1 VSPH 1915/2017-B-26jsa

&. j. KSLB 57 INS 16993/2016 1 VSPH 1915/2017-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a ]UDr. _liřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka-manželů: a) Josef anonymizovano , anonymizovano b)V1aděna anonymizovano , narozená 29. i. 1970 oba bytem Národní 371/29, 460 08 Liberec oba doručovací adresou: Pražská 6/25, 460 01 Liberec

() odvolání dlužníků proti usnesení lírajskčho soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 12. října 2011, č. j. KSLB 5? INS 16993/2016 13-18 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci napadeným usnesením ze dne 12. října 2017, č.j. KSLB 57 INS 16993/2016-13-18 rozhodl, že se nepřihlíží k návrhu dlužníka ze dne 29, září 201? (č. d. 15 17 a B ŽJÝ), doručeněmu soudu dne 29. září 2017, na změnu rozhodnutí o schválení oddlužení č.j. KSLH 57 INS 16993/2016 13-6 a stanovení nižších měsíčních splátek

V odůvodnění svěho rozhodnutí insolvenční soud zejména uvedl, že usnesením ze dne ?. 9. 2016, č. j. KSLB 5? INS 16993/2016-5-9, rozhodl v souladu s Š 136 odst. 1 zákona č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále těž IZ ), o úpadku dlužníků, povolil řešení úpadku dlužníků oddlužením, a současně byla insolvenčním správcem dlužníků ustanovena

_IUDr. Mgr. V endulka Valentová, Ph.D; soud vyzval věřitele k pijidávání přihlášek pohledávek ve stanovená lhůtě, nařídil přezkumně jednání a svolal první schůzi věřitelů.

Usnesením ze dne 7. 11. 2016, č. j. KSLB 57 INS 16993/2016 15-6 bylo schváleno oddlužení, když celková vyše zjištěnych nezajištěnych zái-fazků dlužníků činí 7921925? Kč. Dlužník pobíral čistý příjem ve výši cca 13.000 Kč, dlužník dále pobírá invalidní důchod vc vyší 4.802 Kč měsíčně. Dlužnice pobírala čistý příjem ve vyší cca 10.000 Kč. Dlužníci v podání ze dne 29. 9. 2017 (č. d. 13 17), která je dle svčho obsahu (Š 41 odst. 2 z. č. 99/1963 Sb. * Občanský soudní řád a Š ? IZ) žádostí o stanovení nižších než zákonných splátek uvedli, že hradí nájemnč ve výši 8.050 Kč, poplatek za platbu 80 Kč, platby za elektřinu, plyn s poplatky činí 2.920 Kč, úrazově pojištění 239 Kč, poplatek za jeho platbu 100 Kč měsíčně, náklady na stravu 3.500 Kč, náklady na drogerii 1.500 Kč, na telefon a internet 880 Kč měsíčně, parkovné 480 Kč, náklady na lěky 1.190 měsíčně. Dlužník si musel pořídit bryle za 8.000 Kč. Oddlužení plní na 90 141 a každě zvýšení příjmu, tj. snížení splátek by jim pomohlo.

Insolvenční soud odkázal na Š 391 odst. 2 IZ, Š 398 odst. 4 IZ a Š 410 odst. 2 IZ a vysvětlil, že jinou vyší měsíčních splátek může soud stanovit jen dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení nebo v odůvodněných případech nejpozději při jednání s insolvenčním správcem, a že k opožděně žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Soud se zabýval tím, zda jsou v (13110111 případě splněny podmínky dle Š 398 odst. 4 12., za nichž lze povolit nižší splátky. Tyto podmínky se uplatní obdobně i při rozhodování o stanovení nižších

Shodu s prvopisein potvrzuje Tereza lsíulšn'unková.

10.

11. z KSLH 57 INS 16993/2016 splátek v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot? jiný postup by znamenal nerovné (přísnější) podmínky pro dlužníka, který si o stanovení nižších splátek požádal v návrhu na povolení oddlužení. Zohlednil, že ze zprávy insolvenčního správce ze dne 13. 7. 2017 (č. d. 13 14) plyne, že dlužníci dosud uhradilí 9,38 % zjištěných pohledávek, předpoklad plnění oddlužení po uplynutí doby trvání splátkového kalendáře činí 93,78 %. Nicméně je podstatné, že v návrhu na povolení oddlužení, návrh na stanovení nižších než zákonných splátek neučinili. V e své žádosti dlužníci žádné vyjímečné okolnosti svého úpadku netvrdí a netvrdili je ani v minulosti. S ohledem na to, že lze nižší splátky povolit jen tehdy, pokud o to požádal dlužník v návrhu na povolení oddlužení a k opožděné žádosti insolvenční se nepřihlíží, soud vyslovil, že k návrhu dlužníků ze dne 29. 9. 201? nepřihHží.

Usnesení ze dne 12. 10. 2017 napadli dlužníci odvoláním, v němž konkretizovali jednotlivě výdajové položky, tedy své životní náklady a vysvětlovali, že musí oba dodržovat dietu, na kterou nemají, Zdůrazňovali, že již v návrhu bylo uvedeno, že mohou platit toliko 8.500 Kč měsíčně, tedy neztotožnjlí se se stanoviskem soudu, že o nižší splátky žádali opožděné. V průběhu oddlužení se situace dlužníků zhoršila, neboť se jim porouchal plynový kotel, ktery ohřívá vodu a vytápí, a oni na jeho opravu nemají. Navrhli proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a jejich návrhu vyhověl.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady pro projednání podaného odvolání.

Podle Š 398 odst. 4 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2011 tedy v době, kdy insolvenční soud rozhodoval o povolení a schválení oddlužení, dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze lí se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 0/11 jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále. přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkovych závazků, k dosavadní a očekávané Výši dlužníkovych příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvyšení svych příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovym návrhem jiné vyše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihHží.

Podle Š 406 odst. 4 IZ může podat proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné vyše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, ktery nesouhlasí se stanovením jiné vyše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Insolvenční zákon tak nedává dlužníku možnost odvolání proti rozhodnutím, kterym soud schválil jeho oddlužení, ani proti stanovení způsobu oddlužení (v daném případě plněním splátkového kalendáře), kromě případů, kdy dlužník nesouhlasí se zamítnutím svého včasného návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek splátkového kalendáře.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že v kolonce č. 14 návrhu na povolení oddlužení (ě. d. A l) dlužníci zaškrtlí, že nežádají stanovení jiné vyše měsíčních splátek, a ani z obsahu tohoto podání neplyne, že by požadovali jinou vyší splátek. Tedy vodvolání tvrzený údaj, že dlužníci nabízejí splátky toliko ve vyší 8.500 Kč, se vinsolvenčním návrhu ani v návrhu na povolení odvolání nenachází, O stanovení jiné vyše měsíčních splátek dlužníci požádali až v podání ze dne 29. 9. 2017, jak správně uvedl soud 1. stupně, tedy opožděné.

12. Jak vysvětleno shora, k takové opožděné žádosti se ze zákona nepřihlíží. Odvolací soud proto odvolání shledal nepřípustnym dle Š 406 odst. 4 IZ, nebot? bylo podáno proti rozhodnutí, jež takto napadnout nelze, a proto je odmítl podle Š 218 písm. c) o. s. ř.

Shodit s prvopisem potvrzuje Tereza líulštrunková.

1 v brn avia; zur:

13. Pro další průběh insolvenčního řízení ovšem pokládá odvolací soud za vhodné připomenout, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení Š 418 odst. 1 písm. b) dm není dotčeno (Š 407 odst. ?) věta prvá). Při rozhodování o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud hodnotí, zda došlo ke změně okolností uvedených v Š 407 odst. 3 IZ. Ustanovení Š 398 odst. 4 IZ se při tomto rozhodnutí neaplikuje ani v případě, že dlužník sám požádal po pravomocném schválení oddlužení o snížení splátek. Takovouto novou skutečností může v konkrétním případě být i odůvodněná potřeba nenadálých nutných výdajů, například oprava či pořízení si nového domácího spotřebiče (zde plynového kotle), jenž je nezbytný pro zachování standardní kvality bydlení.

Poučení:

Pron tomuto usnesení není dovolání přípus tné.

Praha 6. února 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu. . '., .r '; ' Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Isíulstrunkova. É/á/ÁŽ/