1 VSPH 1909/2014-B-59
KSLB 57 INS 10569/2012 1 VSPH 1909/2014-B-59

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Zvonková 1259, zastoupeného JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem se sídlem Liberec 2, Na Poříčí 116/5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 10569/2012-B-52 ze dne 21. července 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 10569/2012-B-52 ze dne 21. července 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením s odkazem na § 53 odst. 1 občanského soudního řádu č. 99/1963 sb. (dále též o.s.ř.) uložil dlužníku pořádkovou pokutu ve výši 25.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 19. prosince 2012 uložil dlužníku, aby ve lhůtě do 10.1.2013 předložil insolvenčnímu správci kupní smlouvu na automobil Dodge RAM, kupní smlouvu na automobil Peugeot J5 a kupní smlouvu na čtyřkolku Bombardier CAN. Protože dlužník přes opakované výzvy insolvenčního správce uloženou povinnost nesplnil, vyzval soud usnesením ze dne 4. dubna 2014, č.j. KSLB 57 INS 10569/2012-B-48, opětovně dlužníka ke splnění povinnosti předložit kupní smlouvu na automobil Dodge RAM, kupní smlouvu na automobil Peugeot J5 a kupní smlouvu na čtyřkolku Bombardier CAN; insolvenční soud současně dlužníka o možnosti uložení pořádkové pokuty. Přes opakovanou výzvu dlužník ve stanovené lhůtě požadované listiny nepředložil

Protože dlužník nesplnil příkaz soudu uložený shora citovaným usnesením, nesdělil soudu, jaké překážky mu ve splnění uložené povinnosti bránily, a tedy opakovaně porušoval povinnosti vyplývající z usnesení a výzev, postupoval soud dle § 53 odst. 1 o.s.ř. a uložil dlužníku pořádkovou pokutu ve výši 25.000,-Kč. Přitom přihlédl, že dlužník byl opakovaně upozorňován, že pro řádný průběh insolvenčního

řízení je nezbytné, aby insolvenčnímu správci a soudu poskytoval dostatečnou součinnost, zejména pak přihlédl ke skutečnosti, že jednáním dlužníka dochází k významnému maření zjištění majetkové podstaty a ukončení insolvenčního řízení. Dosavadní neochota dlužníka nadto zakládá v očích soudu důvodné podezření, že tento zcela záměrně brání insolvenčnímu soudu ve zjištění jeho skutečných majetkových poměrů. Vzhledem k předpokládané škodě, která by majetkové podstatě mohla v důsledku zatajení a nedohledání předmětného majetku vzniknout, pokládal soud za přiměřenou pořádkovou pokutu ve výši 25.000,-Kč, neboť takto stanovená výše pokuty se mu jevila zároveň dostatečně motivující pro splnění vyžadované povinnosti.

Toto rozhodnutí napadl dlužník blanketním odvoláním, jež přes výzvu soudu I. stupně ze dne 25. srpna 2014 nedoplnil, ač se zavázal tak učinit do 9. září 2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Za situace, kdy dlužník, ač k tomu vyzván, nikterak nezpochybnil skutková zjištění soudu I. stupně, z nichž ten při svém rozhodování vycházel, je odvolací soud přesvědčen o tom, že uložení pořádkové pokuty bylo vzhledem k dlužníkovým prohřeškům zcela namístě.

Ze shora uvedených důvodů lze tedy mít za to, že soud I. stupně při uložení pořádkové pokuty nepochybil, neboť dlužník vskutku svým pasivním přístupem mohl způsobit průtahy v řízení, a protože i výše pokuty je přiměřená dlužníkově selhání, postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jakožto věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková