1 VSPH 1828/2017-B-24
.: j. KSUL 44 INS 28612/2016 1 VSPH 1828/2017-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedv JUDr ]iřího Karety a soudců ]UDr Františka Kučery a JUDr )iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Ivof anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlástislav 83, 411 14 Vlastislav, o odvolání: DEKTRADE, a. 5., IČO 48589837, sídlem Tiskařská 10/25 7, 108 28 Praha 10, zastoupená advokátem Mgr Michalem Vojáčkem, sídlem Dejvická 306/9160 00 Praha 6, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem c. j KSUI 44 INS 28612/2016-B 15 ze dne 21. srpna 2017 takto: Odvolání se odmítá. Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č. j. KSUL 44 INS 28612/20'16-13-15 ze dne 21. 8. 2017 rozhodl, že nezrušuje schválené oddlužení lvora anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 24. 3. 2017 (č. d. B-S) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 3. 4. 2017 mu DEKTRADE, a. s. (dále jen odvolatelka) navrhla, aby schválené oddlužení zrušil s ohledem na nepoctivý záměr dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení. Při projednání návrhu odvolatelky konaném dne 13. 7. 2017 předložil msolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec (dále jen správce) zprávu, podle níž činí předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěnych věřitelů 32 %. K dotazu soudu dlužník uvedl, že v návrhu na povolení oddlužení neoznačil dluh vůči odvolatelce proto, že jej nepovažoval za svůj, když odvolatelka přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na majetek PERISTA GROUP, a. s. a spor vedený u Okresního soudu v Litoměřicích je s ohledem na oddlužení přerušen. Podle správce by zrušení oddlužení nepřineslo věřitelům vyšší uspokojení. Odvolatelka poukazovala na to, že její pohledávka, již dlužník neuvedl v seznamu svych závazků, vysoko převyšuje pohledávky ostatních věřitelů. Tvrdila, že o ní dlužník věděl, nebot? vlistopadu 2015 přistoupil k dluhu a v prosinci 2015 obdržel vyzvu, aby dluh splnil. Byl tedy povinen uvést jej v seznamu závazků, a pokud by tak učinil, podmínky oddlužení by zjevně nesplnil. Za dané situace bude odvolatelka zkrácena na svých právech, nebot? po splnění oddlužení nic na svou pohledávku od dlužníka neobdrží.

Cituje ust. Š 418 insolvenčního zákona, dospěl soud prvního stupně k závěru, že v daném případě není ke zrušení schváleného oddlužení důvod, a zdůraznil, že lze předpokládat, že při schváleném způsobu oddlužení splní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu vyšším než 30 %. Co se týče problematiky neuvedení věřitele dlužníkem v souvislosti s podáním návrhu na povolení oddlužení, zmínil soud prvního stupně usnesení Nejvyššího soudu ČR

V c.j 29 NSČR 45/2010 B174 ze dne 30 4 2013, podle něhož neuvedením známého

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

::PÚKÍHCOVÉl-nl" z.: na U L 44 1m :: zonale; zau m

1 VSPI I 1828/2017 zahraničního věřitele maří dlužník možnost, abý soud uvědomil zahraničního věřitele o zahájení insolvenčního řízení a vyzval ho k přihlášení pohledávky. V projednávané věci je tomu však jinak, nebot-' i kdýbý dlužník uvedl odvolatelku jako věřitele vseznamu svých závazků, bylo pouze na ní, abý pohledávku přihlásila do insolvenčního řízení, neboť ve vztahu k tuzemským věřitelům soud povinnost zvláštní výzVý k podání přihlášky adresované jednotlivým věřitelům nemá. Soud proto neměl za prokázané, že dlužník sledoval podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, nebot: neuvedení odvolatelky v seznamu závazků nic nemění na tom, že bez dalšího měla sama přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení.

Vpísemném vyhotovení usnesení uvedl soud prvního stupně, že odvolání proti němu je přípustné.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatelka odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o zrušení schváleného oddlužení dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. V odvolání argumentovala tím, že ji dlužník neuvedl v msolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení jako svého věřitele, přestože si musel být vědom toho, že vůči ní má závazek ve výši 1 129 686 Kč s příslušenstvím, a zamlčením tohoto závazku dosáhl povolení a schválení oddlužení, nebot: ze svých příjmů bý v průběhu 5 let oddlužení nebyl schopen uspokojit pohledávký nezajištěných věřitelů alespoň vrozsahu 30 %, jak Výžaduje insolvenční zákon. Soudu Výtýkala, že jí nezrušením oddlužení dlužníka neposkýtl ochranu, nebot: pokud bý schválené oddlužení zrušil a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, umožnil by jí pokračovat v nalézacím řízení vedeném u Okresního soudu v Litoměřicích a domoci se následně uspokojení své pohledávky, zadnico v případě dokončení oddlužení bude dlužník osvobozen od placení zbýtku dluhů podle ust. Š 414 insolvenčního zákona.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a/ ), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b / ), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c/), anebo to navrhne dlužník (písm. d/). Podle ust. Š 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdý, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddluženim je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. Š 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud výdat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud výdat i bez návrhu. Podle ust. Š 418 odst. 5 téhož zákona mohou proti tomuto rozhodnutí podat odvolání pouze osobý uvedené v odstavci 4.

Jak je ze shora citovaných ustanovení zřejmé, přiznává insolvenční zákon oprávnění podat návrh na zrušení schváleného oddlužení pouze dlužníkovi (viz ust. Š 418 odst. 1 písm. d/ ) a věřitelům (viz ust. Š 418 odst. 4/ ) Podání, jímž osoba, jež není věřitelem ve smyslu ust. % 14 odst. 1 insolvenčního zákona, tj. věřitelem, který uplatňuje své právo vůči dlužníku, a není tudíž účastníkem insolvenčního řízení podle tohoto ustanovení (jak tomu je dle obsahu spisu v případě

Shodu s prvopisem potvrzuje Teteza Kulštrunková.

9.

.l 'Dťrí lůňů/ZULI odvolatelký v této věci), požadovala zrušení schváleného oddlužení, nelze v kontextu této úpravy považovat než za podnět, o němž nebýlo zapotřebí rozhodovat. jestliže však soud prvního stupně výj evil své negativní stanovisko k němu formou usnesení, jedná se o rozhodnutí Výdané při výkonu dohlédací činnosti dle ust. $ 11 odst. 1 insolvenčního zákona, proti němuž není dle ust. $ 91 téhož zákona odvolání přípustné. Na tom nic nemění nesprávné poučení soudu prvního stupně o přípustnosti odvolání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenýim shora odvolací soud odvolání odvolatelký podle ust. $ 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl, nebot směřovalo proti rozhodnud, proti němuž není odvolání přípustné.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 22. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. áówý/