Pokud jde o tu část odvolání, v níž se navrhuje odvolání, event. zproštění správkyně funkce, rozhodne o ní soud I. stupně samostatným rozhodnutím.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová