1 VSPH 1899/2017-P3-9
MSPH 60 INS 14413/2017 č. i-1 VSPH 1899/2017-P3-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedý _jlÍDr. Jiřího Goldsteina a soudců [L.íDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derký ve věci dlužníka BHX Czech, a.s., IČO 28423895, se sídlem Na Příkopě 1096f21, Praha 1, o odvolání podaněm za věřitele Door Financial, a.s., sídlem Kořenovskěho 905/4, Střekov, Ústí nad Labem, akcionářem JUDr. Adamem Daňkem, proti usnesení Městskěho soudu v Praze č.j. MSPl l 60 INS 14413/2017 13'3 4 ze dne 19. září 2017 takto:

.!

Odvolání se o d m i t a.

Odůvodněnh

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 14413/2017-P3-4 ze dne 19.9.2017 v bodě 1. výroku vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3 Door Financial, a.s. (dále věřitel) ve výši 403479250, íč a v bodě ll. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení se účast věřitele v insolvenčním řízení končí. V odůvodnění usneseni soud uvedl, že do insolvenčního řízení věřitel přihlásil dne 4.7.2017 pohledávku v celkově výši 405479250, Kč. Podáníin doručeným soudu dne 30.8.2017 vzal věřitel přihlášku pohledávky v celě výši zpět. Soud proto postupoval podle ust. ŠL 184 insolvenčního zákona a vzal zpětvzetí přihlášký pohledávky-r na vědomí, s tím, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení v celěm rozsahu zpětvzeti končí.

Proti tomuto usnesení podal za věřitele odvolání akcionář JUDr. Adam Daněk ?. požadoval, abý odvolací soud napadeně usneseni změnil tak, že nebere na vědomí zpětvzetí přihlášký. V odvolání obsáhle vysvětlil, že je kvalifikovaným akcionářem věřitele, nebot je vlastníkem 29,12 % akcii a má za to, že jako kvalifikovaný akcionář je podle ust. Š. 371 a Š 372 zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. oprávněn se domáhat za věřitele náhradý újmý i vůči dlužníkovi. Zpěnrzetí přihlášky pohledávký, kterou za věřitele sám podal, Zdeňkem Švamberkem, předsedou představenstva, má za neučinně.

Podle ust. Š ? insolvenčního řízení nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční sporý přiměřeně ustanovení občanskěho soudního řádu týkající se sporněho řízení, a není-li to možně, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použiji přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Protože insolvenční zákon neobsahuje speciální úpravu výmezujíci, kdo jedná za právnickou osobu v insolvenčním řízení, postupoval odvolací soud při posuzování oprávnění

PUanuvalal J..:-.LTLUL LL uu LJ. 1m; L r rL Jf HUA.: akcionáře JUDr. Adama Daňka k jednání za věřitele v tomto řízení a potažmo k podání odvolání podle ust. Š 21 o.s.ř. Dle tohoto ustanovení jedná za právnickou osobu a) člen statutárního orgánu; tvoří li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím býl pověřen; je li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždý fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl Statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpněho záv endu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělenč prokurý jednat samostatně (odst. 1). Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednají jině osoby (odst. 2).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že za věřitele prostřednictvím svě datově sehránký JUDr. Adam Daněk přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou doručenou soudu dne 43.201? pohledávku ve výši 405.479.250, Kč. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 30.8.20137 vzal věřitel, za něhož jednal jediný člen představenstva Zdeněk Švamberk, přihlášku pohledávky Zpět. Z ůdajů veřejně přístupných v insolvenčním rejstříku vedeněm Ministerstvem spravedlnosti Ceskě republiky soud ověřil, že jměnem společnosti jedná samostatně každý z členů představenstva. Za společnost se členově představenstva podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Jediným členem představenstva věřitele je od 18.5.2017 Zdeněk Švamberk.

Podle ust. Š 21 o.s.ř. za věřitele, který je akciovou společností, může před soudem jednat pouze předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen ale nikoliv jeho akcionář. Proto JUDr. Adam Daněk jako akcionář není oprávněn za věřitele jednat, a tedý ani oprávněn podat odvolání. Za věřitele může před soudem v souladu s citovaným ust. $ 21 o.s.ř. jednat pouze člen představenstva, kterým Zdeněk Švamberk.

Protože ?. uvedeněho plyne, že akcionář JUDr. Adam Daněk není osobou oprávněnou činit za věřitele procesní ůkoný, odvolací soud jeho odvolání jako podanč osobou ktomu neoprávněnou podle Š 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

P 0 u č e n i : Proti tomuto usnesení a r a ,: dovolání přípustná.

V Praze dne 19. prosince 201?

JUDr.]iří G old S t e i n, v.r. předseda senátuZa správnost výhotovení: ' T. Kraliíírrmfěaaá M