1 VSPH 1877/2014-A-38
KSHK 42 INS 4363/2014 1 VSPH 1877/2014-A-38

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Marcela Drahokoupilová, nar. 19. března 1964, bytem Turnov, Šolcova 1902, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-33/celk. 1 ze dne 22. srpna 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 4363/2014-A-33/celk. 1 ze dne 22. srpna 2014 se zrušuje a věc se vrací soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením ustanovil dlužnici zástupcem pro insolvenční řízení advokáta JUDr. Ing. Tomáše Matouška.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 2.6.2014 žádala dlužnice o ustanovení zástupce, kterého si z finančních důvodů nemůže dovolit. S ohledem na prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků dlužnice soud rozhodl podle § 30 o.s.ř. a ustanovil jí opatrovníkem shora uvedeného advokáta se sídlem v Hradci Králové.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že JUDr, Matoušek podniká v Insolvency Projekt, v.o.s. se sídlem v Hradci Králové, že z údajů z insolvenčního rejstříku plyne, že má tato společnost neukončených 928 insolvenčních řízení, domnívala se, že by za této situace JUDr. Matoušek nemohl funkci zástupce vykonávat a že dlužnice má omezené finanční možnosti, místo jejího bydliště je vzdáleno 80 km od Hradce Králové a že nemá vlastní dopravní prostředek, a proto by bylo jednání se zástupcem obtížné. Dlužnice proto žádala o ustanovení zástupce se sídlem v místě bydliště dlužnice.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytné třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Ze shora uvedeného plyne, že v případě, že je třeba chránit zájmy účastníka řízení, lze mu ustanovit zástupce. Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. může být takovým zástupcem jakákoliv fyzická osoba, ust. § 30 odst. 2 o.s.ř. upravuje možnost ustanovit k zastupování advokáta. K ustanovení advokáta zástupce lze přistoupit, jde-li o řízení skutkově a právně složité a vyžadují-li to zájmy účastníka řízení.

Z obsahu spisu plyne, že k žádosti dlužnice doručené soudu I. stupně dne 2.6.2014 byl dlužnici ustanoven pro insolvenční řízení jako zástupce advokát JUDr. Ing. Tomáš Matoušek se sídlem v Hradci Králové.

Podstatou odvolání dlužnice proti ustanovenému zástupci je jednak tvrzené vytížení zástupce, což však na kvalitu zastupování dlužnice nemusí mít vliv, jednak vzdálenost bydliště dlužnice a sídla zástupce, což činí asi 80 km.

Protože je jistě v zájmu dlužnice, aby služeb ustanoveného zástupce mohla řádně využívat, je vhodné pamatovat při ustanovení zástupce i na jeho dosažitelnost s ohledem na místo bydliště dlužnice. Protože dlužnice v rámci insolvenčního řízení osvědčila, že u ní byl dán důvod pro osvobození od placení soudních poplatků, byl jí zástupce pro řízení ustanoven důvodně. Aby však mohla dlužnice služeb zástupce efektivně využívat, aniž by to pro ni znamenalo finanční zátěž, je třeba, aby byl zástupce dosažitelný v rámci jejího bydliště, což s ohledem na vzdálenost 80 km není. Protože z údajů uvedených na webu České advokátní komory plyne, že existuje řada advokátů se sídlem v Turnově, lze ustanovit dlužnici zástupce se sídlem v blízkosti jejího místa bydliště.

Ze shora uvedeného důvodu proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení s tím, aby ustanovil dlužnici zástupce se sídlem či bydlištěm v rámci okolí města Turnova, kde má dlužnice bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 9. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová