1 VSPH 1854/2017-B
KSCB 27 INS 12734 / 2013 č. j. 1 VSPH 1854 / 2017-B 48

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenční věci dlužníka Petra Filišteina, ICO 65002326, bytem K Lučinám 683/1a, Ceské Budějovice, 0 odvolání dlužníka proti usnesení Krajského

V soudu v Ceských Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 12734/2013 B-38 ze dne 8. července 2016 takto:

Odvolání se o (1 m i t á. Odůvodněnh

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 ms 12734/2013 13 38 ze dne 8. července 2016 schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty avyúčtování odměny a výdajů insolvenční správkyně ve znění ze dne 15.10.2015 tak, že zpeněžím majetkové podstaty bylo získáno celkem 3.720.106,10 Kč, pohledávky za majetkovou podstatou činily celkem 235.819,10 Kč, odměna insolvenční správkyně včetně daně z přidané hodnoty činila 394.534,-Kč, zajištěným věřitelům bylo vydáno 3.089.753,-Kč, na uspokojení pohledávek nepřednostních věřitelů nic nezbylo.

Petr Filištein (dále dlužník) na toto usnesení reagoval ve lhůtě pro podání odvolání podáním ze dne 13.3.2017, označenou jako námitka proti usnesení o konečné zprávě insolvenčního správce ]UDr. Inky Růnově, v němž pouze uvedl podávám v zákonné lhůtě námitku, prostřednictvím Krajského soudu v Č. Budějovicích k Vrchnhu soudu v Praze .

Soud prvního stupně usnesením č.j. KSCB 27 INS 12734/2013 B 45 ze dne 29.9.2017 dlužníka vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení výzvy doplnil podání ze dne 13.3.2017 podle ust. Š 205 odst. 1 o.s.ř., a to tak, že v odvolání uvede, v čem je spatřována nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Součástí výzvy bylo i poučení, že v případě neodstranění vytýkaných vad odvolací soud odvolání odmítne. Dlužník na výzvu k doplnění nereagoval.

Podle ustanovení Š 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí ($ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Podle ustanovení Š 209 o.s.ř. předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaněm odvolání ($ 43). Nezdaří li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení $ 43 odst. 1 a 2 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není li přes Výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. O těchto následcích musí být účastník poučen. Podle ustanovení 5 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Odvolací soud ze spisu, vedeném pod sp. zn. KSCB 27 INS 12734/ 2013 zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSCB 27 INS 12734/2013-A 13 ze dne 22.11.2013 zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Dne 14.10.2015 předložila insolvenční správkyně konečnou zprávu o zpeněžování majetkové podstaty a vyúčtování své odměny a výdajů. Soud postupem podle ust. Š 304 odst. 1 insolvenčního zákona ji přezkoumal a podle ust. Š 304 odst. 2 insolvenčního zákona o ní uvědomil účastníky řízení s poučením o možnosti podání námitek. Námitky podal pouze dlužník a namítal, že jeho nemovitost v důsledku chybného znaleckého posudku byla zpeněžena za nízkou cenu. Soud za účelem projednání nařídil jednání a námitky dlužníka neshledal důvodnými vzhledem k tomu, že jeho nemovitost byla prodávána na základě pokynu zajištěného věřitele Hypoteční banky, a.s., Praha podle ust. Š 293 odst. 1 insolvenčního zákona. Ostatně soud vydal dne 27.11.2014 usnesení č.j. KSCB 27 INS 12734/2013 B 17, kterým vyslovil souhlas s uspokojením zajištěného věřitele Hypoteční banky, a.s., Praha, který vycházel z prodejní ceny 800.000, Kč předmětného objektu. Rozhodnutí bylo doručeno mimo jiné i dlužníkovi náhradním způsobem, avšak žádné odvolání proti němu dlužník nepodal.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné dodat, že konečná zpráva a vyúčtování podávají dostatečný přehled o tom, jaký majetek podléhal konkursu, jaký byl výtěžek jeho zpeněžení a jak s ním bylo naloženo a žádné pochybení soudu prvního stupně v souvislosti s přezkoumáním zprávy o dosavadních výsledcích konkursu a vyúčtování odměny a výdajů správce nezjistil.

V posuzovaném případě podané podání neobsahuje odvolací důvod, tedy označení těch skutečností, ve kterých dlužník spatřuje nesprávnost napadeného usnesení nebo postupu soudu, odvolání neodstranil; to neučinil ani do dne rozhodování odvolacího soudu. Za této situace, kdy

. vady odvolání nebyly přes výzvu soudu odstraněny, nelze v odvolacím řízení pokračovat a jsou splněny předpoklady pro odmítnutí odvolání stanovené v 5 43 odst. 2 o.s.ř., které se dle ustanovení 5 211 o.s.ř. vztahuje i na odvolací řízení.

Z výše uvedeného důvodu odvolací soud odvolání Petra Filišteina podle ustanovení 5 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P 0 u č e n í: Proti tomuto usnesení e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2017

]UDr.]íří Golds tein,v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení: ]. V/afá/éayá