1 VSPH 1934/2014-B-34
KSPH 41 INS 17686/2013 1 VSPH 1934/2014-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Oskořínek, Novodvorská 66, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. října 2013, č.j. KSPH 41 INS 17686/2013-B-3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. října 2013, č.j. KSPH 41 INS 17686/2013-B-3, s e potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl pro opožděnost odvolání dlužnice Marcely anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení ze dne 26.8.2013, č.j. KSPH 41 INS 17686/2013-A-17.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.8.2013 (A-17) zjistil úpadek dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs, že se dlužnice podáním doručeným mu dne 16.10.2013 odvolala proti citovanému usnesení, jež jí bylo doručeno fikcí dne 9.9.2013 a které nabylo právní moci dne 25.9.2013. Protože dlužnice podala odvolání k poštovní přepravě až dne 15.10.2013, soud I. stupně je jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala (B-8), neboť s ním nesouhlasila. Vysvětlovala, že není žádná podnikatelka a nevlastní žádný majetek, že ze strany navrhující banky jde o podvod a že na ní podá žalobu a bude požadovat odškodnění ve výši 300.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející na základě obsahu spisu, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 49 odst. 1 o.s.ř. do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

Soud I. stupně dlužnici v usnesení ze dne 26.8.2013 (A-17) řádně poučil, že proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. Jak se podává z obsahu spisu, dlužnici bylo citované usnesení doručováno zvlášť (§ 75 IZ) poštou do vlastních rukou na zadanou adresu jejího bydliště, neboť v době doručování usnesení nebyla zjištěna zřízená datová schránka dlužnice. Podle údajů na doručence nebyla dlužnice v době doručení zastižena, a proto byla zásilka dne 29.8.2013 uložena a připravena k vyzvednutí; k doručení zásilky tak došlo ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, tj. v pondělí 9.9.2013 (§ 49 odst. 4 o.s.ř.). Poslední den lhůty pro odvolání dlužnice tak připadl na úterý 24.9.2013 (§ 53 odst. 3 o.s.ř.). Soud I. stupně tedy správně posoudil odvolání podané poště k přepravě dne 15.10.2013 (B-2) jako opožděné a správně je odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř., jež se v insolvenčním řízení užije přiměřeně vzhledem k úpravě v ustanovení § 7 odst. 1 IZ.

Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že podle tohoto zákona prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ) a že do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, nikoliv však již dny sobota, neděle a svátky, neboť tyto dny jsou určující pro konec lhůty, jenž na tyto dny připadá, a je-li posledním dnem lhůty některý z nich, přesouvá se poslední den lhůty na nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 1 a 2 o.s.ř.).

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ a § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Praze dne 30. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková