1 VSPH 1882/2013-B-31
KSPH 35 INS 24408/2011 1 VSPH 1882/2013-B-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužnice: VČra P íhodová, nar. 28. srpna 1955, bytem Úhonice, Ptice 46 E, o odvolání Ing. Josefa Sedláka, MBA, insolvenního správce sídlem v Plzni, Kyjevská 102, proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSHK 35 INS 24408/2011-B-24 ze dne 10. ervence 2013, ve znČní usnesení .j. KSPH 35 INS 24408/2011-B-26 ze dne 9. srpna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSHK 35 INS 24408/2011-B-24 ze dne 10. ervence 2013, ve znČní usnesení .j. KSPH 35 INS 24408/2011-B-26 ze dne 9. srpna 2013, se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením schválil v bodČ I. výroku konenou zprávu tak, že: a) p íjmy majetkové podstaty .................................................................... 455.000,--K -výtČžek zpenČžení majetkové podstaty ................................................... 450.000,--K -záloha na náklady insolvenního ízení....................................................... 5.000,--K b) výdaje majetkové podstaty ......................................................................71.082,09 K -odmČna insolvenního správce dle § 1 odst. 3 vyhlášky . 313/2007 Sb. ...................................................................................................................... 63.568,29 K -znalecký posudek ......................................................................................... 5.000,--K -hotové výdaje insolvenního správce (poštovné, legalizace, konverze dokumentu, cestovné, parkovné, hovorné)......................................................................... 1.513,80 K -náklady zpenČžení (úhrada kolku)................................................................1.000,--K c) prozatím neuhrazené výdaje (výrok II.)..................................................66.082,09 K d) istý výtČžek zpenČžení majetkové podstaty urený k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele........................................................................................................350.238,49 K e) z statek na útu majetkové podstaty....................................................... 33.679,42 K v bodČ II. výroku rozhodl, že odmČna a hotové výdaje insolvenního správce iní: a) odmČna .....................................................................................................52.535,77 K b) da z p idané hodnoty ............................................................................. 11.032,51 K c) hotové výdaje insolvenního správce ........................................................ 2.513,80 K a v bodČ III. výroku správci uložil povinnost do 30 dn ode dne právní moci usnesení splnit povinnosti podle § 313 odst. 2 IZ a podat o tom soudu zprávu.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 10.12.2012 (B-16) povolil ešení úpadku dlužnice oddlužením zpenČžením majetkové podstaty.

Insolvenní správce ve vyútování ze dne 4.3.2013 žádal o p iznání náklad zpenČžení majetkové podstaty ve výši 5 % z výtČžku zpenČžení, celkem 22.500,-K. Soud rozhodl, že odmČna insolvenního správce byla dostatenČ saturována ástkou 63.568,29 K s odkazem na § 3 vyhl.. 313/2007 Sb. Soud mČl zárove za to, že další náklady nebyly správcem zd vodnČny a vysvČtlil, že jde o druh náklad , který se vyútovává v souvislosti s prodejem t etím subjekt m, nap . realitní kancelá i, advokátovi, který sepíše smlouvu o prodeji nemovitosti, a je nutno tyto náklady doložit fakturou. Pouhé protislužby, jež správce uvádČl, nemohou být akceptovány.

Proti tomuto usnesení se správce vas odvolal do bod I. a II. výroku. Namítal, že mu soud nep iznal náklady na zpenČžení majetkové podstaty dlužnice ve výši 22.500,-K v. DPH, že istá ást odmČny z ástky 63.568,29 K iní bez DPH jen 52.535,77 K, že odmČna správce nem že zahrnovat náklady správce, že náklady 22.500,-K vyútoval ve výši 5 % z ástky získané zpenČžením, a že v takovém p ípadČ by istá odmČna správce inila jen 18.595,04 K.

Správce dále namítal, že bod II. výroku byl stižen chybou, protože soud schválil hotové výdaje ve výši 1.513,80 K, zatímco v bodČ I. výroku byla konená zpráva schválena s výdaji o 1.000,-K vyššími. Namítal existenci poetní chyby, protože odmČna správce podle § 1 odst. 3 vyhl.. 313/2007 Sb. iní 15 % z ástky 350.238,49 K, tedy 52.535,77 K, plus DPH, celkem tedy 63.568,29 K. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 302 odst. 2 IZ konená zpráva insolvenního správce musí podat celkovou charakteristiku jeho innosti s vyíslením jejích finanních výsledk . Konená zpráva musí obsahovat zejména a) p ehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na rove postavených, které insolvenní správce již uspokojil a které ještČ uspokojit zbývá, b) p ehled výdaj vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zd vodnČním výdaj , které nejsou obvyklé, c) p ehled zpenČžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpenČžen, s od vodnČním, pro k tomu došlo, e) výsledky ásteného rozvrhu, pokud k nČmu došlo, f) p ehled plnČní zajištČným vČ itel m s promítnutím do rozvrhu, g) p ehled jednání a právních úkon , významných pro pr bČh insolvenního ízení.

Podle § 302 odst. 3 IZ konená zpráva insolvenního správce musí vyústit ve vyíslení ástky, která má být rozdČlena mezi vČ itele, a v oznaení tČchto vČ itel s údajem o výši jejich podílu na této ástce. Podle § 303 odst. 1 IZ souasnČ s konenou zprávou insolvenní správce p edloží insolvennímu soudu i vyútování své odmČny a výdaj .

Podle § 304 IZ insolvenní soud p ezkoumá konenou zprávu insolvenního správce a jeho vyútování a odstraní po slyšení insolvenního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odstavec 1). O konené zprávČ insolvenního správce po její úpravČ uvČdomí insolvenní soud úastníky ízení tím, že ji zve ejní vyhláškou. SouasnČ je uvČdomí o tom, že do 15 dn od zve ejnČní konené zprávy v insolvenním rejst íku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doruuje insolvennímu správci k vyjád ení (odstavec 2). K projednání konené zprávy insolvenního správce a jeho vyútování na ídí insolvenní soud jednání. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na ú ední desce; p edvolání k tomuto jednání insolvenní soud zvláš doruí insolvennímu správci, dlužníku, vČ itel m, kte í podali námitky proti konené zprávČ, a vČ itelskému výboru (odstavec 3). Na jednání o konené zprávČ a vyútování insolvenního správce projedná insolvenní soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základČ toho rozhodne buć tak, že a) schválí p edloženou konenou zprávu a vyútování, nejsou-li námitky v i nim d vodné, b) na ídí doplnČní nebo zmČnu konené zprávy nebo vyútování, jestliže shledá, že nČkteré z námitek proti nim jsou d vodné, avšak nemČní její základní obsah, c) odmítne p ijmout konenou zprávu, shledá-li, že námitky proti ní vznesené d vodnČ zpochyb ují zprávu jako celek; v tomto p ípadČ uloží insolvennímu správci, aby p edložil novou konenou zprávu ve lh tČ, kterou urí (odstavec 4). Rozhodnutí podle odstavce 4 vyvČsí insolvenní soud na ú ední desce soudu. Zvláš toto rozhodnutí doruí insolvennímu správci, dlužníku a vČ itel m, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat vČ itelé, jejichž námitkám nebylo vyhovČno (odstavec 5).

Podle § 298 odst. 3 IZ náklady spojené se zpenČžením lze odeíst nejvýše v rozsahu 5 % výtČžku zpenČžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtČžku zpenČžení. Se souhlasem zajištČného vČ itele lze odeíst náklady i ve vČtším rozsahu.

Z obsahu napadeného usnesení, ve znČní ze dne 9.8.2013, odvolací soud zjistil, že soud I. stupnČ napravil poetní chyby, na které správce v odvolání upozornil.

Náklady spojené se zpenČžením lze sice odeíst nejvýše v rozsahu 5 % výtČžku zpenČžení, avšak správce neuvedl, na základČ jakých úkon mČly tyto náklady vzniknout, p iemž ze zprávy správce ze dne 4.3.2013 toliko plyne, že se souhlasem soudu prodal nemovitost dlužnice mimo dražbu, že prodej mimo dražbu zprost edkoval a výtČžek zpenČžení inil 450.000,-K, dále podal návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospČch kupujícího u Katastrálního ú adu pro St edoeský kraj, katastrální pracovištČ Praha-západ. Odvolací soud je p itom toho názoru, že akoli zákon umož uje úhradu náklad spojených se zpenČžením v rozsahu 5 %, je t eba prokázat, že tyto náklady byly d vodnČ vynaloženy, tedy je t eba prokázat konkrétní úkony, které byly uinČny.

Z obsahu protokolu o projednání konené zprávy a vyútování odmČny správce ze dne 3.6.2013 neplyne, že by soud I. stupnČ po správci požadoval specifikaci vynaložených náklad , a následnČ se otázkou jejich d vodnosti též zabýval. V od vodnČní svého rozhodnutí p itom soud bez bližšího toliko zmínil protislužby, jež snad mČly být správci poskytnuty nČkterým z koleg , a tyto shledal neakceptovatelnými, p iemž zárove dovodil, že odmČna správce ve výši 63.568,29 K požadované náklady zpenČžení dostatenČ pokrývá.

Odvolací soud je p esvČden, že náhradu náklad zpenČžení nelze chápat jako paušální nárok v rozsahu zákonem tolerovaných 5 %, nýbrž že se insolvenní soud musí zabýval tím, zda byly konkrétní výdaje úelnČ vynaloženy. Z toho d vodu je namístČ požadovat po správci jejich pot ebnou specifikaci, aby soud mohl ve svém rozhodnutí vysvČtlit, jak na nČ nahlíží. ZásadnČ ovšem platí, že náklady jsou nČco jiného než odmČna a že odep ení nároku na nČ nelze od vod ovat výší správci p iznané odmČny. Toliko pro úplnost lze s ohledem na argumentaci užitou v napadeném rozhodnutí doplnit, že § 3 písm. c) vyhlášky . 313/2007 Sb. neupravuje problematiku náklad správce, nýbrž jeho odmČnu, p iemž z textu ustanovení je z ejmé, že p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e, p i kterém dochází ke zpenČžení majetku sloužícího k zajištČní, se odmČna správce skládá ze dvou složek, aniž by zásadnČ výše jedné z nich ovliv ovala výši druhé.

Na základČ shora uvedených skuteností odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s. . zrušil a vČc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva