1 VSPH 19/2010-32
57 ICm 1083/2010 1 VSPH 19/2010-32 (KSLB 57 INS 4896/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr.Františka Kučery a soudců JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. v právní věci žalobce: REVITALA, v.o.s., sídlem Josefa Hory 4080/23, Jablonec nad Nisou, IČ 25413668, insolvenční správce dlužníků Jana Feriho a Květy Feriové, zastoupený JUDr.Jiřím Suškou, advokátem, sídlem U Soudu 7, Teplice, proti žalovanému: CETELEM ČR, a.s., sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, IČ 25085689, o neexistenci vykonatelné pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 57 ICm 1083/2010-11 ze dne 11.října 2010,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 57 ICm 1083/2010-11 ze dne 11.října 2010 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, jako soud prvního stupně ve výroku uvedeným rozsudkem v bodu I.výroku určil, že popření vykonatelné pohledávky co do výše 743.654,-Kč, kterou žalovaný uplatnil přihláškou č.16/2 do insolvenčního řízení vedeného u soudu prvního stupně pod sp.zn. KSLB 57 INS 4896/2010, je po právu, a dále ve pod bodem II.výroku rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 11.520,-Kč.

Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně ze zjištění, že žalobce jako insolvenční správce dlužníků Jana Feriho a Květy Feriové se podanou žalobou domáhá určení neexistence vykonatelné pohledávky za dlužníkem Janem Ferim, která byla žalobci přiznána vykonatelným rozhodčím nálezem ze dne 9.3.2010. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 7.7.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana a Květy Feriových a žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem obou dlužníků, a obě insolvenční řízení byla spojena do jednoho. Poté žalovaný uplatnil dvěma přihláškami pohledávky každou v celkové výši 743.654,-Kč co vykonatelné pohledávky proti oběma dlužníkům. Při přezkumném jednání žalobce i dlužníci pohledávky přihlášené do výše 743.654,-Kč popřeli s tím, že stejná pohledávka byla přihlášena žalobcem dvakrát.

Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že bylo prokázáno, že žalovaný uplatnil ve dvou přihláškách dlužnou částku ve výši 743.654,-Kč dvakrát, takže bylo namístě jednu z nich popřít. Vyšel z toho, že žalovaný má jen jednu pohledávku spadající do SJM dlužníků. Insolvenční řízení pak řeší závazky tohoto SJM jako jedné majetkové podstaty a uspokojuje se z jejího rámce. Podle soudu není podstatné, zda jde o závazek, který vůči věřiteli vznikl z titulu právního úkonu jen jednoho z manželů, nebo obou. Možnost dvojí přihlášení jedné pohledávky by podle soudu prvního stupně vedlo k nerovnému postavení věřitelů. Ve společném insolvenčním řízení řešeném oddlužením splátkovým kalendářem bude uspokojována jen jedna pohledávka žalovaného z příjmů obou manželů-dlužníků jen jednou tak, aby byla uspokojena minimálně z 30 %, a nikoliv 57 ICm 1083/2010 (KSLB 57 INS 4896/2010) jak se domáhal žalovaný duplicitně, tedy dvakrát, jak žalovaný očekává. Výrok o nákladech řízení odůvodnil úspěchem žalovaného ve věci.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce včas odvolání a uvedl v něm, že žalovaný dne 1.10.2010 doručil soudu prvního stupně částečné zpětvzetí přihlášky, kterým vzal svou pohledávku co do částky 743.654,-Kč zpět, a niž specifikoval, jakou z jeho pohledávek bere zpět. Jeho úmyslem bylo vzít zpět přihlášku pohledávky, která byla v rámci insolvenčního řízení popřena insolvenčním správcem. Kontrolou v insolvenčního rejstříku však zjistil, že soud umístil toto zpětvzetí přihlášky k přihlášce č.17, a proto doplnil toto částečné zpětvzetí dalším podáním, ve kterém zpětvzetí upřesnil tak, že se jedná o částečné zpětvzetí přihlášky č.16, a to v části 16/2, která byla popřena insolvenčním správcem při přezkumném jednání, a nejde tudíž o zpětvzetí přihlášky č.17, která byla na přezkumném jednání zjištěna. Poté insolvenční soud doručil žalovanému usnesení ze dne 19.10.2010, v němž soud konstatoval, že bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky č.17 co do částky 743.654,-Kč. Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání, protože soud v něm nesprávně označil pohledávku, u které měl vzít na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky, protože žalovaný vzal zpět přihlášku č.16, resp. 16/2, a nikoliv pohledávku č.17. Z tohoto důvodu tudíž není zatím postaveno najisto, co je předmětem tohoto incidenčního řízení, a navrhl, aby odvolací soud vyčkal rozhodnutí odvolacího soudu o jeho odvolání do usnesení insolvenčního soudu č.j. KSLB 57 INS 4896/2010 ze dne 19.10.2010 a do té doby navrhl, aby odvolací soud řízení přerušil, protože jen po pravomocném rozhodnutí soudu v insolvenčním řízení o tom, které pohledávky se její zpětvzetí žalovaným týká, bude postaveno najisto, co je předmětem tohoto sporu.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek podle § 212 a § 212a o.s.ř., a to postupem podle § 214 odst.2 písm.d) o.s.ř., neboť dospěl k závěru, že zatím nejsou dány podmínky ani pro potvrzení, ani pro změnu napadeného rozsudku.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením č.j. 2 VSPH 1012/2010-P17-9 ze dne 25.3.2011 rozhodl o odvolání CETELEM ČR, a.s. (v tomto sporu žalovaného) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č.j. KSLB 57 INS 4896/2010-P17-3 ze dne 10.10.2010 tak, že toto usnesení zrušuje a věc vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Své rozhodnutí odůvodnil odvolací soud tím, že i když lze soudu prvního stupně přisvědčit v tom, že údaje obsažené v podání odvolatele ze dne 1.10.2010 korespondují s údaji obsaženými v přihlášce, jíž soud označil pořadovým č.17, neboť podání je opatřeno spisovou značkou řízení zahájeného původně proti Květě Feriové, a jako dlužník je označena pouze Květa Feriová, je odvolací soud přesvědčen o tom, že za situace, kdy proti Květě Feriové již nebylo vedeno samostatné insolvenční řízení pod původní spisovou značkou KSLB 57 INS 4900/2010, muselo se podání odvolatele jevit soudu prvního stupně nesrozumitelným, a měl proto postupem podle § 43 odst.1 o.s.ř. vyžádat na odvolateli, aby jeho obsah upřesnil, a vyjasnil, které věci se jeho podání obsahující zpětvzetí přihlášky týká a co jím sleduje. Z podání odvolatele ze dne 19.10.2010 je přitom zřejmé, že jím odvolatel nehodlal vzít zpět pohledávku, jež byla insolvenčním správcem uznána, ale tu, jíž insolvenční správce při přezkumném jednání popřel.

Ze shora uvedeného vyplývá, že dosud není soudem v insolvenčním řízení rozhodnuto o zpětvzetí přihlášky pohledávky žalovaným ve výši 743.654,-Kč, a není postaveno najisto, zda jde o zpětvzetí přihlášky pohledávky vedené pod č.17, resp. č.16. Za této situace je podle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení, 57 ICm 1083/2010 (KSLB 57 INS 4896/2010) aby odvolací soud přerušoval toto incidenční řízení do skončení řízení o zpětvzetí jedné ze dvou přihlášek pohledávek žalovaného. Přitom vyřešení této otázky je rozhodné pro postup soudu v incidenčním sporu, neboť to, zda žalovaný vzal zpět přihlášku pohledávky, která je předmětem incidenčního sporu (tj. pohledávku, která byla popřena žalobcem), či nikoliv je rozhodné pro způsob rozhodnutí soudu v incidenčním řízení, které bude jiné za situace, kdy žalobce vzal zpět přihlášku pohledávky, která je předmětem tohoto incidenčního sporu, či přihlášku pohledávky jiné.

Z tohoto důvodu odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že soud prvního stupně vyčká pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu o zpětvzetí přihlášky pohledávky co do částky 743.654,-Kč žalovaným, neboť teprve poté bude postaveno najisto, zda pohledávka, která je předmětem tohoto sporu, je pohledávkou žalovaným přihlášenou, na jejímž uspokojení žalovaný trvá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15.dubna 2011

JUDr.František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová