1 VSPH 1921/2015-B-33
KSUL 70 INS 9846/2013 1 VSPH 1921/2015-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Františka Zubo, bytem 28.října 67, Terezín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 9846/2013-B-16 ze dne 15. června 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 9846/2013-B-16 ze dne 15. června 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 70 INS 9846/2013-B-16 ze dne 15.6.2015 zrušil oddlužení Františka Zubo (dále jen dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný, účinky rozhodnutí prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (body I. až IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 70 INS 9846/2013-A-10 ze dne 28.5.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSUL 70 INS 9846/2013-B-4 ze dne 15.7.2013 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, když vyšel ze zjištění, že dlužník je v rozvodovém řízení, má vyživovací povinnost k dítěti určenou Okresním soudem v Trenčíně rozhodnutím sp. zn 14 Nc 74/99, ve výši 430,-Kč měsíčně. Dlužník pobíral mzdu od zaměstnavatele OKO 69, s.r.o., IČO 25032909, Litoměřice, jehož průměrná výše činila 10.170,-Kč a dále invalidní důchod 1. stupně ve výši 7.107,-Kč. Celkové nezajištěné dluhy dlužníka činily 517.756,53 Kč, z toho 30 % činilo cca. 155.326,95 Kč. Zabavitelná částka mzdy činila 6.664,-Kč, za šedesát měsíců byl schopen uhradit cca. 399.840,-Kč, když z této částky 65.340,-Kč připadne na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (900,-Kč + 189,-Kč DPH * 60) a zbytek tedy zhruba 334.500,-Kč na poměrné uspokojení věřitelů. Bylo tedy zřejmé, že věřitelé budou uspokojeni 64,61 % z dlužných částek.

V průběhu plnění splátkového kalendáře pracovní poměr dlužníka u společnosti OKO 69, s.r.o. skončil ke dni 28.2.2014 dohodou ze zdravotních důvodů, dlužníkovi byla přiznána podpora v nezaměstnanosti od 1.3.2014, a to první dva měsíce ve výši 7.052,-Kč, další dva měsíce ve výši 5.424,-Kč a 4.882,-Kč po zbývající podpůrčí dobu, která celkem činila osm měsíců. Dlužník měl i nadále souběh příjmů spolu s invalidním důchodem ale insolvenční správce již žádné platby do oddlužení neobdržel. Z tohoto důvodu vznikl ke dni 31.10.2014 nedoplatek na splátkách ve výši 26.480,-Kč. Poslední úhrada na splátkový kalendář byla zaplacena v březnu 2014. Insolvenční správce evidoval dluh na odměně a hotových výdajích ve výši 13.009,-Kč. Dále nebylo uhrazeno výživné a na výživném byla deponována částka 3.440,-Kč neboť insolvenční správce dosud neměl číslo účtu matky dítěte, na které by měl výživné zasílat. Dluh na výživném dále narůstal a k červnu 2015 činí 6.450,-Kč (430,-Kč měsíčně). Dluhy za podstatou a vůči věřitelům činí celkem 54.883,-Kč, procento uspokojení věřitelů nepřesáhlo 6 %, nezajištěným věřitelům bylo vyplaceno 27.803,50 Kč.

Ze zpráv insolvenčního správce vyplývá, že dlužník s ním nespolupracuje. Na nařízené jednání na den 15.6.2015 za účelem zrušení oddlužení se dlužník bez omluvy nedostavil, správce pouze informoval soud, že dlužník se v den konání jednání telefonicky omluvil pro nemoc. Teprve dne 23.6.2015 soud obdržel písemnou omluvu dlužníka z jednání, ve které uvádí, že je delší dobou v pracovní neschopnosti.

Insolvenční soud na základě uvedených zjištění shledal, že dlužník není schopen dostát svému závazku splatit za dobu trvání splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 %. Přitom předpokládaná míra uspokojení věřitelů po přezkumném jednání, tedy při schválení splátkového kalendáře, byla vyšší než 60 %. Uvedené zjištění jsou proto důvodem pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, neboť se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude dlužník schopen splnit. Za třicet měsíců trvání splátkového kalendáře bylo nezajištěným věřitelům vyplaceno pouze 27.803,50 Kč, ke dni zrušení oddlužení činí celkem dluhy, jak na pohledávkách za podstatou tak vůči věřitelům 54.883,-Kč. Neuspokojivá příjmová situace dlužníka trvá po delší dobu, a proto ji lze hodnotit nikoliv jako přechodnou. Proto soud oddlužení dlužníka zrušil a na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. V odvolání uvedl, že na jednání soudu, které se konalo 15.6.2015 se nedostavil z důvodu poštou chybně doručené zásilky, která obsahovala obsílku. Soud neobjektivně posoudil jeho zdravotní stav a nevzal v úvahu skutečnost, že dlužník není schopen dostát svým závazkům a splnit splátkový kalendář. Insolvenční správce soudu nesdělil informace o zdravotním stavu dlužníka, protože nechtěl, aby se jednání odročilo na jiný termín, neboť by dlužník předložil důkazy usvědčující insolvenčního správce, že s ním nespolupracuje. Pod vlivem insolvenčního správce soud prvního stupně nenechal udělat znalecký posudek ohledně zdravotního stavu dlužníka. Není pravda, že se dlužník nesnažil plnit splátkový kalendář, snažil se, aby dostal invalidní důchod, z něhož by bylo možná provádět srážky za účelem plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční správce ve vyjádření k odvolání odkázal na své předchozí zprávy. Konstatoval, že za období schváleného oddlužení vznikla dlužníkovi pohledávka za podstatou ve výši 15.187,-Kč a dále dluží na výživném 6.880,-Kč. Dne 10.9.2015 proběhla schůzka dlužníka se zaměstnanci insolvenčního správce na níž dlužník potvrdil, že jeho jediným příjmem je invalidní důchod vyplácený ČR-ČSSZ, který pro rok 2015 činí 7.274,-Kč měsíčně, od 1.3.2014 je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, aktuálně nepobírá žádné dávky, z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nelze předpokládat, že by v nejbližší době nastoupil do zaměstnání, jeho jediným majetkem je osobní automobil OPEL VECTRA, RZ: KLL 86-37, r.v. 1995 a zůstatek na účtu stavebního spoření u Wustenrot-stavební spořitelna, a.s. v zanedbatelné výši, rozvodové řízení dosud nebylo skončeno, vyživovací povinnost k dceři Editě Vršanské nadále trvá a její výše se nezměnila. Z uvedeného plyne, že za stávajících podmínek, kdy dlužník disponuje pouze příjmem v nezabavitelné výši, není možné řešit úpadek dlužníka oddlužením formou splátkového kalendáře.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 70 INS 9846/2013-B-4 ze dne 15.7.2013 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podle uvedeného usnesení činily závazky dlužníka vůči sedmi věřitelům celkem 517.756,53 Kč,-Příjem dlužníka umožňoval, aby během pěti let uhradil na uspokojení pohledávek věřitelů minimálně 30 % jejich výše, to je 155.326,95 Kč.

V průběhu trvání oddlužení insolvenční správce obdržel celkem 44.473,-Kč. Od června 2014 správce žádné příjmy neobdržel. Ke dni 28.2.2014 ukončil dlužník se společností OKO 69, s.r.o., pracovní poměr dohodou. Od 1.3.2014 dosud je dlužník veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. V průběhu oddlužení insolvenční správce vyplatil věřitelům celkem částku 27.803,50 Kč, a na odměně a hotových výdajích byla vyplacena částka 13.229,50 Kč. Poté co bylo schváleno oddlužení, vznikly dlužníku tyto pohledávky za podstatou, a to dluh na výživném 6.880,-Kč, dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce ve výši 15.187,-Kč. Jediným jeho příjmem dlužníka je vyplácený invalidní důchod, který činí 7.274,-Kč měsíčně, od 1.3.2014 je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání-aktuálně nepobírá žádné dávky.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužník neplní, protože nemá takový příjem, který by mu umožnil ve zbývající době trvání oddlužení, to je třiceti měsíců, splnit schválený splátkový kalendář v minimálním rozsahu 30 %. V průběhu plnění splátkového kalendáře byl dlužník poučen o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázán a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. Protože dlužník v odvolání neuvedl nic, čím by vyvrátil správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v celém v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 14. ledna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná