1 VSPH 1866/2014-B-47
KSPH 41 INS 18186/2013 1 VSPH 1866/2014-B-47

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka A L I C O, s.r.o., IČO 44678169, sídlem Kolín IV., Orebitská 99, o odvolání České insolvenční, v.o.s., IČO 28810341, sídlem Hradec Králové, Fráni Šrámka 1139/2, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2014, č.j. KSPH 41 INS 18186/2013-B-35,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2014, č.j. KSPH 41 INS 18186/2013-B-35, se v bodech I., II. výroku m ě n í tak, že se schvaluje zpráva o činnosti České insolvenční, v.o.s. ze dne 11. července 2014 (B-33) a vyúčtování její odměny ve výši 89.090,-Kč a jejích hotových výdajů ve výši 17.345,-Kč.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze nařídil změnu zprávy o činnosti odvolaného insolvenčního správce České insolvenční, v.o.s. (dále jen odvolatel) ze dne 15.7.2014 tak, že odměna a náklady odvolatele se určují v celkové výši 49.125,-Kč (bod I. výroku), schválil ve zbytku zprávu o činnosti odvolatele (bod II. výroku) a uložil odvolateli, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení vydal případný zbývající výtěžek majetkové podstaty novému insolvenčnímu správci, jakož i veškerou dokumentaci a poskytl mu nezbytnou součinnost (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že schůze věřitelů konaná dne 6.6.2014 odvolala odvolatele z funkce insolvenčního správce a že odvolatel předložil dne 15.7.2014 zprávu o své činnosti a vyúčtování své odměny v částce 89.090,-Kč a hotových výdajů ve výši 17.345,-Kč. Proti předložené zprávě zveřejněné dne 15.7.2014 v insolvenčním rejstříku nebyly podány žádné námitky.

Soud I. stupně konstatoval, že podle § 38 odst. 5 IZ ve spojení s § 304 odst. 4 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) nařídil změnu zprávy v tom, že odměna a výdaje odvolatele činí celkem 49.125,-Kč.

Soud I. stupně přiznal odvolateli odměnu podle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen vyhláška) ve výši 21.780,-Kč včetně 21 % DPH za přezkoumání 18 přihlášek (celkem bylo podáno 29 přihlášek, z čehož 11 přihlášek přezkoumáno nebylo a budou přezkoumány na zvláštním přezkumném jednání) a podle § 5 vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2013 ve výši 10.000,-Kč včetně 21 % DPH. Vysvětloval, že přiměřenost odměny určené dle § 5 vyhlášky byla dána tím, že v celkovém součtu obdrží odvolatel cca 1/3 minimální odměny dle § 1 odst. 5 vyhlášky, což odpovídá rozsahu jím vykonané činnosti, a že se nároky odvolatele uspokojí se ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, jež mu byla vydána.

Vyúčtované hotové výdaje odvolatele ve výši 17.345,-Kč shledal soud I. stupně věcně správnými.

Soud I. stupně konstatoval, že nařízením změny zprávy dochází k nahrazení vůle odvolatele ve vztahu k provedení (prohlášení) uložené změny zprávy ve smyslu § 7 IZ ve spojení s § 167 odst. 2 a § 161 odst. 3 o.s.ř. Jelikož zpráva jinak obsahuje všechny náležitosti a nebyly proti ní podány námitky, soud I. stupně ji dle § 38 odst. 5 IZ ve spojení s § 304 odst. 4 a 5 IZ bez nařízení jednání ve zbytku schválil.

Proti bodům I., II. výroku usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že zprávu schválí v plném rozsahu. Soudu I. stupně vytýkal, že předloženou zprávu, proti níž nebyly vzneseny žádné námitky, neschválil v předloženém znění a že takový postup nemá v IZ oporu. Z dikce § 38 odst. 5 a § 304 odst. 4 IZ dovozoval, že postup soudu I. stupně nebyl správný, neboť mu jím byla odňata možnost bránit se autoritativní změně jím vyúčtované odměny, a že zpráva neobsahovala žádné chyby či nejasnosti, které by bylo třeba odstraňovat po jeho slyšení. Nesouhlasil se snížením své odměny a považoval za nepřezkoumatelné důvody, které k tomu soud I. stupně vedly. Měl za to, že by mu měla náležet odměna podle § 2a vyhlášky ve výši 29.000,-Kč z počtu 29 přihlášených věřitelů + 21 % DPH, neboť musel ve velmi krátké době zpracovat pro přezkumné jednání všechny přihlášené pohledávky bez ohledu na to, kolik se jich přezkoumávalo. Ohledně druhé složky odměny nárokoval částku 45.000,-Kč + 21 % DPH dle § 5 a § 6 vyhlášky a nesouhlasil s její redukcí na 1/3. Kritizoval soud I. stupně za to, že použil vyhlášku ve znění do 31.12.2013, přestože o způsobu řešení úpadku bylo rozhodnuto až dne 10.6.2014. Soudem I. stupně přiznanou odměnu považoval za nepřiměřeně nízkou s ohledem na množství vykonané práce, na hodnotu majetkové podstaty (130.000.000,-Kč) a na výši průměrné měsíční mzdy v ČR (20.764,-Kč). Uvedl, že byl ustanoven do funkce správce ze zvláštního seznamu insolvenčních správců, že na své ustanovení do funkce v jiné insolvenční věci bude muset čekat minimálně 1 rok, že přiznaná odměna nepokryje ani čtvrtletní výši pojistného, jež musí mít sjednáno, a že ani jím navrhovaná odměna ve výši 45.000,-Kč + 21 % DPH neodpovídá množství času stráveného nad věcí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 38 odst. 5 IZ insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně

§ 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Podle § 304 IZ insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené (odst. 1). O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření (odst. 2). K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru (odst. 3). Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí (odst. 4). Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání (odst. 5).

Odvolací soud ze spisu zjistil, že dne 15.7.2014 předložil odvolatel svoji zprávu o činnosti ze dne 11.7.2014 (B-33) a vyúčtoval si odměnu ve výši 89.090,-Kč a hotové výdaje ve výši 17.345,-Kč. Zpráva byla téhož dne zveřejněna v insolvenčním rejstříku (B-34), a protože proti ní nebyly podány žádné námitky, soud I. stupně ji schválil bez nařízení jednání napadeným usnesením (B-35).

Z napadeného usnesení je zřejmé, že soud I. stupně chválil z předloženého vyúčtování jen hotové výdaje odvolatele ve výši 17.345,-Kč, neboť je shledal věcně správnými, a odvolateli určil odměnu ve (nižší) výši 31.780,-Kč, namísto nárokovaných 89.090,-Kč.

Pokud jde o určení výše odměny odvolatele, určuje ji-z úřední povinnosti-zásadně insolvenční soud a nikoliv insolvenční správce, a to podle pravidel stanovených § 38 IZ.

Podle § 38 odst. 1 IZ insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním přepisem se rozumí vyhláška č. 313/2007 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 dle čl. II. přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012 Sb., neboť o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem bylo rozhodnuto dne 10.6.2014 (B-21).

Podle § 38 odst. 3 IZ vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle § 1 odst. 1 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odst. 2 (tj. z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele) a odměny určené podle odst. 3 (tj. z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele). Podle § 1 odst. 5 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč.

Podle § 2a vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000,-Kč, nejvýše však 1.000.000,-Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000,-Kč.

Podle § 5 vyhlášky nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle § 6 vyhlášky bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

Ze shora citovaných ustanovení upravujících způsob určení odměny insolvenčního správce je zřejmé, že v dané věci, kdy dosud nebylo zpeněžováno ničeho z majetkové podstaty dlužníka (v hodnotě několika desítek miliónů Kč), kdy nebyly přezkoumány všechny přihlášené pohledávky a kdy odvolatel vykonával funkci správce před vydáním rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkursem, nelze její výši určit (na počátku insolvenčního řízení) pravidelným postupem podle § 1 až 4 vyhlášky, ale jedině podle § 5 vyhlášky, tzn. s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce, jenž byl odvolán z funkce.

Na poměry posuzované věci lze přiměřeně použít i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 ze dne 26.1.2012, podle kterého se délkou doby činnosti správce rozumí doba, po kterou osoba, jež se má podílet na (konkursní) odměně, vykonávala funkci správce konkursní podstaty úpadce (insolvenčního správce). Rozsahem činnosti se rozumí množství úkonů potřebných k naplnění účelu a cíle konkursu, které správce konkursní podstaty, jenž má mít podíl na konkursní odměně, vykonal v jednotlivých fázích konkursního řízení. Jde o podmnožinu těch úkonů, k jejichž výkonu v daném konkursu by byla povolána každá osoba vykonávající v něm funkci správce konkursní podstaty. Takovou činností není jen činnost věnovaná zpeněžování majetku konkursní podstaty, nýbrž např. též činnost věnovaná sepisování majetku konkursní podstaty, vedení účetnictví, práci s přihláškami, včetně jejich přezkumu, plnění daňových povinností dlužníka, komunikaci s věřiteli a s konkursním soudem zpracování konečné zprávy, přípravě rozvrhu a jeho plnění nebo činnost související se zrušením konkursu.

Prověření správnosti postupu insolvenčního soudu proto lze učinit na základě ověření ve smyslu výše řečeného, tedy zda soud I. stupně správně určil délku doby činnosti, po kterou osoba, jež se má podílet na odměně, vykonávala funkci správce , a zda při konkrétním vymezení rozsahu činnosti vykonané správcem, jenž má mít podíl na odměně, nepominul některé z provedených úkonů potřebných pro naplnění účelu a cíle insolvenčního řízení, popřípadě zda do nich nezahrnul jako podstatné pro určení podílu na konkursní odměně ty úkony, jež nesouvisí s naplňováním účelu a cílů insolvenčního řízení ani s jinak definovanými povinnostmi správce.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením ze dne 3.3.2014 (A-29) byl odvolatel ustanoven do funkce předběžného insolvenčního správce, že usnesením ze dne 21.3.2014 (A-30) byl zjištěn úpadek dlužníka a odvolatel se stal insolvenčním správcem (§ 27 odst. 2 IZ), že podáním ze dne 3.4.2014 (B-3) žádá odvolatel o ustanovení prozatímního věřitelského výboru, čemuž soud I. stupně vyhověl usnesením ze dne 7.4.2014 (B-4), že usnesením ze dne 15.4.2014 (B-8) vydal soud odvolateli k jeho žádosti (B-7) zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, že koncem května 2014 předložil odvolatel seznam přihlášených pohledávek (B-10 až B-12), zprávu o své dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužníka a soupis majetkové podstaty (B-13), z nichž vyplývá rozsah insolvenčního řízení (do insolvenčního řízení se přihlásilo 29 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 191.764.541,61 Kč), jakož i majetkové poměry dlužníka (majetkovou podstatu tvoří zejména nemovitý majetek v hodnotě několika desítek miliónů Kč, přičemž dlužník má podnik s 39 zaměstnanci). Dále bylo zjištěno, že se odvolatel účastnil přezkumného jednání konaného dne 6.6.2014 (B-14), na němž bylo přezkoumáno 18 přihlášek z 29 (11 přihlášek zůstalo nepřezkoumáno), že schůze věřitelů konaná bezprostředně po přezkumném jednání (B-15) odvolala odvolatele z funkce správce a novým správce ustanovila Ing. Lee Loudu, což vzal soud I. stupně na vědomí usnesením ze dne 10.6.2014 (B-20), a že usnesením ze dne 10.6.2014 (B-21) byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Podáním ze dne 15.7.2014 předložil odvolatel svoji zprávu o činnosti a vyúčtování odměny ze dne 11.7.2014 (B-33) ve výši 89.090,-Kč a hotových výdajů ve výši 17.345,-Kč.

V posuzované věci tedy v průběhu insolvenčního řízení (před prohlášením konkursu) k žádnému zpeněžení majetkové podstaty nedošlo a není tu (prozatím) ani výtěžek, který by bylo možno rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Toto zjištění nedoznalo změny ani v odvolacím řízení a odvolatel ho ostatně nijak nezpochybňoval. Protože za této situace nemůže být jeho odměna určena dle § 1 vyhlášky a ani podle § 2a vyhlášky, jak vysvětleno shora, je odvolací soud toho názoru, že odměnu odvolatele bylo lze určit postupem podle § 5 vyhlášky. Pokud jde o výši odměny příslušející odvolateli dle § 5 vyhlášky, odvolací soud-na rozdíl od soudu I. stupně-s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti jeho činnosti považoval za přiměřenou odměnu ve výši 74.000,-Kč, což s připočtením 21 % DPH činí 89.090,-Kč, tedy v částce poněkud vyšší, než jakou určil soud I. stupně.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení v bodech I., II. výroku změnil tak, jak uvedeno výše, když bod III. výroku odvoláním zůstal nedotčen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková