1 VSPH 1825/2016-P1-9
KSPH 70 INS 16577/2014 1 VSPH 1825/2016-P1-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníků: a) Václav Portl, nar. 17. října 1987, b) Jana Portlová, nar. 6. prosince 1988, oba bytem Čáslav, Lísková 1746, o odvolání věřitele č. 1 Dollar Financial Czech Republic, s.r.o.-v likvidaci, IČO 24262633, sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 16577/2014-P1-4 ze dne 24. srpna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 16577/2014-P1-4 ze dne

24. srpna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 Dollar Financial Czech Republic, s.r.o. ve výši 3.000,-Kč (bod I. výroku) a rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele č. 1 v řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitel č. 1 přihlásil do řízení dne 27.6.2014 pohledávku za dlužníkem v celkové výši 3.000,-Kč. Podáním ze dne 19.8.2016 vzal věřitel č. 1 přihlášku pohledávky zpět.

Soud odkázal na § 184 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) a vzal zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí a účast věřitele č. 1 v insolvenčním řízení ukončil.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 1 včasné odvolání do bodu I. výroku a namítal odvolací důvody podle § 205 odst. 2 písm. b) o.s.ř. a § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., že podáním zpětvzetí zamýšlel vzdát se jen těch splátek, které dosud (ke dni podání zpětvzetí) nebyly zaplaceny, zamýšlel učinit jen částečné zpětvzetí isir.justi ce.cz co do výše dosud neuspokojené pohledávky. Věřitel č. 1 s ohledem na riziko nutnosti vrácení již poskytnutého plnění proto trval na toliko částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky, odkázal na doplnění zpětvzetí přihlášky pohledávky. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 1 v rozsahu, v němž nebyla ke dni zpětvzetí uhrazena, případně aby napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 184 odst. 1 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou (odst. 2).

Z obsahu zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 ze dne 19.8.2016 plyne, že zpětvzetí bylo učiněno s ohledem na ukončení podnikání věřitele č. 1, jeho zrušení a likvidaci. Věřitel č. 1 vzal zpět přihlášené pohledávky ve specifikovaných insolvenčních řízeních s tím, pokud již v některém řízení došlo k povolení oddlužení, vzdává se nároku na další plnění dlužníků, které mu ke dnu podání zpětvzetí nebylo zaplaceno.

Právní jednání-zpětvzetí přihlášky pohledávky učinil věřitel č. 1 v určitém stádiu řízení, které je i z hlediska míry jeho uspokojení závazné, a proto není důvodu pro to, aby byl povinen vracet plnění již přijaté, když je na svobodné vůli věřitele, zda a ve které fázi insolvenčního řízení se vzdá budoucího nároku na dílčí splátky své pohledávky za dlužníkem, v daném případě tedy vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen oddlužením ve formě splátkového kalendáře.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 3. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík