1 VSPH 1854/2013-A-13
KSCB 27 INS 23343/2013 1 VSPH 1854/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice Alžběty anonymizovano , anonymizovano , bytem Jindřichův Hradec, Jáchymova 900, zahájeném na návrh dlužnice o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. září 2013, č.j. KSCB 27 INS 23343/2013-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. září 2013, č.j. KSCB 27 INS 23343/2013-A-8, se m ě n í jen tak, že dlužnici se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích uložil dlužnici Alžbětě anonymizovano (dále jen dlužnice) povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč do 7 dnů ode dne jeho právní moci.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně cituje § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ), vyložil účel zálohy na náklady insolvenčního řízení a vyšel ze zjištění, že insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení měl potřebné náležitosti a že úpadek dlužnice nebude řešen oddlužením, jak dlužnice požadovala, ale konkursem. Soud I. stupně totiž zjistil, že dlužnice nevyživuje žádnou osobu a jediným zdrojem jejích příjmů je starobní důchod, z něhož lze srazit jen částku 1.430,-Kč, což za 5 let trvání splátkového kalendáře umožní uspokojit jen nároky insolvenčního správce, když na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v celkové výši 152.895,-Kč zbývá jen částka 20.460,-Kč, což je jen 13 % jejich hodnoty. Proto rozhodl o uložení povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud přezkoumal, neboť jí exekutor zablokoval účty, nemá ani životní minimum a vypomáhá jí její dcera. K tomu nově předložila darovací smlouvu a žádala zrušení nebo snížení vyměřené zálohy.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice nemá manžela a nevyživuje žádnou osobu a má vůči 6 nezajištěným věřitelům 8 splatných závazků v celkové výši 152.895,-Kč. Majetek dlužnice tvoří jen běžné vybavení domácnosti v hodnotě 2,7 tisíc Kč. Příjmy dlužnice tvoří starobní důchod ve výši 8.209,-Kč měsíčně a nově též dar ve výši 600,-Kč měsíčně, od něhož dlužnice očekává, že jeho výše bude postačovat na uspokojení 30% hodnoty nezajištěných pohledávek. S ohledem na nově získaný příjem dle darovací smlouvy ze dne 9.9.2013 tak došlo k navýšení částky 20.460,-Kč určené na uspokojení nezajištěných pohledávek o dalších 48.000,-Kč, což činí celkem 68.460,-Kč, tj. 48 % jejich hodnoty.

Podle § 395 odst. 1 písm. a) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (§ 279 odst. 2 o.s.ř.). Z citované právní úpravy vyplývá, že zásadním předpokladem pro povolení oddlužení (vedle dalších předpokladů) je schopnost dlužníka za zákonných podmínek splatit svým nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek za dobu 5 let.

Odvolací soud proto-při změněném skutkovém stavu-dospěl na rozdíl od soudu I. stupně k předběžnému závěru, že je tu odůvodněný předpoklad, že úpadek dlužnice bude možno s ohledem na navýšení příjmů dlužnice řešit oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Se zřetelem na rozsah insolvenčního řízení pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši 3.000,-Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny již z měsíčních splátek.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková