1 VSPH 189/2011-A-22
MSPH 96 INS 12878/2010 1 VSPH 189/2011-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka SERVIS SPED, s.r.o. sídlem v Praze 3, Kubelíkova 1224/42, identifikační číslo 25965298, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 12878/2010-A-16 ze dne 31. ledna 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 12878/2010-A-16 ze dne 31. ledna 2011 se mění tak, že se dlužníku ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil dlužníku povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dlužník se podáním ze dne 2.11.2010 domáhal zahájení insolvenčního řízení a žádal o osvobození od povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, přičemž návrh na osvobození od povinnosti hradit zálohu byl zamítnut a zamítavé rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno. Soud odkázal na § 108 IZ a konstatoval, že povinnost hradit zálohu ukládá za situace, kdy se to jeví nezbytné vzhledem k povaze věci a nutnosti zajistit úhradu minimálních nákladů řízení spojených se správou majetkové podstaty a za situace, kdy není dostatek hodnověrných informací o majetkových poměrech dlužníka, stavu jeho účetnictví a zpeněžitelnosti majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že uložená záloha neodpovídá složitosti věci a vyjádřil přesvědčení, že výtěžek z pohledávek bude výrazně převyšovat náklady insolvenčního řízení, když většina pohledávek navrhovatele byla uplatněna podáním žaloby k soudu nebo přihlášky do insolvenčního řízení. Proto navrhoval, aby odvolací soud rozhodl o snížení zálohy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň minimálně předpokládaných nákladů insolvenčního řízení pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník má pohledávky ve výši asi 1 mil. Kč, dále vlastní běžné vybavení kanceláře v hodnotě asi 66.000,-Kč, má závazky vůči 126 věřitelům ve výši asi 1,5 mil. Kč, přičemž se domáhal svým insolvenčním návrhem zjištění úpadku.

Z výše uvedených skutečností odvolací soud dovodil, že soud I. stupně nepochybil, když dlužníku uložil povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Na rozdíl od soudu I. stupně je odvolací soud toho názoru, že pro prvotní fázi řízení bude postačovat záloha ve výši 35.000,-Kč, přičemž ostatní náklady řízení bude možno v případě řešení úpadku konkursem hradit ze zpeněžené majetkové podstaty.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 2. března 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová