1 VSPH 192/2013-B-182
MSPH 79 INS 1486/2008 1 VSPH 192/2013-B-182

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9-Běchovice, Českobrodská 3, o odvolání věřitelů č. 7 Libora Šmída, bytem Praha 9, Do Panenek 250, č. 10 Miroslava Podroužka, bytem Praha 9, V Okálu 515, č. 12 Jaromíra Procházku, bytem Praha 9, Tikovská 2197, všichni zast. JUDr. Františkem Řezankou, advokátem, se sídlem Praha 9, Vašátkova 1012, proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2013, č.j. MSPH 79 INS 1486/2008-B-169,

takto:

Odvolání se odmítají.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 8.1.2013, č.j. MSPH 79 INS 1486/2008-B-169 vyzval věřitele č. 7 Libora Šmída, č. 10 Miroslava Podroužka a č. 12 Jaromíra Procházku (dále jen odvolatelé), aby každý z nich do 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za odvolání proti usnesení ze dne 5.11.2012, č.j. MSPH 79 INS 1486/2008-B-154, který podle položky 22 bod 11 sazebníku soudních poplatků (přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích; dále jen sazebník) činí 2.000,-Kč s poučením o tom, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví, a že proti tomuto usnesení je dovolání přípustné.

Proti tomuto usnesení se odvolatelé odvolali, neboť nesouhlasili s tím, že by měli na soudním poplatku zaplatit 3x 2.000 Kč, a poukazovali na položku č. 22 bod 12 (správně měl být uveden bod 13) sazebníku, z níž dovozovali, že soudní poplatek proti jednomu usnesení měl být vybrán pouze jednou, a na položku č. 22 bod 13 (správně měl být uveden bod 14) sazebníku, dle níž se soudní poplatek nevybere vůbec. Proto požadovali, aby napadené usnesení bylo zrušeno a aby bylo posečkáno s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli až podle výsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o žádosti První konkursní, v.o.s. o odložení vykonatelnosti blíže neurčených rozsudků a podle rozhodnutí o podaném dovolání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Pokud jde o napadené usnesení 8.1.2013 (B-169), jímž byla odvolatelům uložena povinnost hradit soudní poplatek, jde svoji povahou o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odvolání přípustné není [§ 218 písm. c) o.s.ř.]. Na tom nemůže ničeho změnit ani nesprávné poučení soudu I. stupně o přípustnosti dovolání . Uvedený závěr je v souladu s ustálenou judikaturou soudů, na níž nemá odvolací soud důvod cokoliv měnit. Podrobnější výklad k otázce nepřípustnosti odvolání proti rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit soudní poplatek lze nalézt např. v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.12.2009, sp. zn. 21 Cdo 5428/2008, s jehož závěry se odvolací soud zcela ztotožňuje.

Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odvolatelů odmítl.

Pro potřebu dalšího řízení o odvolání odvolatelů proti usnesení ze dne 5.11.2012, č.j. MSPH 79 INS 1486/2008-B-154, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům, považoval odvolací soud za vhodné dodat, že toto usnesení nelze považovat za usnesení jen procesní povahy, ohledně něhož by se soudní poplatek za odvolání dle položky 22 bod 14 sazebníku nevybíral vůbec, ale jde o rozhodnutí soudu I. stupně v insolvenčním řízení, ohledně něhož se soudní poplatek pravidelně vybere podle položky 22 bod 11 za použití položky č. 4 bodu 1 písm. c) a položky 22 bodu 13 sazebníku soudních poplatků. Sluší se dodat, že nesprávné rozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti, soud zruší nebo změní i bez návrhu (§ 12 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. února 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová