1 VSPH 1926/2013-B-15
KSPA 60 INS 7751/2013 1 VSPH 1926/2013-B-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla ve vČci dlužník -manžel Ivana anonymizovano , anonymizovano a Magdaleny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Kamenná Horka 105, o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-poboka v Pardubicích ze dne 2. zá í 2013, .j. KSPA 60 INS 7751/2013-B-8,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové-poboka v Pardubicích napadeným usnesením ze dne 2.9.2013, .j. KSPA 60 INS 7751/2013-B-8 v bodČ I. výroku schválil oddlužení dlužník -manžel Ivana anonymizovano a Magdaleny anonymizovano (dále jen dlužníci) zpenČžením majetkové podstaty, v bodČ II. výroku stanovil okruh zpenČžovaného majetku, v bodČ III. výroku konstatoval osobu insolvenního správce a v bodČ IV. výroku uvedl, že do zvolení vČ itelského výboru bude vykonávat jeho p sobnost.

V od vodnČní napadeného usnesení soud zejména uvedl, že o zp sobu oddlužení zpenČžením majetkové podstaty rozhodl v souladu s § 402 odst. 5 insolvenního zákona (dále jen IZ) za situace, kdy se na sch zi vČ itel svolanou na den 23.7.2013 nedostavil žádný z p ihlášených vČ itel a kdy oddlužení zpenČžením majetkové podstaty je pro vČ itele ekonomicky výhodnČjší než oddlužení plnČním splátkového kalendá e, nebo p íjem dlužníka tvo í mzda v pr mČrné isté mČsíní výši 15.481,--K a dlužnice nemá žádný p íjem a je v evidenci ú adu práce jako uchaze o zamČstnání bez nároku na dávky podpory v nezamČstnanosti. Dlužníci mají jeden zajištČný závazek ve výši 203.198,--K a nezajištČné závazky ve výši 646.428,17 K. PlnČním splátkového kalendá e by bylo možno uhradit jen 29,40 % nebo 40,13 % nezajištČných závazk dlužník , avšak zpenČžením zastavených nemovitostí lze získat ástku cca 1.120.000,-K, což umožní 100% uspokojení všech pohledávek. Proto soud I. stupnČ rozhodl o schválení oddlužení zpenČžením majetkové podstaty.

Proti bod m I., II. výroku usnesení se dlužníci vas odvolali, požadovali jejich zrušení a schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e. Argumentovali p edevším tím, že zpenČžení nemovitosti, v níž žijí, nep íznivČ ovlivní život jejich rodiny, a že jsou schopni novČ uzav enou darovací smlouvou navýšit své p íjmy tak, že by se nezajištČným vČ itel m dostalo plnČní až do 48 % hodnoty jejich pohledávek. K tomu novČ p ipojili kopie výplatních lístk a originál darovací smlouvy ze dne 1.10.2013.

Správce ve vyjád ení k odvolání potvrdil, že by (za zmČnČného skutkového stavu) byli dlužníci schopni p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e uhradit nezajištČným vČ itel m 48 % hodnoty jejich pohledávek.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splnČny procesní p edpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle § 406 odst. 4 vČty druhé IZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení m že podat pouze vČ itel, který hlasoval proti p ijetí schváleného zp sobu oddlužení, nebo vČ itel, jehož námitkám uplatnČným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhovČl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e m že podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše mČsíních splátek insolvenní soud nevyhovČl, nebo vČ itel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše mČsíních splátek a který proti tomu hlasoval.

Koncepce oddlužení je vybudována na tom, že podáním návrhu na povolení oddlužení dává dlužník najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených zp sob , o emž rozhodují vČ itelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nep ijmou-li rozhodnutí, pak insolvenní soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ). To, že dlužník up ednost uje oddlužení plnČním splátkového kalendá e p ed oddlužením zpenČžením majetkové podstaty, které zvolili vČ itelé (respektive insolvenní soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpenČžením majetkové podstaty nezakládá (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 22.5.2013, sp.zn. 29 NSýR 35/2013). Insolvenní zákon tak nedává dlužníku možnost odvolání proti rozhodnutím, kterým soud schválil jeho oddlužení, ani proti stanovení zp sobu oddlužení (v daném p ípadČ zpenČžením majetkové podstaty), kromČ p ípad , kdy dlužník nesouhlasí se zamítnutím jím podaného návrhu na stanovení jiné výše mČsíních splátek splátkového kalendá e. O tento p ípad se však v projednávaném p ípadČ zjevnČ nejedná.

Odvolací soud proto odvolání dlužník shledal nep ípustným dle § 406 odst. 4 IZ, nebo bylo podáno osobami, které k nČmu nejsou oprávnČny, a podle § 218 písm. b) obanského soudního ádu jej odmítl, aniž se vČcnČ zabýval obsahem podaného odvolání.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 14. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva