1 VSPH 1823/2013-B-22
KSHK 40 INS 14821/2012 1 VSPH 1823/2013-B-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Karolíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradec Králové-Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1364/21, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., sídlem Hradec Králové-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. září 2013, č.j. KSHK 40 INS 14821/2012-B-14,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 9.9.2013, č.j. KSHK 40 INS 14821/2012-B-14, odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil povinnost předat funkci nové správkyni.

Podáním ze dne 24.9.2013 (B-15) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinil jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených.

Podáním ze dne 30.9.2013 (B-16) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila jeho druhá společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen společnice), vzal odvolatel své odvolání zpět.

Ve vyjádření ze dne 9.10.2013 (B-18) apeloval společník odvolatele na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání, jímž společnice vzala zpět jeho odvolání proti napadenému usnesení, neboť ho považoval za neúčinné s tvrzením, že zájmy společnice jsou dle jeho mínění v rozporu se zájmy odvolatele, a dedukoval, že společnice je proto ze zákona vyloučena z možnosti činit za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Dodal, že odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárním orgánem, a že jedinou oprávněnou osobou k podání odvolání proti napadenému usnesení je proto jeho společník, a nikoliv jeho společnice.

Odvolací soud zastává názor, že společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) činit za něho vůči soudu I. stupně podání, jímž odvolatel vzal zpět odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Třeba zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 IZ).

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro stručnost na své usnesení ze dne 21.6.2013, č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, jež je veřejnosti přístupné na webových stránkách a v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci veřejná obchodní společnost ukončila (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsána v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byla oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by nebylo vzato zpět) stejně vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. listopadu 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová