1 VSPH 1899/2014-B-28
KSCB 28 INS 11346/2012 1 VSPH 1899/2014-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Vladimíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová Bystřice, Hůrky 25, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. srpna 2014, č.j. KSCB 28 INS 11346/2012-B-19

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. srpna 2014, č.j. KSCB 28 INS 11346/2012-B-19, se v bodech I., II. výrokup o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil oddlužení dlužnice Vladimíry anonymizovano (dále jen dlužnice; bod I. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), a insolvenčnímu správci JUDr. Filipu Pundovi (dále jen správce) uložil povinnost předložit zprávu o hospodářské situaci dlužnice (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 4.4.2013 (B-11) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře vycházeje z toho, že pohledávky nezajištěných věřitelů budou uspokojeny v rozsahu větším než 30 % jejich hodnoty a to ze starobního důchodu dlužnice a z finančního daru syna dlužnice Erika Hilka ve výši 3.800,-Kč; termín úhrady první splátky byl stanoven na den 31.5.2013. Ze zprávy správce ze dne 26.5.2014 soud I. stupně zjistil, že ke dni 30.4.2014 byl splátkový kalendář plněn jen na 7,98 %, když na nezajištěné pohledávky ve výši 536.218,24 Kč bylo uhrazeno jen 8.557,-Kč, že ze starobního důchodu dlužnice je na účet správce zasíláno jen 140,-Kč měsíčně a že finanční dar ve výši 3.800,-Kč byl v období od května 2013 do dubna 2014 poukázán pouze 4 x. Bylo zjištěno, že dlužnice byla správcem opakovaně telefonicky upozorňována na vzniklou situaci a byla vyzývána k jejímu řešení, avšak marně.

Na jednání konaném dne 20.6.2014 dlužnice potvrdila skutečnosti uvedené správcem a vysvětlovala, že její syn nemá příjmy z pracovního poměru, a proto jí nemohl poskytovat dar, k němuž se zavázal, avšak jeho situace se již zlepšila. Protože dlužnice přislíbila, že by jí její syn mohl poskytovat plnění ve výši 5.000,-Kč, posečkal soud I. stupně s rozhodnutím o zrušení oddlužení na to, zda dlužnice obnoví měsíční splátky. Podáním ze dne 22.8.2014 správce sdělil, že na účet majetkové podstaty jsou stále připisovány jen splátky ze starobního důchodu dlužnice ve výši 140,-Kč měsíčně, tj. celkem částka 1.260,-Kč za období prosinec 2013-srpen 2014; jiné plnění (finanční dar) správce neobdržel.

Za popsaného stavu soud I. stupně uzavřel, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Proto schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný.

Proti bodům I., II. výroku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužnice včas odvolala. Uvedla, že ví, že udělala chybu, když neplnila podmínky splácení, a že má 3 děti, které jí slíbily, že na to dohlédnout a pomohou jí se splátkami. Proto chce ještě poprosit o umožnění oddlužení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužnice neplní splátkový kalendář a narůstá schodek v jeho plnění.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 25.9.2014 (B-24), jež jí byla doručena dne 29.9.2014 vhozením do domovní schránky, aby dlužnice prokázala listinami (např. smlouvou o důchodu nebo darovací smlouvou s úředně ověřenými podpisy účastníků), že si opatřila takové dodatečné měsíční příjmy, z nichž lze pravidelně plnit splátkový kalendář, a aby prokázala listinami (doklady o zaplacení), že uhradila dluh na dlužných splátkách vzniklý jí za trvání oddlužení, dlužnice nereagovala.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 14.10.2014 (B-24) vyplývá, že ke konci měsíce září 2014 činí schodek v plnění splátkového kalendáře částku 37.021,50 Kč (dluh vůči nezajištěným věřitelům) + částku 10.890,-Kč (neuhrazená odměna správce) a že za období od prosince 2013 do října 2014 bylo k jeho rukám zaplaceno celkem 1.540,-Kč ze splátek starobního důchodu.

Odvolací soud proto ve shodě se soudem I. stupně shledal, že dlužnice od počátku neplní splátkový kalendář, přičemž tento stav zůstal nezměněn i za odvolacího řízení.

Protože správnost zjištění soudu I. stupně postavených na zprávách správce o stavu insolvenčního řízení a na obsahu insolvenčního spisu nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu I. stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení podle § 418 písm. b) IZ (z důvodu, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit) a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, nelze vytknout žádné pochybení. Odvolací soud proto usnesení v napadené části podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. října 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná