1 VSPH 1865/2015-P9-11
KSPL 29 INS 4759/2013 1 VSPH 1865/2015-P9-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Božena Procházková, nar. 11. srpna 1951, IČO 47590467, bytem Klatovy, Javorná 6, zast. JUDr. Tomášem Rydvalem, advokátem se sídlem Praha-Karlín, Křižíkova 196/18, o odvolání věřitele č. 7 Finanční úřad pro Plzeňský kraj, IČO 72080043, sídlem Plzeň, Hálkova 2790/14, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 4759/2013-P9-6 ze dne 14. srpna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 4759/2013-P9-6 ze dne 14. srpna 2015 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky pod pořadovým číslem P-9 věřitele č. 7 Finanční úřad pro Plzeňský kraj, ve výši 7.687.231,-Kč n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením odmítl přihlášku pohledávky pod pořadovým číslem P-9 věřitele č. 7 Finanční úřad pro Plzeňský kraj (dále jen odvolatel ) co do výše 7.687.231,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatel do řízení přihlásil pohledávku ve výši 7.687.231,-Kč. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29.10.2014 č.j. 103 VSPH 462/2014-64 zamítl pro předčasnost žalobu insolvenčního správce s tím, že přihláška pohledávky nebyla podána na příslušném formuláři a tato vada nebyla odstraněna.

V podání ze dne 30.6.2015 insolvenční správce uvedl, že přihláška nebyla ani k výzvě opravena, a proto správce předložil přihlášku soudu k rozhodnutí podle § 185 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ).

Soud zjistil, že výzvou ze dne 1.6.2015 byl odvolatel vyzván k opravě a doplnění přihlášené pohledávky ve lhůtě 15 dnů, na výzvu reagoval podáním ze dne 15.6.2015 s tím, že dlužník je zástavním dlužníkem.

Soud zjistil, že odvolatel nepředložil přihlášku na příslušném formuláři a tuto vadu ani následně neodstranil, z čehož soud dovodil, že přihláška pohledávky byla nepřezkoumatelná, a proto ji podle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Tvrdil, že Vrchní soud v Praze v rozsudku č.j. 103 VSPH 462/2014-64 mimo jiné uvedl, že formulář přihlášky pohledávky nepočítal s případy přihlášky pohledávky zajištěného věřitele do řízení zástavního dlužníka odlišného od dlužníka osobního, že k výzvě správce uvedl, že dlužnice byla nepřímým dlužníkem, že správce odvolatele nevyzval k předložení přihlášky na formuláři. Odvolatel odeslal dne 16.6.215 odpověď na výzvu správce, objasnil postavení dlužnice jako zástavního dlužníka, předložil příslušné dokumenty. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 188 odst. 1 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu plyne, že odvolatel přihlásil do řízení pohledávku v celkové výši 7.687.231,-Kč na formuláři, který nebyl standardním formulářem zveřejněným na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Rozsudkem ze dne 29.10.2014 č.j. 103 VSPH 462/2014-64 Vrchní soud v Praze zamítl žalobu insolvenčního správce na určení, že odvolatel nemá za dlužnicí vykonatelnou pohledávku ve výši 7.687.231,-Kč pro předčasnost s tím, že neexistence příslušného formuláře k přihlášení pohledávky odvolatelem nemůže jít jemu k tíži a že bylo namístě odstranit rozpor v tvrzení odvolatele v samotné přihlášce, podle které je dlužnice přímým dlužníkem, s obsahem připojených rozhodnutí, podle kterých je dlužnice dlužníkem nepřímým.

Výzvou ze dne 1.6.2015 insolvenční správce vyzval odvolatele k doplnění přihlášky tak, aby byl odstraněn rozpor mezi tvrzením odvolatele v přihlášce s obsahem připojených rozhodnutí, tedy aby bylo jednoznačné, že dlužnice je přímým dlužníkem.

Podáním doručeným soudu dne 17.6.2015 odvolatel sdělil, že dlužnice je zástavním dlužníkem a zajišťuje jako vlastnice nemovitých věcí zapsaných na LV č. 4861 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a LV č. 362 v k.ú. Svatý Jan pod Skalou daňové pohledávky odvolatele za dlužníkem Vladimírem Procházkou.

Odvolací soud má na rozdíl od soudu za to, že předložená přihláška pohledávky neměla být odmítnuta, když odvolatel v podání doručeném soudu I. stupně dne 17.6.2015 dostatečně vylíčil postavení dlužnice jako zástavního dlužníka, jehož nemovitostmi byla zajištěna pohledávka odvolatele za třetí osobou-Vladimírem Procházkou a to bez ohledu na to, jak lze hodnotit tuto skutečnost po věcné stránce. Pro tuto fázi řízení je podstatné, že přihláška pohledávky již nemá vady spočívající v nedostatku tvrzení ohledně právního postavení dlužnice, a proto již nic nebrání jejímu přezkoumání.

Pokud soud I. stupně odvolateli vytýkal, že nepodal přihlášku pohledávky na standardním formuláři, pak přehlédl, že k této skutečnosti nebyl výslovně odvolatel ze strany insolvenčního správce vyzván a že Vrchní soud v Praze právě v rozsudku ze dne 29.10.2014 č.j. 103 VSPH 462/2014-64 konstatoval, že absence formuláře zveřejněného Ministerstvem spravedlnosti pro přihlášení pohledávky za zástavním dlužníkem nemůže jít k tíži odvolatele.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 169 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. února 2016 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: K. Vaněčková