1 VSPH 183/2018-B
č. j. MSPH 94 INS 6681/2014 1 VSPH 183 / 2018-B 53

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano bytem Vosmíkových 1682 / 13, 180 00 Praha 8 o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 94 INS 6681 /2014 B 42 ze dne 5. ledna 2018 takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 94 INS 6681/2014 B-42 ze dne 5. ledna 2018 se v bodech I. a II. výroku mění tak, že se schválené oddlužení dlužníka nezmšuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje; v bodě IV. výroku se toto usnesení zrušuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j MSPH 94 INS 6681/2014 Bw42 ze dne 5. 1. 2018 zrušil schválené oddlužení Michala anonymizovano (dále jen dlužník) a prohlásil na jeho majetek konkurs (body 1. a II. výroku), pod bodem III. výroku konstatoval, že insolvenčním správcem je Ing. Radomír

Válek (dále jen správce), a schválil odměnu a hotové výdaje správce za období trvání oddlužení (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 14. 10. 2014 (č. d. 39) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Protože ho správce vprůběhu oddlužení informoval o tom, že dlužník poskytuje plnění nepravidelně, a neplní tedy povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, požadoval soud na dlužníkovi vysvětlení, přičemž dlužník uvedl, že probíhá soud s Petrem Černochem, jenž mu dluží cca 300 tisíc Kč za provedené práce. Vzhledem k tomu, že se situace v oddlužení podstatným způsobem nezměnila a navíc dlužníkovi nově vznikly závazky vůči Úřadu práce České republiky, Finančnímu úřadu pro Pardubický kraj a České správě sociálního zabezpečení, nařídil soud podle ust. Š 417 odst. 7 insolvečního zákona jednání. Na jednání, jež se konalo dne 7. 12. 2017, se dlužník nedostavil. Ze zpráv správce, jenž se jednání zúčastnil a potvrdil existenci závazků dlužníka vzniklých po schválení oddlužení, soud zjistil, že v průběhu oddlužení byly pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny pouze v rozsahu 7,76 % jejich hodnoty (na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v celkovém objemu 3008595 Kč bylo zaplaceno 190.138 Kč), a pokud by byl splátkový kalendář nadále plněn dosavadním způsobem, lze očekávat jejich uspokojení pouze v rozsahu 12,25 %. Protože dlužník je vlastníkem nemovitosti v obci Rychnov na Moravě a spoluvlastníkem bytové jednotky v Praze, jež byly podle znaleckého posudku oceněny na 450.000 Kč a 400.000 Kč, rozhodl soud podle ust. Š 418 odst. 1 písm. a), b) a c) a odst. 4 insolvenčního zákona, jak uvedeno shora.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 v brr-1 163/ zum

Současně rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů správce, aby bylo postaveno najisto, jaká odměna a náhrada hotových výdajů mu za období trvání oddlužení náleží.

Proti tomuto usnesení Městského soudu vPraze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a umožnil mu dokončit oddlužení. V odvolání uvedl, že si je vědom toho, že splátkový kalendář neplnil, jak by měl. Tvrdil, že doufal, že na plnění bude moci vedle příjmů z pracovního poměru a z podnikatelské činnosti použít i prostředky, jež mu uhradí jeho dlužník Petr Černoch, leč dosud je neobdržel. Protože jeho rodina je ochotna pomoci mu s plněním oddlužení, podařilo se mu již uhradit závazky vzniklé po schválení oddlužení, a předpokládá, že v krátké době uhradí i podstatnou část dluhu vůči nezajištěným věřitelům.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. Podle ust. Š 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddluženírn je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. Š 418 odst. 4 téhož zákona nerozhodne insolvenční soud spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povololení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3. Podle ust. Š 418 odst. 5 insolvenčního zákona zastaví insolvenční soud insolvenční řízení, jestliže nerozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle Š 390a odst. 5.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že údaje uvedené v odůvodnění napadeného usnesení jeho obsahu odpovídají. Pro rozhodnutí o odvolání dlužníka pak měl za zásadní zjištění, že se situace vinsolvenčnírn řízení po vydání napadeného usnesení podstatným způsobem změnila. Podle sdělení správce totiž dlužník v lednu a únoru 2018 poskytl (vedle plnění, jež je mu pravidelně sráženo z příjmů z pracovního poměru) mimořádné splátky ve výši 163.430 Kč a 188.400 Kč, a pohledávky nezajištěných věřitelů tak lze uspokojit již v rozsahu 599.212,34 Kč, tj. v rozsahu cca 20,09 % jejich hodnoty. Správce současně potvrdil, že dlužník uhradil i pohledávky, které vznikly věřitelům po schválení oddlužení, a zálohy na jeho odměnu a náhradu hotových výdajů. S přihlédnutím k tomu, že srážky z čistého příjmu dlužníka z pracovního poměru činí v průměru cca 8 tisíc Kč a dalších 8 tisíc Kč činí jeho příjmy z podnikatelské činnosti, vyjádřil správce

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková.

1 VSPH 18372018 přesvědčení, že dlužník bude schopen splnit podmínky oddlužení, když pohledávky za majetkovou podstatou budou uspokojeny zcela a pohledávky nezajištěných věřitelů nejméně v rozsahu 30 % své hodnoty.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 220 odst. 1 občanského soudního řádu změnil vbodech l. a II. výroku tak, že rozhodl o tom, že se schválené oddlužení dlužníka nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje, a vzhledem k tomu bod IV. výroku jako nadbytečný zrušil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 22. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková._

,!