1 VSPH 1868/2017
č. j. MSPH 79 INS 16745 /2017 1 VSPH 1868 /2017 A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. _jiřího Karety a soudců bjUDr. erantiška Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice SAM, s. r. 0., IČO 60488409, sídlem Stichova 582/1, 149 00 Praha 4, zastoupená advokátem JUDr. Rostislavem Dolečkem, sídlem Seifertova 9, 130 00 Praha 3, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 79 INS 16745/2017 A 8 ze dne 2. října 2017 takto:

Usnesení Městského soudu vPraze č. j. MSPH 79 INS 16745/2017 A-8 ze dne 2. října 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze usnesením č. j. MSPH 79 INS 16745/2017 A 8 ze dne 2. 10. 2017 uložil SAM, s.r.o. (dále jen dlužníce), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč.

2. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh, v němž tvrdila, že podnikala převážně ve stavebnictví a zabývala se opravami výtahových šachet a v důsledku nedostatku zakázek byla nucena ukončit podnikatelskou činnost. Její majetek představují movité věci drobné nářadí a elektronika, jinak je zcela bez prostředků, a má závazky v celkové výši 1222 532,80 Kč vůči 17 věřitelům. Soud konstatoval, že vdaném případě přichází v úvahu jako způsob řešení úpadku dlužnice toliko konkurs, v němž tvoří podstatnou část nákladů insolvenčního řízení odměna insolvenčního správce, jež dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí nejméně 45 000 Kč bez DPH. Zdůraznil, že si činnost insolvenčního správce v počáteční fázi insolvenčního řízení spočívající ve zjišťování a oceňování majetkové podstaty nepochybně vyžádá určité finanční náklady, jež správce nemůže nést ze svého, a proto uložil dlužníci zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Shora uvedené výši.

3. Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužníce včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že jí uloží zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20 000 Kč. V odvolání argumentovala tím, že před podáním insolvenčního návrhu vyrovnala závazky vůči svým bývalým zaměstnancům, jež považovala za prioritní, a proto nedisponuje hotovostí, z níž by mohla uhradit stanovenou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Uvedla, že nedokáže odhadnout hodnotu svého majetku movitých věcí, které sloužily k realizaci předmětu její činnosti (drobné stavební nářadí a elektronika), a proto měla za to, žev jediným řešením je poskytnutí finančních prostředků majitelem a jednatelem v jedné osobě Stefanem

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

1 v DFI 1 1608 / zuu

Kulczycki, jenž však není schopen poskytnout větší částku než 20 000 Kč, nebot) je ve starobním důchodu, nevlastní žádný hodnotnější majetek a není vdobrém zdravotním stavu. Proto navrhla, aby odvolací soud snížil stanovenou zálohu na 20 000 Kč.

4. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle ust. Š 108 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

6. Soud prvního stupně vycházel správně z toho, že účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

7. Pro posouzení, zda je namístě požadovat po navrhovateli zaplacení zálohy a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka lze očekávat, jaké náklady (k jejichž krytí záloha slouží) si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry- lze předpokládat uspokojení těchto nákladů 2 majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že se výše nákladů insolvenčního řízení odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení úpadku dlužníka (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), nýbrž i v rámci téhož způsobu řešení úpadku je ovlivněna specifickými poměry dané věci.

8. Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužnice podala dne 29. 8. 2017 insolvenční návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z návrhu plyne, že je podnikatelkou, má nezajištěné závazky v celkové výši 1 222 532,80 Kč a vlastní toliko movité věci nářadí a elektroniku (počítač, kopírka a tiskárna) blíže nespecifikované hodnoty.

9. Vzhledem k tomu, že dlužnice je právnickou osobou a podnikatelkou, jež nesplňuje podmínky pro povolení reorganizace, není řešení jejího úpadku oddlužením či reorganizací možné; v takovém případě přichází v úvahu jako řešení jejího úpadku toliko konkurs, jehož prohlášení se ostatně domáhala. V konkursu ovšem tvoří náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy ihotové výdaje a odměna insolvenčního správce, jež dle ust. $ 1 odst. 5 nebo Š 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. bude činit nejméně 45 000 Kč (+ DPH). S ohledem na rozsah a Skladbu majetku dlužnice (movité věci blíže nespecifikované hodnoty) tak nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení.

10. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když dlužníci uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a nepochybil ani při stanovení její výše.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

I., u vvvvvvvvvv

1 VSPH 1868 /2017

11.K argumentaci dlužnice, že nedisponuje finančními prostředky použitelnými k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení, nelze než konstatovat, že jako podnikatelka byla podle ust. $ 98 insolvenčního zákona povinna podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla nebo při náležité pečlivostí měla dozvědět o svém úpadku. Jestliže před podáním insolvenčního návrhu nehospodařila s finančními prostředky náležitě a použila je k jinému účelu, a není proto schopna požadovanou zálohu na náklady tohoto řízení zaplatit, pak je tuto okolnost nutno přičíst k tíži výlučně jí.

12. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. Š219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 3. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. /, / i