1 VSPH 1840/2015-A-16
KSPL 51 INS 14522/2015 1 VSPH 1840/2015-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníků Petra Svejkovského, trvalým pobytem Plovární 478/1 Plzeň, a Lenky Svejkovské, trvalým pobytem Husova 165/5 Brno, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 14522/2015-A-10 ze dne 12. srpna 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 14522/2015-A-10 ze dne 12. srpna 2015, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 51 INS 14522/2015-A-10 ze dne 12. 8. 2015 vyslovil svou místní nepříslušnost k projednání věci a k rozhodnutí o společném insolvenčním návrhu dlužníků Petra Svejkovského a Lenky Svejkovské, dále rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že společným insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 23. 6. 2015 se dlužníci domáhali zjištění úpadku a povolení oddlužení. Soud prvního stupně z insolvenčního návrhu zjistil, že dlužnice je hlášena k trvalému pobytu na adrese Husova 165/5, Brno. Dlužník je od 6. 5. 2015 hlášen k trvalému pobytu na adrese Plovární 478/1,Plzeň. Dlužnice je nyní zaměstnána u společnosti Atento Česká republika a.s. s místem výkonu práce Brno. Dlužník byl až do 20. 7. 2015 zaměstnán u České pošty s.p., také s výkonem práce v Brně, kdy pracovní poměr byl ukončen na žádost dlužníka ve zkušební době. Dlužníci vyslovili svoji místní příslušnost ke zdejšímu soudu, a to z důvodu trvalého pobytu dlužníka v Plzni a předpokladu, že se manželé budou i nadále zdržovat v oblasti působnosti Krajského soudu v Plzni. Insolvenční návrh byl sepsán dne 25. 5. 2015 v Brně a dne 26. 5. 2015 byly podpisy dlužníků ověřeny notářkou JUDr. Danuší Hyprovou, se sídlem v Brně. Z úřední činnosti je soudu obecně známo, že adresa trvalého pobytu dlužníka je adresou, kde společnost PROFI-CZ, s.r.o., IČO 26347881, podle jejích webových stránek www.kanclza500.cz/plzen.htm od 1. 10. 2014 poskytuje pro občany České republiky i cizince možnost zřízení trvalého pobytu ve vlastní nemovitosti. Tato služba je zpoplatněna měsíčním paušálem. V budově se nacházejí pouze kanceláře této společnosti. isir.justi ce.cz

Na základě těchto zjištění měl proto soud prvního stupně důvodné pochybnosti, že skutečným bydlištěm dlužníků, tedy místo, kde se dlužníci v době zahájení řízení zdržovali s úmyslem zdržovat se zde trvale, je Plovární 478/1, Plzeň. Dlužník má na uvedené adrese pouze zřízený trvalý pobyt, aniž by na dané adrese skutečně bydlel, nemá zde ani rodinu. Soud má naopak za to, že bydlištěm dlužníků je město Brno, když zde je k trvalému pobytu hlášena dlužnice, dlužník zde byl taktéž hlášen k trvalému pobytu, a to do 6. 5. 2015. Dlužnice je v Brně je zaměstnána, má zde trvalý pobyt, shodně též dlužník zde měl donedávna poslední zaměstnání, které bylo ukončeno dne 20. 7 2015, a to na vlastní žádost ve zkušební době. V době podání insolvenčního návrhu tak dlužník byl zaměstnán u České pošty s místem výkonu Brno.

Proto soud prvního stupně postupoval v souladu s § 105 odst. 2 o. s. ř. a vyslovil svoji místní nepříslušnost. Současně rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně, který je místně příslušný k projednání insolvenčního návrhu dlužníků.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení. Argumentovali zejména tím, že podle nich je rozhodující kde se dlužník v době zahájení insolvenčního řízení zdržoval. Dlužnice Lenka Svejkovská uvedla jako adresu svého pobytu Brno, Husova 165/5, což je adresa obecního úřadu, Petr Svejkovský si v Plzni snaží zajistit zaměstnání. Skutečnost, že insolvenční návrh byl sepsán v Brně, nesvědčí o pobytu dlužníků v Brně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 7a písm. a) insolvenčního zákona krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 insolvenčního zákona je pro insolvenční řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle ust. § 84 občanského soudního řádu řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, jsou významná především ust. § 85 a § 85a téhož zákona. Podle ust. § 85a občanského soudního řádu je-li pro řízení v prvním stupni příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle ust. § 85 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu je, nestanoví-li zákon jinak, obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo podnikání, určuje se její obecný soud podle odstavce 1. Podle ust. § 85 odst. 3 občanského soudního řádu je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ust. § 105 občanského soudního řádu zkoumá soud místní příslušnost jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání v souladu s ust. § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem (odst. 1). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu (odst. 2). Jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil (odst. 3). Namítne-li účastník řízení včas a důvodně nedostatek místní příslušnosti, postupuje soud obdobně podle odstavců 2 a 3; jinak námitku usnesením zamítne (odst. 4).

Podle ust. § 84, § 85 odst. 1 a § 86 občanského soudního řádu, jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka), přičemž obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , který užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Ze spisu odvolací soud shodně se soudem prvního stupně ověřil, že dlužník uvedl adresu trvalého pobytu Plovární 478/1, Plzeň, kde se ve skutečnosti nezdržuje, poslední zaměstnání měl v Brně, v Plzni dosud nemá žádné zaměstnání. Dlužnice má trvalý pobyt v Brně, kde je také zaměstnána.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že dlužník neuvedl, místo svého skutečného pobytu v Plzni, když uvedená adresa možnost není místem jeho bydliště, ale slouží pouze za účelem zřízení trvalého pobytu, poslední zaměstnání měl v Brně, kde rovněž se zdržuje jeho manželka a má zde i zaměstnání. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně dovodil, že ke dni zahájení řízení se dlužníci stále zdržovali v Brně. Proto jejich obecným soudem je Brno-město a Krajský soud v Brně je soudem místně a věcně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík