1 VSPH 1875/2014-A-17
KSPA 44 INS 12190/2014 1 VSPH 1875/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Květoslava Zadrobílková, nar. 21. listopadu 1937, IČO 40178048, bytem Pardubice-Polabiny, Lidická 360, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 44 INS 12190/2014-A-9 ze dne 9. června 2014,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením odmítl návrh soudní exekutorky JUDr. Blažkové, Ph.D. na nařízení předběžného opatření.

V odůvodnění rozhodnutí soud zejména uvedl, že dne 30. dubna 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice. Dne 3. června 2014 byl soudu doručen návrh soudní exekutorky na vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. s tím, že v rámci nařízené dražby došlo k prodeji nemovitostí ve vlastnictví dlužnice a bylo potvrzeno usnesení o příklepu, avšak dlužnice i přesto podala účelový insolvenční návrh s cílem zabránit vydražiteli v nabytí nemovitostí. Soud měl za to, že z podání exekutorky nevyplývá, vydání jakého rozhodnutí se domáhá, dále zmínil, že dne 5. června 2014 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice.

Proti tomuto usnesení se včas odvolala dlužnice a namítala, že exekutorka JUDr. Blažková, Ph.D. prodejem nemovitostí porušila zákon, když dlužná částka byla v nepoměru k ceně dražené nemovitosti, protože dlužná částka činila jen 21.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda dlužnice je osobou oprávněnou k podání odvolání proti napadenému usnesení, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Podle § 218 občanského soudního řádu odvolací soud mimo jiné odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z povahy odvolání jakožto řádného opravného prostředku vyplývá, že odvolání může podat jen ten účastník řízení, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena určitá

újma na jeho právech. V daném případě se nejedná o žádný z uvedených příkladů. Odvolavší se dlužnice není tím účastníkem, jehož návrh byl usnesením ze dne 9. června 2014 odmítnut (tím je soudní exekutorka JUDr. Alena Blažková, Ph.D., která však odvolání nepodala), ani jí odmítnutím nebyla způsobena újma. Ostatně dlužnice ani netvrdí, že by byla napadeným usnesením jakkoli negativně dotčena, dle svého obsahu odvolání míří spíše proti rozhodnutí vydanému v rámci exekuce, nicméně dlužnice přes výzvu a poučení ze strany odvolacího soudu nesdělila, proč proti zmíněnému usnesení brojí a v čem je pokládá za chybné.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud odvolání dle shora uvedeného ustanovení občanského soudního řádu odmítl, neboť dlužnice k němu není subjektivně legitimována.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. října 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová