1 VSPH 1887/2017a. i-KSPH 64 INS 14700/2017 1 VSPH 1887/2017 P8-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedý ]UDr. Františka Kučerý a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. ]iřího Karetv v insolvenční včci dlužnice: Petra anonymizovano , anonymizovano , býtem Lhotecká 488, 289 11 Pečký adresa pro doručování: Dobřichov 111, 289 11 Dobřichov o odvolání véřitelký: Real Invest Pernerova, s. r. 0., IČO 26000105, sídlem Pernerova 441, 530 02 Pardubice zastoupená advokátkou JUDr. Marií Starečkovou, sídlem Pernerova 1490, 530 02 Pardubice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. září 2017, č. j. KSPH 64 INS 14700/2017 P8 2 takto: Usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 29. září 2017, č. j. KSPI I 64 INS 14700/2017-P8-2 se rnéni tak, že se přihláška věřitele Real Invest Pernerova, s. r. o. neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením vbodé I. výroku odmítl přihlášku pohledávky včřitelký č. 7 Real Invest Pernerova, s. r. o. v celém rozsahu, tj. ve výši 47.101 Kč, a v bodč II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast véřitelký č. 7 v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 7. 8. 2017 (č. d. A-10) zjistil soud úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Současné Výzval véřitelku k přihlašování pohledávek ve lhůté 30 dnů ode dne zveřejnční usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. do 6. 9. 2011

Dne 23. 8. 2017 byla soudu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručena přihláška pohledávký č. 8 véřitclký č. 7 zastoupené JUDr. Starečkovou, advokátkou.

Soud odkázal na Š 80a zákona o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/ 2006 Sb., ve znéní pozdčjších předpisů (insolvenční zákon dále též IZ), na $ 4 odst. 5 včta prvá zák. č. 300/2008 Sb., a dospél kzávéru, že véřitelka byla zastoupena advokátkou, které byla zřízena datová schránka automatický, proto méla být přihláška pohledávky č. 8 podána prostřednictvím sýstérnu datových schránek nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nikoli v listinné podobč prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Protože přihláška pohledávky nebyla podána ve stanoveném formátu, soud ji posoudil jako vadnou. Protože véřitelka do 6. 9. 201? přihlášku neopravila, nepodala ji prostřednictvím systému datových schránek nebo v elektronické podobč s uznávaným elektronickým podpisem.

Proti tomuto usnesení podala včřitelka včasné odvolání a namítala, že býlo povinností soudu I. stupně postupovat podle $ 43 o. s. ř., proto nebyly splnéný podmínky pro odmítnutí

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

Li .lt- JL 1.1. ..?-I' 1.1.1ch L-TIUUI DULÍ

1 VSPI I 1887/2017 přihlášky pohledávky a věřitel měl být dodatečné vyzván podle 5 43 o. s. ř. ve spojení s Š 80a odst. 2 IZ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Vsouzené věci došlo ktomu, že na přezkumném jednání konaném dne 29. 9. 2017 byly přezkoumáný pohledávky věřitelů č. 1-18. Pohledávka č. 8 odvolatelkjr věřitelký č. 7 ve výši 47.101 Kč byla přezkoumána a zjištěna. To je zřejmé jak ze zprávy o přezkumu (dokument č. B 8), tak z upravených seznamů přihlášených pohledávek (dokumenty-' Č. 5-10, B-l 1).

Za popsaného stavu věci, kdý předmětná pohledávka věřitele byla již přezkoumána a následně i zjištěna, jakožto důsledek toho, že ji na přezkumném jednání nikdo nepopřel (<; 201 odst. 1 písm. a/ IZ), nejsou dánv podminky pro odmítnutí přihlášky takovéto pohledávky.

Odvolací soud proto na základě shora uvedených zjištění napadené usnesení podle Š 167 odst. 2 a 5 220 odst. 1 písm. b) o. s. ř. změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na ví,-řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné anebo má li být dovolacím soudem vvřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 1. února 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShoda s PivoPisem Potvrmje Tereza Kulštrunková. (%W