1 VSPH 1880/2015-B-25
KSUL 71 INS 32792/2012 1 VSPH 1880/2015-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníků Josefa Kysely a Aleny Kyselové, oba bytem Kleneč 122, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Josefa Suchého, sídlem Vědomice 238, Roudnice nad Labem, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem KSUL 71 INS 32792/2012-B-16 ze dne 12. srpna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS

32792/2012-B-16 ze dne 12. srpna 2015 se v bodě I. výroku m ě n í tak, že

se pořádková pokuta ve výši 10.000,-Kč Mgr. Josefovi Suchému neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 71 INS 32792/2012-B-16 ze dne 12.8.2015 uložil Mgr. Josefovi Suchému (dále též odvolatel) insolvenčnímu správci Josefa Kysely a Aleny Kyselové (dále jen dlužníci) pořádkovou pokutu ve výši 10.000,-Kč a rozhodl, že je ji povinen zaplatit do sedmi dnů ode dne právní moci usnesení a vyzval insolvenčního správce, aby předložil do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (body I. a II. výroku). Dále soud odvolatele vyzval, aby do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení předložil aktualizovaný soupis majetkové podstaty.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že v bodě X. usnesení č.j. KSUL 71 INS 32792/2012-B-5 ze dne 11.4.2013 soud uložil insolvenčnímu správci, aby podával soudu a věřitelskému orgánu každé tři měsíce písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení. Poslední průběžnou zprávu insolvenční správce soudu předložil 9.10.2014. Soud insolvenčního správce opakovaně usneseními č.j. KSUL 71 INS 32792/2012-B-13 ze dne 5.6.2015 a č.j. KSUL 71 INS 32792/2012-B-14 ze dne 14.7.2015 vyzval k předložení zprávy o stavu insolvenčního řízení. Insolvenční správce průběžnou zprávu ve stanovené lhůtě soudu nepředložil a na předmětné výzvy nijak isir.justi ce.cz nereagoval, proto mu soud uložil pořádkovou pokutu ve výši 10.000,-Kč podle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal, a to pouze proti bodu I. výroku a požadoval, aby, odvolací soud usnesení v napadeném bodě zrušil. Argumentoval zejména tím, že již dne 10.8.2015 doručil soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení a doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka. Zároveň také doručil insolvenčnímu soudu návrh na udělení souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu. Napadené usnesení bylo vydáno až poté, kdy již předložil soudu zprávu o průběhu insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu mu byla pořádková pokuta ve výši 10.000,-Kč uložena neoprávněně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. § 36 a 37 insolvenčního zákona, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. § 11 insolvenčního zákona. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení insolvenčního správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu insolvenčního správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění insolvenčního správce funkce dle ust. § 32 insolvenčního zákona. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností insolvenčního správce.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesení č.j. KSUL 71 INS 32792/2012-B-5 ze dne 11.4.2013, kterým soud schválil oddlužení dlužníků, v bodě X. výroku uložil insolvenčnímu správci, aby podával soudu a věřitelskému orgánu každé tři měsíce písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení. Odvolatel podal zprávu o stavu insolvenčního řízení dne 19.8.2013, 29.10.2013 a 9.10.2014. Usnesením č.j. KSUL 71 INS 32792/2012-B-13 ze dne 5.6.2015 soud vyzval odvolatele k předložení zprávy o stavu insolvenčního řízení a opětovně ho vyzval usnesením B-14 ze dne 14.7.2015. Dne 10.8.2015 správce soudu mimo jiné předložil další zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že odvolatel soudem uložené povinnosti splnil, a to dříve než soud prvního stupně rozhodl o uložení pouty. Dále z uvedených zjištění plyne, že odvolatel zprávy o stavu insolvenčního řízení soudu pravidelně předkládal. Za tohoto stavu má odvolací soud za to, že skutečnost, že odvolatel opožděně předložil zprávu o průběhu insolvenčního řízení, když toto pochybení napravil již dříve, než mu byla pokuta uložena, není důvodem uložení pořádkové pokuty.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se pořádková pokuta odvolateli neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.).

V Praze dne 16. června 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík